Usługi - 513661-2017

22/12/2017    S246    Agencje - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura konkurencyjna z negocjacjami 

Finlandia-Helsinki: Umowa ramowa o świadczenie usług w zakresie infrastruktury informatycznej na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach

2017/S 246-513661

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 223-462885)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
Adres pocztowy: Annankatu 18
Miejscowość: Helsinki
Kod NUTS: FI1B1
Kod pocztowy: 00121
Państwo: Finlandia
Osoba do kontaktów: Finance Unit
E-mail: procurement@echa.europa.eu
Tel.: +358 9686180

Adresy internetowe:

Główny adres: www.echa.europa.eu

Adres profilu nabywcy: https://echa.europa.eu/about-us/procurement

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o świadczenie usług w zakresie infrastruktury informatycznej na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w Helsinkach

Numer referencyjny: ECHA/2016/400
II.1.2)Główny kod CPV
72700000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej umowy ramowej jest świadczenie następujących usług:

— usług w chmurze i infrastrukturalnych,

— portalu zarządzania usługami,

— zarządzania usługami,

— usług doradztwa,

— usług transformacji,

— usług ochrony.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2017
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 223-462885

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Zamiast:
Data: 12/01/2018
Czas lokalny: 17:00
Powinno być:
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 17:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: