Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 513518-2023

25/08/2023    S163

Magyarország-Budapest: Orvosi képalkotási szolgáltatások

2023/S 163-513518

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Koncesszió

Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22182827241
Postai cím: Szegedi Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telefon: +36 12379817
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://euszolg13.hu/
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000568292023/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Koncessziós szerződés CT-MR Centrum üzemeltetésére

Hivatkozási szám: EKR000568292023
II.1.2)Fő CPV-kód
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Ajánlatkérő tulajdonában álló CT-MR Centrum üzemeltetése a 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/c. szám alatti épületben, koncessziós szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 713 265 517.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85150000 Orvosi képalkotási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_1132_Budapest_Visegrádi_utca_47/C.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A koncessziós eljárás tárgya: az Ajánlatkérő tulajdonában álló CT-MR Centrum üzemeltetése a 1132 Budapest,Visegrádi u. 47/c. szám alatti épületben.

A Centrum berendezési és felszerelési tárgyakkal, üzemeltetésre kész állapotban, üzembe helyezett berendezésekkel kerül átadásra.

A koncessziós jogosult köteles III.2.2. pontban meghatározott feltételek szerinti térítésmentes vizsgálatot biztosítani a Bp. XIII. kerületi lakosok részére.

A koncessziós szerződés az aláírásától számított 3 évre (36 hónapra) kerül megkötésre, további legfeljebb 2 év (24 hónap) meghosszabbítás lehetőségével.

A Centrum üzemeltetésének közüzemi költségeit, valamint a CT-MR berendezések karbantartási és javítási költségeit a Felek megosztva viselik, az alábbiak szerint:

- Közüzemi költségek (víz, villamosenergia, fűtés): Koncesszióba Adó: max. 80 %, Koncesszióba Vevő: min. 20 %. (A társasházi közös költség további - energiaköltséget nem tartalmazó - részét a Koncesszióba Adó viseli.)

- CT-MR berendezések karbantartási és javítási költségei: Koncesszióba Adó: max. 80 %, Koncesszióba Vevő: min. 20 %.

A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a költségek felosztási arányára az ajánlattevő magasabb költségarányt vállalhat (lásd a II.2.14. pont 1. alpontját).

A Centrum működtetésének további költségei a Koncesszióba Vevőt terhelik, így különösen, de nem kizárólagosan: a hélium-pótlás költsége, és a Centrum működése során felmerülő valamennyi fogyóeszköz, eszköz pótlásának felelőssége és költsége, a Centrumban alkalmazni kívánt szakorvosok és operátorok alkalmazásának költsége; a CT-MR Centrumban kialakítandó önálló recepciós pultnál szolgálatot teljesítő „adminisztrátor” alkalmazásának költsége; veszélyes hulladékelszállítása és ártalmatlanítása; a CT-MR Centrum takarítása és fertőtlenítése, a rendelőintézet rendelési idején kívüli nyitvatartás esetleges többletköltsége (pl. hétvégi vagy éjszakai betegfogadási időre szükséges többlet-őrzésvédelem díja).

A CT-MR Centrum üzemeltetési/működési kockázatát a koncesszióba vevő viseli, a koncesszióba adó nem vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a koncesszióba vevőnek a CT-MR Centrum üzemeltetése során eszközölt beruházásai, illetve felmerült költségei megtérülnek. A kerületi lakosok térítésmentes vizsgálatán kívüli további vizsgálatok díját a koncesszió jogosult szabadon és önállóan állapíthatja meg, az ezekből származó bevétel teljes egészében a koncesszióba vevőt illeti meg, azonban ennek mértékére és arányára a koncesszióba adó semmilyen garanciát nem vállal, a piaci kereslet a koncesszióba vevőt kockázatát jelenti.

Ajánlatkérő tájékoztatásul közli a Centrumban beépítésre került (és üzemeltetésre átadásra kerülő) berendezések típusát.

- MR berendezés: GE Healthcare SIGNA Voyager 1,5T.

- CT berendezés: GE Healthcare Revolution HD 128 szeletes.

