Suministros - 512802-2019

30/10/2019    S210

Suecia-Landskrona: Sistemas de información geográfica (SIG o equivalentes)

2019/S 210-512802

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Landskrona Stad
Número de identificación fiscal: 212000-1140
Dirección postal: Drottninggatan 7
Localidad: Landskrona
Código NUTS: SE224 Skåne län
Código postal: 261 80
País: Suecia
Persona de contacto: Bengt Persson
Correo electrónico: bengt.persson@landskrona.se
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.landskrona.se
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcbxupsqz&GoTo=Docs
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcbxupsqz&GoTo=Tender
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

MBK- system, utbildning och konvertering

Número de referencia: 19/157
II.1.2)Código CPV principal
38221000 Sistemas de información geográfica (SIG o equivalentes)
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Syftet med upphandlingen är att införskaffa ett MBK‐system med tillhörande databas och databasmodell som uppfyller det behov som finns inom mät‐ och GIS verksamheten i Landskrona stad. Systemet ska bidra till en effektiv hantering av geodata som i sin tur bidrar till effektiva arbetsprocesser i hela Staden.

I upphandlingen ingår support, service, utbildning och konvertering

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48320000 Paquetes de software de dibujo y tratamiento de imágenes
48326000 Paquetes de software cartográfico
72260000 Servicios relacionados con el software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE224 Skåne län
II.2.4)Descripción del contrato:

Syftet med upphandlingen är att införskaffa ett MBK‐system med tillhörande databas och databasmodell som uppfyller det behov som finns inom mät‐ och GIS verksamheten i Landskrona stad. Systemet ska bidra till en effektiv hantering av geodata som i sin tur bidrar till effektiva arbetsprocesser i hela Staden.

Upphandlingens syfte

Syftet med upphandlingen är att införskaffa ett MBK‐system med tillhörande databas och databasmodell som uppfyller det behov som finns inom mät‐ och GIS-verksamheten i Landskrona stad.Systemet ska bidra till en effektiv hantering av geodata som i sin tur bidrar till effektiva arbetsprocesser i hela Staden.

Systemet ska vara användarvänligt, så att vi på ett effektivt sätt kan uppfylla de åtagande som vi har emot Plan‐ och bygglagen. T.ex. skapa nybyggnadskarta, grundkarta och ta fram utstakningsdata.Samt på ett användarvänligt sätt registrera lägenhetsadresser enligt Lag (006:378) om lägenhetsregister samt Förordning (007:108) om lägenhetsregister.

Systemet ska vara utformat så att vi på ett strukturerat sätt kan ajourhålla geografiska data. Det innebär att systemet ska utgå från vedertagna riktlinjer och standarder såsom HMK (handbok i mät‐ och kartfrågor), Nationella specifikationer, Registerkarte‐GML, standard för Detaljplan (S 637040:2016) och vad den ersätts med, samt standard för belägenhetsadressering (S 63 70 03:2015)

Systemet behöver vara så skalbart och öppet att vi kan göra egna anpassningar efter verksamhetens behov och önskemål. Anpassningar kan vara att lägga till egna tabeller, skapa egna vyer, lägga till egna attribut. Det ska vara ett stöd för lagring av all geografisk information utifrån Stadens behov. Databasstrukturen ska följa standarder för databaser.

Systemet ska kunna utbyta information mellan de aktörer som är i behov av geografiska data. Tjänstebaserat utbyte med Lantmäteriet såsom BAL. Att det finns funktionalitet för oss att de behåller högsta nivå i ABT‐avtalen. Det ska även vara möjligt att ta ut data till dwg‐filer. Systemet ska kunna läsa tjänster, samt bör även tillhandahålla sådana.

Vi vill i vår verksamhet ha möjlighet att påverka utvecklingen av program, databaser och datamodeller. Därför är det viktigt med en lyhörd leverantör som kan tillhandahålla utvecklingsresurser och som ser det som värdefullt att ta hand om våra önskemål som kund. Utvecklingen ska vara ändamålsenlig och användarcentrerad.

Utvecklingen inom vårt område går med rasande fart och vi är i behov av ett system och en avtalspart som har möjlighet och vilja att följa med i denna utveckling och som vill ligga i framkant. T.ex. nationella riktlinjer och föreskrifter som Lantmäteriet och Boverket har fått i uppdrag att ta fram. Ledtiden från att nya behov kommer fram tills att det finns i systemet ska vara kort.

Vi ser en längre avtalstid som optimal och vår organisation förändras kontinuerligt på grund av ändrade förutsättningar, vilket påverkar såväl antal och roller som behöver olika tillgång till systemet. Av den anledningen har vi behov av en licensmodell som inte är strikt reglerad i specifika roller och antal, utan är följsam utifrån olika förändringar som vår verksamhet möter.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 07/02/2020
Fin: 06/02/2023
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

8 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/12/2019
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Sueco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 09/06/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/12/2019
Hora local: 00:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Förvaltningsrätten i Malmö
Localidad: Malmö
País: Suecia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
29/10/2019