Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dostawy - 513192-2021

11/10/2021    S197

Polska-Gdańsk: Artykuły informacyjne i promocyjne

2021/S 197-513192

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5830002002
Adres pocztowy: GRUNWALDZKA 472D
Miejscowość: GDAŃSK
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Radziszewska, Magdalena Kowalewska-Pahlke.
E-mail: sekretariat@arp.gda.pl
Tel.: +48 583233110
Faks: +48 583011200
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.arp.gda.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.arp.gda.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://arp.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka akcyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów promocyjnych

Numer referencyjny: ZP.21.2021
II.1.2)Główny kod CPV
39294100 Artykuły informacyjne i promocyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych. Zamówienie zostało podzielone na sześć części opisanych w OPZ – załączniku nr 1 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia wraz z wyodrębnionymi częściami opisany został w OPZ – załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
22462000 Materiały reklamowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych. Zamówienie zostało podzielone na sześć części opisanych w OPZ – załączniku nr 1 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia wraz z wyodrębnionymi częściami opisany został w OPZ – załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość koszulki z nadrukiem / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość koszulki z kołnierzykiem / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość Bluzy typy Baseball / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość torby ekologicznej / Waga: 15
Cena - Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

"Invest in Pomerania 2020" oraz „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania rozwoju eksportu w województwie pomorskim”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl , tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
22462000 Materiały reklamowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych. Zamówienie zostało podzielone na sześć części opisanych w OPZ – załączniku nr 1 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia wraz z wyodrębnionymi częściami opisany został w OPZ – załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Komplet pióro wieczne i długopis dekorowane bursztynem naturalnym w eleganckim etui / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Skórzane Etui/pokrowiec na karty kredytowe z bursztynem wyposażone w zaawansowaną technologię RFID SECURE” / Waga: 20
Cena - Waga: 65
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

"Invest in Pomerania 2020" oraz „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania rozwoju eksportu w województwie pomorskim”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl , tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
22462000 Materiały reklamowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych. Zamówienie zostało podzielone na sześć części opisanych w OPZ – załączniku nr 1 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia wraz z wyodrębnionymi częściami opisany został w OPZ – załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Powerbank z nadrukiem / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Powerbank ekskluzywny / Waga: 10
Cena - Waga: 75
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

"Invest in Pomerania 2020" oraz „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania rozwoju eksportu w województwie pomorskim”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl , tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
22462000 Materiały reklamowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych. Zamówienie zostało podzielone na sześć części opisanych w OPZ – załączniku nr 1 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia wraz z wyodrębnionymi częściami opisany został w OPZ – załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Notatnik / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zakładka magnetyczna / Waga: 10
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

"Invest in Pomerania 2020" oraz „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania rozwoju eksportu w województwie pomorskim”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl , tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
22462000 Materiały reklamowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych. Zamówienie zostało podzielone na sześć części opisanych w OPZ – załączniku nr 1 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia wraz z wyodrębnionymi częściami opisany został w OPZ – załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kubek w pudełku / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

"Invest in Pomerania 2020" oraz „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania rozwoju eksportu w województwie pomorskim”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl , tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
22462000 Materiały reklamowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych. Zamówienie zostało podzielone na sześć części opisanych w OPZ – załączniku nr 1 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia wraz z wyodrębnionymi częściami opisany został w OPZ – załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość torby bawełnianej opisanej w cz. VI pkt 1 OPZ / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 75
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

"Invest in Pomerania 2020" oraz „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania rozwoju eksportu w województwie pomorskim”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl , tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) W zakresie części 1:

a) w celu oceny ofert w ramach kryterium „Jakość koszulki z nadrukiem (PK2)” jedną próbkę koszulki, o której mowa w cz. I pkt 1 OPZ;

b) w celu oceny ofert w ramach kryterium „Jakość koszulki z kołnierzykiem (PK3)” próbkę koszulki, o której mowa w cz. I pkt 2 OPZ;

c) w celu oceny ofert w ramach kryterium „Jakość bluzy typu Baseball z nadrukiem (PK4) próbkę bluzy, o której mowa w cz. I pkt 3 OPZ;

d) w celu oceny ofert w ramach kryterium, „Jakość torby ekologicznej (PK4)” jedną próbkę torby, o której mowa w cz. I pkt 2 OPZ;

2) W zakresie części 2:

a) w celu oceny oferty w ramach kryterium „Jakość Kompletu - Pióro wieczne i długopis dekorowane bursztynem naturalnym w eleganckim etui (PK2) jedną próbkę komplet, o którym mowa w w cz. II pkt 1 OPZ;

b) w celu oceny oferty w ramach kryterium „Jakość Skórzanego Etui/pokrowca na karty kredytowe z bursztynem wyposażone w zaawansowaną technologię RFID SECURE” (PK3) jedną próbkę skórzanego wizytownika z bursztynem, o którym mowa w cz. II pkt 2 OPZ;

