Tjenesteydelser - 513555-2018

21/11/2018    S224    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2018/S 224-513555

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Metroselskabet I/S
30823699
Metrovej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Carsten Larsen
Telefon: +45 72424874
E-mail: procurement@m.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.m.dk

I.1)Navn og adresser
Hovedstadens Letbane I/S
36032499
Metrovej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Carsten Larsen
Telefon: +45 72424874
E-mail: procurement@m.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.m.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1423-Rammeaftaler_teknisk_raadgivning_Trafikmodeller
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeprojekt.dk
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.byggeprojekt.dk
I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale Teknisk Rådgivning på fagområdet Trafikmodeller

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Metroselskabet I/S og Hovedstadens Letbane I/S (herefter benævnt Bygherren) udbyder rammeaftaler med flere aktører på en række fagområder.

Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører fagområdet Trafikmodeller.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311300
71311230
71600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Hovedsageligt på Bygherrens adresse eller rådgiverens hjemmeadresse. I mindre omfang på Bygherrens byggepladser eller idriftsat infrastruktur.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Metroselskabet I/S og Hovedstadens Letbane I/S (herefter benævnt Bygherren) udbyder rammeaftaler med flere aktører på en række fagområder, som forventeligt vil være:

- Veje og Trafik (pågår),

- Anlægsarbejder, design og udførelse,

- Baneteknik og transportsystemer,

- Byplanlægning og strategisk Udvikling,

- Trafikmodeller,

- Trafik- og samfundsøkonomi,

- Bygherrerådgivning,

- Klimatilpasning (stormflod og skybrud).

Hvert fagområde udbydes i et selvstændigt EU-udbud. Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører fagområdet Trafikmodeller.

Via rammeaftalerne kan der indgås aftale om løsning af opgaver med relation til det relevante fagområde i

forbindelse med Bygherrens:

- udvikling af metro- og/eller letbaneprojekter,

- vedligeholdelse af udførte metro- og/eller letbaneprojekter,

- evt. supplerende ydelser på igangværende metroprojekter og/eller letbaneprojekter.

Alle ydelser beskrevet i ydelsesbeskrivelserne Anlæg og Planlægning 2013 og i udbudsdokumentet "Ydelser" med relation til ovennævnte kan rekvireres via rammeaftalen vedr. fagområdet Trafikmodeller.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Opgaver igangsat inden rammeaftalens udløb færrdiggøres efter udløbsdatoen. Der kan ikke igangsættes nye opgaver efter udløbsdatoen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Tilbudsgiverne vil blive udvalgt ud fra informationer om referencer for opgaver svarende til de udbudte blandt de ansøgere som opfylder minimumskravene i punkt III.2.2 og III.2.3 og har indsendt et udfyldt, dateret og underskrevet European Standard Procurement Document (ESPD). Ansøgerne som vurderes at være bedst egnede til at løse opgaver indenfor rammeaftalens anvendelsesområde vil blive udvalgt. Relevansen af den dokumenterede erfaring i referencerne og mængden af relevant erfaring dokumenteret i referencerne vil danne grundlag for denne vurdering. Det vægtes positivt såfremt referencerne dokumenterer solid erfaring med fagområdet Trafikmodeller i relation til metro og letbaneprojekter, sekundært infrastrukturprojekter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om tilbudsgivernes økonomiske nøgletal for de seneste tre (3) tilgængelige regnskabsår skal indarbejdes i ESPD del IV.B. som følger:

Samlet omsætning:

— Samlet årsomsætning.

Finansielle nøgletal:

— Soliditet.

Øvrige økonomiske og finansielle krav:

— Resultat efter skat,

— Egenkapital.

Formalitet:

- Hvis ansøgning kommer fra et konsortium, skal der indsendes ovennævnte oplysninger for hver deltager I konsortiet,

- Hvis ansøgningen er baseret på økonomiske og finansielle formåen fra tredjemand (eksempelvis moderselskab eller underleverandør), skal tredjemand udfylde ESPD, del IV.B. og i øvrigt som angivet i afsnit III.1.4. Hvis ansøgeren som tilbudsgiver endeligt tildeles en rammeaftale skal tredjemand underskrive en selvskyldnerkaution i relation til opfyldelse af kontrakten.

Dokumentation:

- Metroselskabet forbeholder sig ret til at rekvirere årsrapporter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøgers samlede egenkapital må ikke være negativ i det sidst tilgængelige regnskab,

- Ansøger må ikke have underskud efter skat i alle de 3 seneste tilgængelige regnskaber.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kan afleveres op til 5 udvalgte referencer i ESPD dokumentet afsnit IV C.

