Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 513658-2017

22/12/2017    S246    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Dánsko-Kodaň: Služby podporujúce prevádzku a vývoj centra pre prístup k referenčným údajom Copernicus (CORDA)

2017/S 246-513658

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska environmentálna agentúra
Poštová adresa: Kongens Nytorv 6
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011
PSČ: 1050
Štát: Dánsko
Kontaktná osoba: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefón: +45 33367220
Fax: +45 33367199

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eea.europa.eu/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3149
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Životné prostredie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby podporujúce prevádzku a vývoj centra pre prístup k referenčným údajom Copernicus (CORDA)

Referenčné číslo: EEA/IDM/R0/17/007
II.1.2)Hlavný kód CPV
72300000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Účelom tejto výzvy na súťaž je vytvorenie rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb s hospodárskym subjektom, ktorý poskytne služby podporujúce prevádzku a vývoj centra pre prístup k referenčným údajom Copernicus (CORDA). Táto výzva na súťaž je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické a právnické osoby jedného z 28 členských štátov Európskej únie a pre všetky fyzické a právnické osoby z členských štátov EHP, ktoré podpísali dohodu s Európskou komisiou týkajúcu sa účasti na programe Copernicus.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Služby sa budú vykonávať hlavne v priestoroch dodávateľa („extra muros“).

II.2.4)Opis obstarávania:

Táto výzva na verejnú súťaž sa týka pomoci, ktorú EEA potrebuje na vykonanie delegovaných činností týkajúcich sa „Prevádzkového poskytovania referenčných geografických údajov pre služby Copernicus“. Prístup k referenčným údajom Copernicus (CORDA) je jednotný vstupný bod pre relevantné národné a regionálne geopriestorové referenčné údaje z EEA-39 pre služby Copernicus. Pridelená rámcová zmluva o poskytovaní služieb sa zameria na 5 oblastí v súvislosti s CORDA:

(1) prevádzka a údržba;

(2) riadenie obsahu;

(3) podpora pre používateľov;

(4) rozvojové činnosti a

(5) riadenie projektov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva sa uzavrie na počiatočné obdobie 24 mesiacov odo dňa podpisu, s možnosťou maximálne 2 predĺžení, zakaždým na obdobie 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Copernicus – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.4.2014 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako sa uvádza v oddieloch 12.1 a 12.2.1 súťažných podkladov (príloha I).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/02/2018
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 09/02/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Priestory EEA na adrese Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, Dánsko.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov (1 zástupca za uchádzača). Požaduje sa, aby o tom vopred informovali útvar EEA pre obstarávanie, a to najneskôr do 8.2.2018 e-mailom na adrese procurement@eea.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Uchádzači si môžu prevziať súťažné podklady a akékoľvek ďalšie informácie z internetovej stránky elektronického verejného obstarávania: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3149 Táto stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzača, aby počas súťažného obdobia sledoval jej aktualizácie a úpravy.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Odvolanie je možné podať Všeobecnému súdu do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie (dátum doručenia) alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď daná osoba túto skutočnosť zistila. Sťažnosť podaná európskemu ombudsmanovi nemá žiadny vplyv na vyššie uvedenú lehotu na podanie odvolania.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/12/2017