Építési beruházás - 51377-2015

Normál nézet megjelenítése

13/02/2015    S31

Magyarország-Budapest: Villamospálya építése

2015/S 031-051377

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: BKK Zrt. Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály
Címzett: dr. Bajzát Katalin
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu; katalin.bajzat@bkk.hu
Telefon: +36 703903574
Fax: +36 12351044

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.bkk.hu

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt keretében Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése vállalkozási szerződés keretében.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Építési beruházás
Tervezés és kivitelezés
A teljesítés helye: Budapest.

NUTS-kód HU101 Budapest

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Tárgya: „KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt keretében Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése”.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

45234126 Villamospálya építése, 45233120 Közút építése, 45210000 Magasépítési munka, 45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka, 65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások, 45231400 Erősáramú vezeték építése, 45316200 Jelzőberendezések szerelése, 45234113 Pályabontás, 45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka, 45234128 Villamosperon építési munkái, 45234160 Felsővezeték építése, 71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások, 71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
„KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt keretében Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése” az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint:
— 4220 vm vágány építése;
— 3700 m felsővezeték építése;
— 31 db új kitérő építése;
— 35170 lm3 épületbontás;
— 1 db új, 1090 négyzetméter alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok építése, 1 átmenő, vízelvezetős acélráccsal burkolt vágánnyal, 2 átmenő, oldal- és középaknás vágánnyal;
— 1 db új, 1108 négyzetméter alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok építése, 2 középaknás és 1 oldalaknás csonkavágánnyal;
— 1 db 2015 négyzetméter alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok építése 2 burkolt és 5 magas vágánnyal;
— 1 db új, 3 szintes, 2440 négyzetméter össz-alapterületű vasbeton iroda- és raktárépület építése;
— 3 db acélszerkezetű tetőpódium építése;
— 1 db, gőzborotvával felszerelt forgóvázmosó helység építése;
— szükséges daruszerkezetek (1 db híddaru, 1 db mozgópályás daru) kialakítása;
— 9 db műhely kialakítása, szükséges technológiai berendezésekkel;
— 1 db fényezőkonténer létesítése;
— 1050 négyzetméter útépítés;
— 10 db vasúti jelző telepítése, kapcsolódó berendezésekkel;
— kiegészítő tervek elkészítése.
A feladatok részletes meghatározását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A fenti teljes mennyiség az alábbi építési szakaszok/mérföldkövek részteljesítései szerint valósítandó meg:
1. építési szakasz/részteljesítés:
— 35170 lm3 épületbontás
2. építési szakasz/részteljesítés:
— 840 vm vágány építése
— 840 m felsővezeték építése
— 5 db (csoport) új kitérő építése
3. építési szakasz/részteljesítés.
— 1 050 m2 útépítés
4. építési szakasz/részteljesítés:
— 400 vm vágány építése;
— 1 db új, 1 090 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok szerkezetkész állapotának elérése;
— 1 db új, 1 108 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok szerkezetkész állapotának elérése;
— 1 db új, 2 015 m² alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok szerkezetkész állapotának elérése;
— 1 db új, 3 szintes 2 440 m² összalapterületű vasbeton iroda- és raktárépület (fejépület) szerkezetkész állapotának elérése.
5. építési szakasz/részteljesítés:
— 2980 vm vágány építése
— 2860 m felsővezeték építése
— 26 db (csoport) új kitérő építése
6. építési szakasz/részteljesítés
— 1 db új, 1 090 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok teljes elkészítése, 1 átmenő, vízelvezetős acélráccsal burkolt vágánnyal, 2 átmenő, oldal- és középaknás vágánnyal
— 1 db új, 1 108 m² alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok teljes elkészítése, 2 középaknás és 1 oldalaknás csonkavágánnyal,
— 1 db új, 2 015 m² alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok teljes elkészítése, 2 burkolt és 5 magas vágánnyal
— 1 db új, 2 440 m² összalapterületű vasbeton iroda- és raktárépület (fejépület) teljes elkészítése;
— 3 db acélszerkezetű tetőpódium építése;
— 1 db, gőzborotvával felszerelt forgóvázmosó helyiség építése;
— szükséges daruszerkezetek (1 db híddaru, 1 db mozgópályás daru) kialakítása;
— 9 db műhely kialakítása, szükséges technológiai berendezésekkel;
— 1 db fényezőkonténer létesítése;
— 10 db vasúti jelző telepítése, kapcsolódó berendezésekkel;
— kiegészítő tervek elkészítése.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 345 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibásteljesítési és meghiúsulási kötbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján:
1. Késedelmi kötbér: az adott részteljesítésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 1 %-a naponta, amelynek együttes felső határa az adott részteljesítésre vonatkozó vállalkozói díj 20 %-a. 20 napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén ajánlatkérő jogosult – választása szerint – a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni.
2. Hibás teljesítési kötbér: az adott részteljesítésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 1 %-a naponta – amennyiben ajánlatkérő szavatossági jogait nem kívánja érvényesíteni -, amelynek együttes felső határa az adott részteljesítésre vonatkozó nettó vállalkozói díj 20 %-a, amennyiben Ajánlatkérő nem él szavatossági jogaival. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér a maximalizált összeget eléri, és/vagy ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megjelölt hibát, hiányosságot az előírt határidőn belül nem javítja ki, úgy ajánlatkérő jogosult – választása szerint – a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – elállni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni.
