Diensten - 513040-2022

20/09/2022    S181

Nederland-Eindhoven: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 181-513040

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Brainport Development N.V.
Postadres: Achtsweg Zuid 159H
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
Contactpersoon: Frank van Duren
E-mail: f.vanduren@bizob.nl
Telefoon: +31 615183026
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=198998
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ICT Outsourcing Brainport Development

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het beheer van de volledige ICT van Brainport Development en aanverwante diensten.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal drie jaar en maximaal zes jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 november 2022.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 571 400.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Eindhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdrachtnemer levert de volgende diensten met betrekking tot de ICT-omgeving van Brainport Development:

1. Reselling

2. Beheer

3. Security

4. Coördinatie van het incidentherstel

5. Levering en beheer van de lokale infrastructuur

6. Levering en beheer van public cloud diensten

7. Beheer werkplekken

8. Autorisatiemanagement en inrichting laptops

9. Incidentherstel overige apparatuur en programmatuur

10. Service desk en ondersteuning

11. System integration

De definities van de eerste tien diensten, en de eisen die aan deze diensten gesteld worden, zijn vastgelegd in het programma van eisen. De invulling van de dienst “system integration” geldt als gunningscriterium.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Security / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Invulling van system integration / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Governance / Weging: 30
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Alle inschrijvers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Vragen en/of opmerkingen kunnen alleen middels de Negometrix “Vraag & Antwoord” module worden ingediend uiterlijk tot het in de planning vermelde datum en tijdstip, bij de aanbestedende dienst.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 079-212890
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/07/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Claranet Benelux B.V.
Plaats: Son
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 540 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 571 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Plaats: ’s Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/09/2022