3) W zakresie części 3:

a) w celu oceny oferty w ramach kryterium „Jakość Powerbanku z nadrukiem (PK2)” jedną próbkę powerbank z nadrukiem, o którym mowa w cz. III pkt 1 OPZ;

b) w celu oceny oferty w ramach kryterium „Jakość Powerbanku ekskluzywny (PK3)” jedną próbkę kubka termicznego, o którym mowa w cz. III pkt 2 OPZ;

4) W zakresie części 4:

a) w celu oceny oferty w ramach kryterium „Jakość Notatnika (PK2)” jedną próbkę notatnika (wraz z przykładową grafiką), o którym mowa w cz. IV pkt 1 OPZ;

b) w celu oceny oferty w ramach kryterium „Jakość Zakładki magnetycznej (PK3)” jedną próbkę zakładki, o której mowa w cz. IV pkt 4 OPZ;

5) W zakresie części 5:

a) w celu oceny oferty w ramach kryterium „Jakość Kubka z porcelany w pudełku (PK6)” jedną próbkę kubka oraz pudełka, o którym mowa w cz. V pkt 5 OPZ;

6) W zakresie części 6:

a) w celu oceny oferty w ramach kryterium „Jakość torby bawełnianej, z bawełny organicznej - składanej (PK2)” jedną próbkę torby, o której mowa w cz. VI pkt 1 OPZ.

Próbki przesłane przez Wykonawcę nie muszą zawierać nadruków (takich jak: elementy graficzne, w tym logotypy), jakich wymaga Zamawiający w OPZ, ale muszą zawierać dowolne nadruki odpowiadające w zakresie wielkości, charakteru, przeznaczenia wymaganiom Zamawiającego określonym w OPZ (np. nadruki, które były wykonywane przy realizacji innych zamówień Wykonawcy). Wyjątek stanowią nadruki na skarpetkach i parasolu (część 3), gdzie Zamawiający będzie oceniał pomysł grafiki promującej województwo pomorskie, dlatego próbki muszą zawierać wzory charakterystyczne dla województwa pomorskiego (nie muszą zawierać logo).

2. Oświadczenia lub dokumenty wskazane w ust. 1 będą służyły ocenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz będą oceniane przez Zamawiającego w ramach oceny oferty według kryterium: funkcjonalność, estetyka i walory wizualne stoiska oraz projekt aplikacji VR.

3. Niezłożenie oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ust. 1 wraz z ofertą lub złożenie oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ust. 1 wskazujących na niezgodność oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4. W zakresie przedmiotowych środków dowodowych opisanych w rozdz. IV SWZ Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Próbki należy dostarczyć przed upływem terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego (adres: Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ);

3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;

4) dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia (pkt 1 – 3) oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu (pkt 5) – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

5) wykazu dostaw (w zakresie wskazanym w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.2. SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:

a. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,

b. a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

5. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 PZP, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.

//////

1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://arp.ezamawiajacy.pl poprzez jej załączenie w zakładce Załączniki.

2. Oferta powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie elektronicznego formularza ofertowego i złożenie Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

Uwaga: W razie sprzeczności pomiędzy treścią elektronicznego formularza ofertowego i Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, przyjmuje się, że Wykonawca złożył ofertę o treści zawartej w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, zaś elektroniczny formularz ofertowy będzie podlegał sprostowaniu.

3. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "JEDZ".

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniającychzasoby, przedstawia oświadczenie (JEDZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 i 5 SWZ, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;

5) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do złożenia oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;

6) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy materiałów promocyjnych o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż:

dla części 1- 28.000 zł

dla części 2- 65.000 zł

dla części 3- 37.000 zł

dla części 4- 7.200 zł

dla części 5 – 40.000 zł

dla części 6 – 12.000 zł

UWAGA:

W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę dostawy rozliczenie nastąpiło w innej niż w PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych dostaw przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ na Platformie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

2. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.

3. Do umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

4. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

6. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/11/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl, tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jest Lucjan Brudzyński, kontakt: rodo@arp.gda.pl;

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp oraz Otwarty Rynek Elektroniczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Domaniewska 49, 02-672 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, właściciel Platformy zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

5) dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie do upływu terminów wynikających z tej Umowy, nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.;

6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy będącego osobą fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określa DZIAŁ IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.

7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

8. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

10. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

11. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

12. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

13. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

14. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 12 i 13 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul.Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2021