3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért az ajánlattevő felelős és felelősségét nem menti ki, véglegesen meghiúsul, és a szerződésben foglalt feladatokat ajánlattevő nem végzi el, úgy ajánlatkérő a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – elállhat, vagy választása szerint azt azonnali hatállyal felmondhatja és ez esetben ajánlattevő köteles a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű kötbért fizetni. Ebben az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.
4. Jótállás: teljes körű jótállás a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától számított 60 hónapra a szerződésben foglalt valamennyi munkára/termékre a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
Nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés hibátlan teljesítéséért, valamint annak anyag- és kivitelezési, és saját tervezés esetén, a tervezéssel érintett részek tervezési hibától való mentességéért jótállásra és szavatosságra köteles. Ajánlatkérő előírja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 60 hónapos jótállás vállalását, valamint azt követően és annak leszámításával szavatosságot a kötelező alkalmasság a 12/1988. (XII.27) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerint fennmaradó időtartamára a szerződéstervezetben részletezettek szerint-
5. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka (teljesítési biztosíték): Nyertes ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a szerződés hatálybalépésekor az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Érvényessége az utolsó, 6. mérföldkő teljesítésére vonatkozó sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napja.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
6. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka (hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték):
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára kell a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerint a jótállási kötelezettség kezdetének, azaz az utolsó, 6. mérföldkő teljesítésére vonatkozó sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a teljesítésigazolás kiállításának időpontjában az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkozatot kell csatolnia ajánlatához a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.
7. Előleg visszafizetési biztosíték:
A mindenkor hatályos jogszabályok, illetve változások figyelembevételével.
Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték (a projekt uniós támogatási és saját forrása (együttesen elszámolható összege) tekintetében:
Ajánlattevőnek – a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint – nyilatkoznia kell ajánlatában arra vonatkozóan, hogy amennyiben az előleg kifizetését kérni fogja, úgy a szállítói előleg-visszafizetési biztosítékot Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti határidőre, legkésőbb a szállítói előleg igénylésének időpontjáig rendelkezésére bocsátja. Ajánlattevőnek az előleg igénylésének tényéről ajánlatában nyilatkoznia nem kell.
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, biztosítékok nyújtására köteles. Ennek hiányában nyertes ajánlattevő előlegre nem jogosult, Támogató és Ajánlatkérő mentesül szállítói előlegfizetési kötelezettsége alól.
A szállítói előleg-visszafizetési biztosítékokat a nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 126. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében és az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 190. pontjában foglaltak szerint kell a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium (NFM) és az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania a támogatás intenzitásának arányában.
Szállítói előleg igénylése esetén az előleg összegét az Ajánlatkérő és Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium (NFM) együttesen biztosítja a nyertes ajánlattevő részére a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási intenzitás arányában, azaz a szerződéses ár 99,330000 %-ának legfeljebb 30 %-át az Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által vezetett minisztérium (NFM), míg a fennmaradó 0,670000 % (önerő) legfeljebb 30 %-át ajánlatkérő biztosítja. Projektazonosító: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009
Az előleg elszámolására a nyertes ajánlattevő által kiállítandó első 4 részszámlából arányosan kerül sor.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.
A szerződés a nettó szerződéses ellenértéken felül 5 % tartalékkeretet tartalmaz. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdése értelmében a tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.
A tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket az ajánlati dokumentáció műszaki tartalma magába foglal és azt erre tekintettel a szerződés szerinti vállalkozói díj keretében köteles teljesíteni a nyertes ajánlattevő. A tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait a vállalkozási szerződés rendezi.
Az ajánlatkérő számlázásra az alábbiak szerint biztosít lehetőséget, figyelemmel a 306/2011. (XII.23) Kormányrendelet 13. § (1) és (3) bekezdéseire.
Ajánlatkérő részletekben történő teljesítést határoz meg. Ajánlattevő jogosult résszámlák benyújtására az ajánlati dokumentáció részét képező a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 14. §-ában, a Kbt. 130. § (1)–(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdései szerint történik.
A nyertes ajánlattevő - az előlegre vonatkozó számlán kívül – 6 darab számla (5 darab részszámla és egy végszámla) benyújtására jogosult az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint.
A projekt uniós forrása tekintetében szállítói finanszírozással történik a kifizetés, azaz a vállalkozási szerződés szerinti teljesítés mértéke alapján kiállított rész, vagy végszámlák tekintetében a kifizetések közvetlenül a Támogatótól a nyertes ajánlattevő részére történnek. A támogatás intenzitása: 99,330000 %.
