Leveringen - 513206-2021

Submission deadline has been amended by:  537391-2021
11/10/2021    S197

Nederland-Wageningen: Groenten, vruchten en noten

2021/S 197-513206

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wageningen University & Research
Nationaal identificatienummer: 09215846
Postadres: Postbus 59
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6700 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Jasper van Kasteren
E-mail: jasper.vankasteren@wur.nl
Telefoon: +31 317488962
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wur.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186090
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186090
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: onderzoek en onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fruit op de werkplek

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03220000 Groenten, vruchten en noten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Van opdrachtnemer wordt verwacht: Per afleverlocatie een tot twee maal per week een hoeveelheid fruit af te leveren in de juiste hoeveelheid, in de juiste samenstelling, met de juiste kwaliteit en verpakt op een zodanige wijze dat medewerkers van Opdrachtgever deze gemakkelijk kunnen plaatsen op de uitgifteplaatsen.Onder "Fruit" wordt verstaan: voornamelijk appels, peren en bananen en in mindere mate o.a. sinaasappels, mandarijnen, perziken, nectarines, pruimen, kersen (portie), druiven (portie), maar ook snackgroenten.Bij de samenstelling van het assortiment en bij de uitvoering van de dienstverlening dient Opdrachtnemer zo veel mogelijk rekening te houden met duurzaamheid, milieuaspecten en sociale aspecten.Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de dagelijkse interne verdeling van het fruit binnen de gebouwen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03222200 Citrusvruchten
03222210 Citroenen
03222220 Sinaasappels
03222240 Mandarijntjes
03222310 Besvruchten
03222320 Appels, peren en kweeperen
03222330 Steenvruchten
03222340 Druiven
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wageningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

- Per afleverlocatie een tot tweemaal per week (afhankelijk van de hoeveelheid) fruit af te leveren in de juiste hoeveelheid, in de juiste samenstelling, met de juiste kwaliteit en verpakt op een zodanige wijze dat medewerkers van Opdrachtgever deze gemakkelijk kunnen plaatsen op de uitgifteplaatsen binnen de gebouwen.

- Onder “Fruit” wordt verstaan: voornamelijk appels, peren en bananen en in mindere mate o.a. sinaasappels, mandarijnen, perziken, nectarines, pruimen, aardbeien (portie), kersen (portie), druiven (portie), maar ook snackgroenten (portie).

- Bij de samenstelling van het assortiment en bij de uitvoering van de dienstverlening dient Opdrachtnemer zo veel mogelijk rekening te houden met duurzaamheid, milieuaspecten en sociale aspecten.

- Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de dagelijkse interne verdeling van het fruit binnen de gebouwen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een maal met twaalf maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/02/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Wageningen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/10/2021