Tjenesteydelser - 513721-2019

30/10/2019    S210

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 210-513721

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Center for Parkering i Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Møller Nielsen
E-mail: f52q@kk.dk
Telefon: +45 22286015

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/115579409.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/115579409.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/115579409.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Digital løsning til parkeringskontrol

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en app baseret digital løsning til at udføre parkeringskontrol og behandle parkeringsafgifter. App-løsningen skal kunne anvendes på kommunens kompatible, gængse smart mobiltelefoner. Løsningen skal muliggøre udskrivning af parkeringsafgifter. Der ønskes tilbud på såvel front end løsning, som anvendes af parkeringsvagterne til afgiftspålæggelse, samt på det bagvedliggende system til håndtering, lagring og overførsel af data til kommunens eksisterende relevante systemer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en app baseret digital løsning til at udføre parkeringskontrol og behandle parkeringsafgifter. App-løsningen skal kunne anvendes på kommunens kompatible, gængse smart mobiltelefoner. Løsningen skal muliggøre udskrivning af parkeringsafgifter. Der ønskes tilbud på såvel front end løsning, som anvendes af parkeringsvagterne til afgiftspålæggelse, samt på det bagvedliggende system til håndtering, lagring og overførsel af data til kommunens eksisterende relevante systemer.

Den udbudte kontrakt skal understøtte Ordregivers ønske om at effektivisere og sikre et drifts- og brugervenligt system til håndtering af udstedelse, udskrivelse og overførsel af parkeringsafgifter og dertilhørende data.

Der efterspørges en løsning, der i videst muligt omfang er et eksisterende standardsystem. Det kan dog forventes, at systemet i begrænset omfang vil skulle tilpasses og konfigureres, for at overholde de lovgivningsmæssige, systemiske og administrative krav til udstedelse af afgifter og behandling af data i Københavns Kommune.

Kontrakten omfatter levering af den udbudte løsning i henhold til leverancebeskrivelsen, samt drift og vedligeholdelse, som angivet i kontrakten.

Ordregivers kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i de tekniske specifikationer og de øvrige bilag. Se oversigten over det samlede udbudsmateriale i udbudsbetingelserne.

Kontrakten løber fire (4) år fra ikrafttrædelsesdatoen. Ordregiver kan forlænge Aftalen med op til 2 gange 12 måneder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 600 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge aftalen i 2 gange 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har vurderet, at der er en sådan sammenhæng imellem de udbudte ydelser, at en opdeling af kontrakten ville indebære uhensigtsmæssige tekniske og juridiske grænseflader i udførelsesfasen. Udbuddet er derfor ikke opdelt i delkontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt den udbudte kontrakt, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at virksomheden ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter 1.11.2019.

Af hensyn til tidsplanens overholdelse og under hensyntagen til sagsbehandlingstid hos de udstedende myndigheder opfordres tilbudsgivere til at anmode om denne dokumentation (for danske tilbudsgivere serviceattest) allerede i forbindelse med tilbudsafgivelsen. Ordregiver kan først træffe beslutning om tildeling af kontrakten, når denne dokumentation foreligger.

Ansøger skal være registeret i Det centrale virksomhedsregister, CVR.dk For udenlandske virksomhed skal ansøger have tilsvarende registrering i det land, hvor ansøgers virksomhed er etableret.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav:

Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 1 500 000 DKK (ekskl. moms).

Med "godkendte regnskabsår" menes regnskabsår for hvilke der foreligger godkendte årsrapporter.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt den udbudte kontrakt, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende godkendte årsrrapporter eller tilsvarende erklæring om nettoomsætning i henhold til revisionsreglerne for den pågældende type virksomhed, i det omfang Ordregiver ikke kan tilgå disse oplysninger på offentligt tilgængelige kilder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav:

Tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 1 500 000 DKK (ekskl. moms).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav:

Tilbudsgiver skal have udført mindst 2 lignende tjenesteydelser inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

Med "lignende tjenesteydelser" forstås udvikling og tilpasning af digitale løsninger, som rummer scanningsværktøj til automatisk registrering af data, manuel indtastning af data samt efterfølgende håndtering og opbevaring af de affødte data.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Kunde (navnet på referencekunden),

-Beskrivelse af størrelsen på kundevirksomheden - antal medarbejdere der potentielt kunne anvende systemet,

- Om Tilbudsgiver var hoved- eller underleverandør, og hvilke leverancer Tilbudsgiver var ansvarlig for,

- Omfanget af kontrakten i DKK, såfremt ansøger må/vil oplyse dette,

- Anvendt teknologi for tjenesteydelserne,

- Beskrivelse af den digitaliserede forretningsgang/løsning, herunder formålsbeskrivelse.

Dokumentation: Ordregiver anser de oplysninger, som tilbudsgiver giver i ESPD'et vedrørende sin tekniske formåen for at udgøre den endelige dokumentation. Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, vil således ikke blive afkrævet yderligere dokumentation herfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav:

Tilbudsgiver skal have udført mindst 2 lignende tjenesteydelser inden for de seneste 3 år (regnet fra tilbudsfristen).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der skal i forbindelse med kontrakten indgås en databehandleraftale. Kontrakten indeholder endvidere en arbejdklausul, ligesom leverandøren skal leve op til ordregivers CSR-krav. Kontraktens servicemål samt visse milepæle er bodsbelagte.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/11/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Alle henvendelser og spørgsmål skal skriftligt ske via Mercell.

Spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort på Mercell.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/10/2019