A CT és MR berendezés üzembe helyezési éve: 2017.

A koncesszió jogosult a Centrum üzemeltetése során köteles a mindenkori jogszabályi előírások szerint a páciensek részére a vizsgálati dokumentációt rendelkezésre bocsátani, illetve archiválni. Koncesszióba Vevő köteles továbbá adatot szolgáltatni az Ajánlatkérő részére a szerződéstervezetben megadottak szerint.

A szerződés koncesszióba vevő általi jogellenes megszüntetése vagy súlyos szerződésszegése, valamint az esetleges felmondási idő alatti kötelezettségek nem teljesítése esetére Ajánlatkérő meghiúsulási kötbért köt ki. A kötbér mértéke a jogellenes megszüntetés vagy súlyos szerződésszegés időpontja és a szerződéses időszak lejártáig hátralévő időszakra eső térítésmentes vizsgálatok (III.2.2. pont szerinti, illetve a nyertes ajánlattevő által vállalt térítésmentes vizsgálatszám) nettó összértékének 10 %-a. (A vizsgálatok értékét a Koncesszióba Vevő által térítésesként meghirdetett vizsgálatok átlagos egységárával kell számítani.)

Ajánlatkérő a szerződésnek a koncesszióba vevő általi jogellenes megszüntetése vagy súlyos szerződésszegése, valamint az esetleges felmondási idő alatti kötelezettségekkel kapcsolatos kötbérigények biztosítékaként meghiúsulási biztosítékot ír elő. A biztosíték mértéke 10 000 000 HUF. A meghiúsulási biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt biztosítékmódozatokkal teljesíthető, a koncesszióba vevő választása szerint.

II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

I.

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti „legjobb ár-érték arány” értékelési szempontját alkalmazza.

Értékelési szempontok (a Kbt. 125. § és 129. § (3) bekezdése alapján):

1. A XIII. kerületi lakosok részére biztosítandó előírtnál több térítésmentes CT testtáj vizsgálatszám (max. 80 testtáj-vizsgálat/hét): 25 súlyszám.

2. A XIII. kerületi lakosok részére biztosítandó előírtnál több térítésmentes MR testtáj vizsgálatszám (max. 65 testtáj-vizsgálat/hét): 25 súlyszám.

3. A teljesítésbe bevonni kívánt, és az M.2. alkalmassági feltételt teljesítő radiológus szakorvosok közül legalább 1 fő rendelkezik CT és /vagy MR vizsgálati központ vezetésében (irányításában) szerzett szakmai tapasztalattal (min. 0 hónap, max. 60 hónap): 20 súlyszám.

4. A teljesítésbe bevonni kívánt, és az M.2. alkalmassági feltételt teljesítő radiológus szakorvosok közül legalább 1 fő rendelkezik a 23 /2012. (IX.14.) EMMI rendelet 2. melléklet 21. fejezete szerinti - vagy azzal egyenértékű - intervenciós radiológia minősítéssel: 20 súlyszám.

5. Közüzemi költségek (víz, villamosenergia, fűtés) koncesszióba vevő általi magasabb arány vállalása (Koncesszióba Vevő: min. 20 %, max. 50 %): 5 súlyszám

6. CT-MR berendezések karbantartási és javítási költségeinek koncesszióba vevő általi magasabb arány vállalása (Koncesszióba Vevő: min. 20 %, max. 50 %): 5 súlyszám

II.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszere:

- az előírtnál több térítésmentes CT testtáj vizsgálatszám esetén: egyenes arányosítás;

- az előírtnál több térítésmentes MR testtáj vizsgálatszám esetén: egyenes arányosítás;

- CT és/vagy MR vizsgálati központ vezetésében (irányításában) szerzett szakmai tapasztalat időtartama: egyenes arányosítás;

- az intervenciós radiológia minősítéssel rendelkező radiológus szakorvos bevonása esetén: pontozás ("igen" válasz = 10 pont; "nem" válasz = 0 pont)

- a közüzemi költségek és a CT-MR berendezések karbantartási és javítási költségeinek koncesszióba vevő általi magasabb arány vállalása esetén: egyenes arányosítás.

