Usługi - 513598-2019

30/10/2019    S210    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdynia: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

2019/S 210-513598

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Krajowy numer identyfikacyjny: 193112730
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 96/98
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 81-451
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wanta
E-mail: m.wanta@ppnt.gdynia.pl
Tel.: +48 588808231
Faks: +48 586982165

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ppnt.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ppnt
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 EUR na usługę rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach międzynarodowych

Numer referencyjny: DO.2800.24.2019
II.1.2)Główny kod CPV
63512000 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach międzynarodowych przez 7 dni w tygodniu.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. wyszukanie optymalnych połączeń zgodnie z dyspozycją Zamawiającego;

2.2. przedstawienie propozycji (nie mniej niż 3 za każdym razem) do akceptacji Zamawiającego;

2.3. rezerwację, sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu biletów lotniczych;

2.4. opiekę w trakcie lotu polegającą na pomocy w przypadkach problemowych związanych np. z odwołaniem lotu, opóźnieniem jednego z lotów w przypadku połączenia z przesiadkami, itp.;

2.5. zapewnienie opieki posprzedażnej polegającej m.in. na przyjęciu obowiązków w zakresie składania ewentualnych odwołań i reklamacji, reprezentowania Zamawiającego w procesie reklamacyjnym, pomocy w trakcie trwania podróży w zakresie rozwiązywania problemów powstałych w podróży, itp.

3. Przez 1 bilet Zamawiający rozumie bilet na trasie „tam i z powrotem” wraz z bagażem rejestrowanym oraz bagażem podręcznym 1 szt. do 8 kg.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Loty będą odbywały się na trasach europejskich w kierunkach m.in. Niemcy – Hanower, Wielka Brytania – Londyn oraz pozaeuropejskich m.in. Dubaj. Zamawiający nie wyklucza lotów do innych miast i państw.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach międzynarodowych przez 7 dni w tygodniu.

2. Wielkość szacunkowa zamówienia w okresie obowiązywania umowy wyniesie 127 biletów na liniach międzynarodowych.

3. Zamawiający zastrzega, że wskazane w pkt 2 ilości usług są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację umowy w wielkościach podanych. Usługi dokonane w trakcie obowiązywania umowy mogą różnić się ilościowo od podanych ilości szacunkowych (zarówno mogą być większe lub mniejsze), jednak łączna wartość umowy nie przekroczy całkowitej wartości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na przedmiot zamówienia. Zamawiający gwarantuje wykonanie usługi na minimalnym poziomie 50 %.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy oraz możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianych biletów w stosunku do podanych ilości szacunkowych.

5. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia.

6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 9 do SIWZ.

7. W związku z realizacją umowy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie do przedstawienia, nie później niż w terminie 3 dni od daty podpisania umowy, kopii zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopii polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN i utrzymywania ubezpieczenia na czas realizacji umowy.

8. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

9. Obecne zamówienie stanowi jedną z części zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego (wszystkich części) stanowi wartość powyżej 221 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer projektu WDA-RPPM02.03.00-22-001/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, umowa nr: RPPM.02.03.00-22-0001/16-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej. Spełnieniem powyższego warunku na minimalnym poziomie będzie wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 usługę zbliżoną swoim zakresem do przedmiotu niniejszego zamówienia tj. usługę polegającą na rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych w ramach 1 umowy/zamówienia trwającej nie krócej niż 6 m-cy i wartości kontraktu nie niższej niż 100 000,00 PLN brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Szczegóły zostały zawarte w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednej usługi zbliżonej swoim zakresem do przedmiotu niniejszego zamówienia tj. usługę polegającą na rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych w ramach 1 umowy/zamówienia trwającej nie krócej niż 6 m-cy i wartości kontraktu nie niższej niż 100 000,00 PLN brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zostały szczegółowo określone w dokumentacji przetargowej, w szczególności w zał. nr 10 do SIWZ Istotnych postanowieniach umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadkach określonych w uPzp oraz we wskazanych poniżej, w następującym zakresie:

2.1. zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

2.2. zmiany sposobu, terminów płatności, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy;

2.3. zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy na skutek wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

2.4. zmiany podwykonawcy usługi na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych warunków jak podwykonawca pierwotny.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/12/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Ofertę należy przesłać za pomocą platformy zakupowej SmartPZP.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 4.12.2019 r., o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia adres: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, POLSKA, salka B.501 (budynek IV biurowo-laboratoryjny wejście A, V piętro) za pośrednictwem platformy.

Szczegóły w dokumentacji SIWZ i zał.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000 PLN. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert.

2. Ofertę stanowi wypełniony formularz z załączonymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami określonymi w SIWZ.

3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

4. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ.

5. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej.

6. Dla złożenia oferty niezbędne jest zarejestrowanie się na platformie pod adresem https://portal.smartpzp.pl/ppnt. Szczegółowe informacje dot. sposobu rejestracji oraz innych czynności Wykonawcy znajdują się w „Instrukcji użytkownika wykonawcy”, dostępnej na stronie platformy pod adresem https://portal.smartpzp.pl/ppnt/elearning. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

7. Wykonawca rejestrując się akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje go za wiążący. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

8. Do założenia konta wymagany jest podpis kwalifikowany.

9. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców muszą podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz „Oferta”, JEDZ i załączniki.

10. Każdy plik składający się na ofertę zawierający dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa musi być uprzednio podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby reprezentujące odpowiednio Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub podmiot trzeci, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.

11. Zamawiający w oparciu o art. 24aa uPzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b uPzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

13. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

14. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, uPzp tj.:

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;

b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu;

d. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

e. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

f. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

g. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

h. wykazu usług wraz z dowodami;

i. dokumentów dotyczących innych podmiotów na potencjale których Wykonawca polega.

15. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem.

16. Szczegółowe informacje zawarto w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5. i pkt 20.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2019