Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 512775-2019

30/10/2019    S210

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2019/S 210-512775

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dirección postal: ul. Grzybowska 80/82
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-844
País: Polonia
Persona de contacto: Piotr Komisarczyk
Correo electrónico: piotr.komisarczyk@wody.gov.pl
Teléfono: +48 223720273
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.wody.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup licencji, licencji subskrypcyjnych oraz usług wsparcia technicznego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Número de referencia: KZGW/KIT/303/2019
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji, licencji subskrypcyjnych oraz usług wsparcia technicznego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48517000 Paquetes de software de TI
48210000 Paquetes de software de conexión en red
48730000 Paquetes de software de seguridad
71356300 Servicios de apoyo técnico
72317000 Servicios de almacenamiento de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji, licencji subskrypcyjnych oraz usług wsparcia technicznego dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, obejmujący dostawę pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego oraz oprogramowania z licencjami

Z prawem do aktualizacji oraz subskrypcja pakietu platformy usług hostowanych oraz usługę wsparcia technicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załączniki Nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Czas dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Realizacja prawa opcji polegać będzie na:

a) zwiększeniu ilości subskrypcji usług komunikacyjnych, bezpieczeństwa i oprogramowania klasy desktop (subskrypcja na użytkownika) do 1.500 sztuk,

b) zwiększeniu ilości serwerowych systemów operacyjnych z elementami zarządzania z prawem do aktualizacji typ I (licencja na 2 rdzenie procesora) do 64 sztuk,

c) zwiększeniu ilości serwerowych systemów operacyjny z elementami zarządzania z prawem do aktualizacji typ II (licencja na 2 rdzenie procesora) do 32 sztuk,

d) zwiększeniu ilości serwerów relacyjnej bazy danych z prawem do aktualizacji (licencja na 2 rdzenie procesora) do 32 sztuk,

e) zwiększeniu ilości subskrypcji pakietu zarządzania projektami do 5 sztuk,

f) zwiększeniu ilości subskrypcji pakietu modelowania graficznego do 5 sztuk,

g) zwiększeniu ilości subskrypcji pakietu platformy usług hostowanych (jednostek/36 miesięcy) do 720 sztuk.

W stosunku do ilości zamówienia podstawowego, również w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej umowy, przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia podstawowego.

2. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

3. Ceny jednostkowe produktów wymienionych w pkt a) - g) powyżej, zamawianych w ramach prawa opcji, będą identyczne jak zamówienia podstawowego, określone w Formularzu oferty złożonym przez Wykonawcę.

4. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Jeśli w danej pozycji przedmiotu zamówienia wykorzystana zostanie ilość przewidziana w zamówieniu podstawowym, zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja.

6. Zamawiający skorzysta z prawa opcji do upływu terminu obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

6. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał.

7. Produkty zamawiane w ramach prawa opcji muszą spełniać wymagania techniczne opisane w Załączniku Nr 1 do SIWZ „Opisie przedmiotu zamówienia”. Do dostawy produktów w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki dostarczenia i odbioru, gwarancji oraz kar umownych.

8. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Stosownie do treści Art. 93 ust 1a Ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

Jednolity europejski dokument zamówienia aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – składany wraz z ofertą;

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.

3. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach określonych w § 8 Wzoru umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/12/2019
Hora local: 11:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/12/2019
Hora local: 12:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. W post. mogą wziąć udział Wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 Pzp.

2. Zam. informuje, że za poufne uważa się wszystkie informacje, które Zam. objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle z nimi związane.

3. Zgodnie z art. 24aa Pzp, Zam. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

4. Zgodnie z art. 10a ust. 1 Pzp, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w SIWZ komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w formie elektronicznej.

5. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu:

5.1 Oferta, na którą składają się:

1) Formularz oferty, zgodny z Zał. 2 do SIWZ,

5.2 Oświadczenia i dokumenty składane z ofertą:

1) dokumenty potwierdzające uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub ewidencji lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy,

2) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik, wraz z dok. potwierdzającymi należyte umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia,

3) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej,

4) JEDZ (zgodny z zał. 3 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1 Ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ, składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,

6. Ośw. lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców z udziału w postępowaniu:

1) ośw. i dokumenty wskazane w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni,

2) ośw. o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z ustawą z dn. 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – składa każdy Wykonawca, który złożył ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji (zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1) składa dokumenty zgodnie z instrukcją opisaną w punkcie 12 SIWZ.

7. Wymagania w zakresie formy składanych dokumentów zostały określone w SIWZ.

8. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 400.000 zł

9. Zastrzeżenie do pkt. IV.2.6 ogłoszenia - Wyk. pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni

10. Wszelkie pozostałe informacje, których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia zawiera SIWZ.

11. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na sumę stanowiącą 0,5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są: 1) odwołanie, 2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 – 198 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a – 198g ustawy – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
25/10/2019