III.

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

IV.

Az ajánlatkérő az alternatív ajánlatok (változatok) lehetőségét kizárja.

V.

Az ajánlatkérő jelen eljárás eredményeképpen egy nyertest nevez meg, akivel a szolgáltatási koncesszióra vonatkozó szerződést megköti.

VI.

Ajánlatkérő a Kbt. 129. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy a szolgáltatás jellegére tekintettel az ajánlattevő a szerződést személyesen köteles teljesíteni, tehát ajánlatkérő kizárja más gazdasági szereplőnek az alkalmasság igazolásába történő bevonását. (Ehhez lásd még a Kbt. 65. § (10) bekezdését is.)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

I.

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti „legjobb ár-érték arány” értékelési

szempontját alkalmazza.

Értékelési szempontok (a Kbt. 125. § és 129. § (3) bekezdése alapján):

- A XIII. kerületi lakosok részére biztosítandó előírtnál több térítésmentes CT testtáj vizsgálatszám (max. 80 testtáj-vizsgálat/hét): 25 súlyszám.

- A XIII. kerületi lakosok részére biztosítandó előírtnál több térítésmentes MR testtáj vizsgálatszám (max. 65 testtáj-vizsgálat/hét): 25 súlyszám.

- A teljesítésbe bevonni kívánt, és az M.2. alkalmassági feltételt teljesítő radiológus szakorvosok közül legalább 1 fő rendelkezik CT és /vagy MR vizsgálati központ vezetésében (irányításában) szerzett szakmai tapasztalattal (min. 0 hónap, max. 60 hónap): 20 súlyszám.

- A teljesítésbe bevonni kívánt, és az M.2. alkalmassági feltételt teljesítő radiológus szakorvosok közül legalább 1 fő rendelkezik a 23 /2012. (IX.14.) EMMI rendelet 2. melléklet 21. fejezete szerinti - vagy azzal egyenértékű - intervenciós radiológia minősítéssel: 20 súlyszám.

- Közüzemi költségek (víz, villamosenergia, fűtés) koncesszióba vevő általi magasabb arány vállalása (Koncesszióba Vevő: min. 20 %, max. 50 %): 5 súlyszám

- CT-MR berendezések karbantartási és javítási költségeinek koncesszióba vevő általi magasabb arány vállalása (Koncesszióba Vevő: min. 20 %, max. 50 %): 5 súlyszám

II.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Pontkiosztás módszere:

- az előírtnál több térítésmentes CT testtáj vizsgálatszám esetén: egyenes arányosítás;

- az előírtnál több térítésmentes MR testtáj vizsgálatszám esetén: egyenes arányosítás;

- CT és/vagy MR vizsgálati központ vezetésében (irányításában) szerzett szakmai tapasztalat időtartama: egyenes arányosítás;

- az intervenciós radiológia minősítéssel rendelkező radiológus szakorvos bevonása esetén: pontozás ("igen" válasz = 10 pont; "nem" válasz = 0 pont)

- a közüzemi költségek és a CT-MR berendezések karbantartási és javítási költségeinek koncesszióba vevő általi magasabb arány vállalása esetén: egyenes arányosítás.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2023/S 101-309936

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Koncessziós szerződés CT-MR Centrum üzemeltetésére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
11/08/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
V.2.3)A koncesszió jogosultjának neve és címe
Hivatalos név: SONOGRAM Orvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 22979852241
Postai cím: Szerb Utca 17.-19. II. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
E-mail: ppajor8@gmail.com
Telefon: +36 309778133
A koncesszió jogosultja kkv
V.2.4)Információ a konceszió értékéről és a fő finanszírozási feltételekről (áfa nélkül)
A koncesszió/rész végleges összértéke: 1 713 265 517.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A koncessziós eljárás nyertesének adószáma: 22979852-2-41 (SONOGRAM Orvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/08/2023