Tjänster - 513671-2017

22/12/2017    S246

Belgien-Bryssel: Pilotundersökning om fastställande av miljöpåverkan hos fordon som drivs med konventionella och alternativa bränslen, genom livscykelbedömning

2017/S 246-513671

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Climate Action, CLIMA A.4 — Finance
Postadress: BU-24 00/061
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: clima-tenders@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3150
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Pilotundersökning om fastställande av miljöpåverkan hos fordon som drivs med konventionella och alternativa bränslen, genom livscykelbedömning

Referensnummer: CLIMA.C.4/SER/2017/0019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000 Miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med undersökningen är att jämföra utsläpp av växthusgaser under ett fordons livscykel och de viktigaste effekterna på miljön och människors hälsa hos lätta fordon (personbilar och skåpbilar) och tunga fordon (lastbilar, bussar och långfärdsbussar), som drivs av olika typer av motorer (förbränningsmotorer och elmotorer) och som använder olika typer av bränsle eller transportenergi. Undersökningen kommer att omfatta fossila bränslen (bensin, diesel, flytande naturgas (liquefied natural gas - LNG), naturgas), biobränslen och andra alternativa bränslen, samt elektricitet. Påverkan kommer att bedömas under fordonets hela livscykel, inklusive produktion, perioden när fordonet är i drift fram till livscykelns slut/återvinning, och hänsyn kommer tas till bränsle- och energiproduktion och förbrukning. Det täcker tidsperioden 2020-2050.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Öppet anbudsförfarande, enskilt kontrakt i 18 månader, ej förnybart.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 18
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Observera att detta publicerades i förhandsmeddelande (prior information notice – PIN) S 040-072305 av den 25.2.2017 med titeln "Pilotundersökning — undersökning om livscyklerna för fordon som drivs med el, biobränsle och traditionella bränslen".

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se upphandlingsdokumenten.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 040-072305
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/02/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/03/2018
Lokal tid: 10:30
Plats:

Avenue de Beaulieu 24, 1160 Brussels, Belgien. Room 00/061.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen (inga utgifter ersätts). Av organisatoriska skäl och säkerhetsskäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till clima-tenders@ec.europa.eu

Om så inte sker förbehåller den upphandlande myndigheten sig rätten att neka tillträde till lokalerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Enligt artikel 134.1.e) i tillämpningsföreskrifterna till Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 30.10.2015 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (budgetförordningen), kommer den upphandlande myndigheten att under de 3 år som följer tecknandet av det ursprungliga avtalet, kunna använda det förhandlade förfarandet för ytterligare tjänster (utan föregående publicering av ett meddelande om upphandling) för nya tjänster eller arbeten som består i upprepning av liknande tjänster eller arbeten som tilldelats den ekonomiska aktören till vilken samma upphandlande myndighet har tilldelat ett ursprungligt kontrakt, under förutsättning att dessa tjänster eller arbeten överensstämmer med ett grundprojekt för vilket det ursprungliga kontraktet beviljades efter publiceringen av ett meddelande om upphandling, med förbehåll för villkoren i paragraf 4 i artikel 134.

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubriken I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Anmärkningar om tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet som anges under rubriken I.1.

Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för begäran om överprövning förlängs eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

En begäran om överprövning kan lämnas till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om beslutet om tilldelning.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/12/2017