Hver reference bedes redegøre for (i parantes er angivet felt i ESPD):

- beskrivelse af opgaven / projektet gennemført, herunder størrelse og anlægsøkonomi hvis relevant (Beskrivelse),

- rådgiverens omtrentlige timeforbrug på opgaven for medarbejdere, som på ansøgningstidspunktet er ansat /beskæftiget hos rådgiveren (Beskrivelse),

- beskrivelse af rådgiverens udførte ydelser og rådgiverens rolle (Beskrivelse),

- start og slut tidspunkt for opgaven / projektet - sluttidspunkt må ikke være tidligere end 1.8.2013 (Starttidspunkt og Sluttidspunkt),

- rådgiverens honorar for opgaven (Beløb),

- kundens navn og kontaktperson hos kunden med angivelse af kontaktoplysninger (Modtager) - MS/HL forbeholder sig ret til at kontakte kontaktpersonen.

Referencer udført i andet regi af en hos rådgiveren på ansøgningstidspunktet beskæftiget person kan gøres gældende. Sådanne referencer bedes indeholde de ovenfor anførte oplysninger samt oplysninger om hvilket regi referencen er udført i.

Formalitet:

- Hvis ansøgning kommer fra et konsortium, skal der indsendes ovennævnte oplysninger for hver deltager i konsortiet,

- Hvis ansøgningen er baseret på teknisk formåen fra tredjemand (eksempelvis moderselskab eller underleverandør), skal tredjemand udfylde ESPD, del IV.C. og i øvrigt som angivet i afsnit III.1.4,

- Hvis ansøgeren som tilbudsgiver endeligt tildeles en rammeaftale skal tredjemand underskrive en støtteerklæring, hvor det bekræftes at tredjepartens tekniske kapacitet er til rådighed for rammeaftaleholderen..

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav for den enkelte reference, at mindst en af opgavens / projektets nøglepersoner (dvs. en person der har haft en væsentlig rolle) er beskæftiget hos rådgiveren på ansøgningstidspunktet.

Referencerne skal dokumentere solid erfaring med fagområdet Trafikmodeller.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgeren skal indsende et udfyldt, dateret og underskrevet ESPD, herunder nødvendige erklæringer i ansøgningen. Anvendelse af ESPD skal ske på https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome ved at importere XML-fil fra www.byggeprojekt.dk efter registrering via linket i punkt I.3.

Ansøgeren skal udfylde ESPD del II - V og datere og underskrive ESPD del VI.

Hvis ansøgeren er et konsortium, skal ovennævnte oplysninger være udfyldt i separate ESPD'er for hver deltager i konsortiet.

Er ansøgningen baseret på tredjemand (fx moderselskab eller underleverandør), skal tredjemand udfylde ESPD del II (kun A og B), III - V og datere og underskrive ESPD del VI.

Ansøgningen skal indsendes via www.byggeprojekt.dk

Ordregiveren kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at tilbudsgiver fremlægger dokumentation som bevis for, at der ikke er grundlag for udelukkelse og for, at minimumskravene til egnethed er opfyldt, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Ingen.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betalingsvilkår fremgår af udbudsdokumentet "Aftaleudkast".

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Hvis en sammenslutning af økonomiske aktører tildeles en rammeaftale skal sammenslutningen hæfte

Solidarisk for løsning af tildelte opgaver under rammeaftalen, jf. udbudsdokumentet "Udbudsbetingelser", Appendix C.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Bygherrens "Adfærdskodeks for leverandører" vil være gældende for aftalen.

Rammeaftaleholderene vil være pålagt en klausul om social samfundsansvar i relation til beskæftigelse af praktikanter og studerende, jf. udbudsdokumentet "Aftaleudkast".

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/01/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

1) Udbud af de øvrige nævnte fagområder pågår / sker inden for de næste måneder;

2) Rammeaftalen forventes genudbudt om ca. 7 år, således at en ny rammeaftale er på plads, når den nu udbudte rammeaftale udløber.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

I relation til punkt IV.1.4 oplyses, at Bygherren forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen efter første tilbud, jf. dokumentet Udbudsbetingelser.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævntet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævn for Udbud gælder følgende klagefrister:

Klage over ikke at være prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren udbud med forhandling skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7 stk. 1.

I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 1, nr. 3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/11/2018