Roba - 513254-2021

11/10/2021    S197

Hrvatska-Rijeka: Komunalna vozila

2021/S 197-513254

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom RIJEKA
Nacionalni registracijski broj: 06531901714
Poštanska adresa: Dolac 14
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Poslovni sustavi d.o.o., Odjel javne nabave
E-pošta: javna_nabava@poslovni-sustavi.hr
Telefon: +385 51564442/+385 51564520/+385 51564415
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistocarijeka.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0035994
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA RABLJENIH KOMUNALNIH VOZILA ZA ODVOZ I KOMPAKTIRANJE KOMUNALNOG OTPADA

Referentni broj: E-vv 006/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34144700 Komunalna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

NABAVA RABLJENIH KOMUNALNIH VOZILA ZA ODVOZ I KOMPAKTIRANJE KOMUNALNOG OTPADA

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 500 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

RABLJENO KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOZ I KOMPAKTIRANJE KOMUNALNOG OTPADA ZAPREMNINE MIN. 16 M3

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144700 Komunalna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

sjedište Naručitelja, Osječka 55, Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

RABLJENO KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOZ I KOMPAKTIRANJE KOMUNALNOG OTPADA ZAPREMNINE MIN. 16 M3

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: JAMSTVENI ROK NA NADOGRADNJU / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 650 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 30
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

RABLJENO KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOZ I KOMPAKTIRANJE KOMUNALNOG OTPADA SA SPIRALNIM TRANSPORTEROM ZAPREMNINE MIN. 8 M3

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144700 Komunalna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

sjedište Naručitelja, Osječka 55, Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

RABLJENO KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOZ I KOMPAKTIRANJE KOMUNALNOG OTPADA SA SPIRALNIM TRANSPORTEROM ZAPREMNINE MIN. 8 M3

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: JAMSTVENI ROK NA NADOGRADNJU / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 300 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 30
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

RABLJENO KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOZ I KOMPAKTIRANJE KOMUNALNOG OTPADA ZAPREMNINE MIN. 7,5 M3

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144700 Komunalna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

sjedište Naručitelja, Osječka 55, Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

RABLJENO KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOZ I KOMPAKTIRANJE KOMUNALNOG OTPADA ZAPREMNINE MIN. 7,5 M3

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: JAMSTVENI ROK NA NADOGRADNJU / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 850 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 30
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

RABLJENO KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOZ I KOMPAKTIRANJE KOMUNALNOG OTPADA ZAPREMNINE MIN. 5 M3

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34144700 Komunalna vozila
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

sjedište Naručitelja, Osječka 55, Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

RABLJENO KOMUNALNO VOZILO ZA ODVOZ I KOMPAKTIRANJE KOMUNALNOG OTPADA ZAPREMNINE MIN. 5 M3

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: ROK ISPORUKE / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: JAMSTVENI ROK NA NADOGRADNJU / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 30
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

Gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/11/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 24/03/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/11/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Milutina Barača 19, 51000 RIJEKA, u prostoriji Odjela javne nabave, I kat.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/10/2021