Projektazonosító: KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint szállítói finanszírozás alkalmazása esetén ajánlatkérő köteles biztosítani a szerződés elszámolható összeg legfeljebb 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét feltétel nélküli visszafizetési biztosítékok ellenében figyelemmel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésére.
Amennyiben ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó mértékben kíván előleget igénybe venni, előleg-visszafizetési biztosítékok nyújtására köteles; ennek hiányában vállalkozó előlegre nem jogosult, Támogató és ajánlatkérő mentesül szállítói előlegfizetési kötelezettsége alól.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell. A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok:
— Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
— Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet
— A 1.1.2007. napjától 8.2.2011. napjáig hatályban volt, a 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet.
— A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet.
A támogatás kifizetésével kapcsolatos további szabályozás:
— a 25.10.2012. napjától 5.5.2014. napjáig hatályban volt, az egységes működési kézikönyvről szóló 26/2012. (X. 24.) NFM utasítás
— 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak, továbbá nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok hatálya alatt áll.
2) Az Ajánlatkérőnek a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 56. § (1) bekezdésben, az 56. § (2) bekezdésben valamint az 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–8. és 10–11. §. meghatározottak szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapján ajánlattevő választása szerint:
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)–d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (feltéve, hogy a letelepedése szerinti ország joga azt előírja).
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság 16.5.2014. napján a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában megjelent, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56–57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2–3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú, valamint 1.6.2012-jén a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában megjelent „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutatójára.
A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi jelen közbeszerzési eljárás megindításának időpontjánál, azaz az ajánlati felhívás feladását (jelen felhívás VI.5) pontjában szereplő dátum) követően került kiállításra.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredmény-kimutatást, feltéve, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus hatósági nyilvántartásból, azaz a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás járművek technológiai berendezéseinek gyártása és/vagy acél tartószerkezeti munkák, vágányfelújítás és/vagy átépítés, acél és/vagy vasbeton szerkezetű épületek építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.
A P1) pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének c) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
P/2
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás járművek technológiai berendezéseinek gyártása és/vagy acél tartószerkezeti munkák, vágányfelújítás és/vagy átépítés, acél és/vagy vasbeton szerkezetű épületek építése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének, illetőleg közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás járművek technológiai berendezéseinek gyártása és/vagy acél tartószerkezeti munkák, vágányfelújítás és/vagy átépítés, acél és/vagy vasbeton szerkezetű épületek építése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének kell elérnie az előírt összegeket (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P/1. és P/2. pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P/1. és P/2. pontokban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdésében foglaltakra.
A P2) pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének c) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1
Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évek közül több, mint egy évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás járművek technológiai berendezéseinek gyártása és/vagy acél tartószerkezeti munkák, vágányfelújítás és/vagy átépítés, acél és/vagy vasbeton szerkezetű épületek építése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 3 000 000 000 HUF értéket.
A P/1 pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül – figyelemmel arra, hogy a P/1 pontban előírt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre – elegendő, ha egyikük megfelel. (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
Az együttes megfelelés a P/1 pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény esetében akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek, tekintettel arra, hogy a P/1 pontban előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
P/2
Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben nem éri el összesen a 5 000 000 000,- HUF értéket, valamint a közbeszerzés tárgyából (kötöttpályás járművek technológiai berendezéseinek gyártása és/vagy acél tartószerkezeti munkák, vágányfelújítás és/vagy átépítés, acél és/vagy vasbeton szerkezetű épületek építése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben nem éri el összesen a 3 000 000 000 HUF értéket.
A fenti alkalmassági követelménynek (P/2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1
A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónap jelentősebb, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, a közbeszerzés tárgya szerinti munkáinak ismertetése.
Ajánlattevőnek az M/1. pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelését a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolnia.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
— az ellenszolgáltatás összegét (adott teljesítés %-os mértékét);
— a teljesítés idejét (a kezdő, a befejező, valamint a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap bontásban);
— a teljesítés helyét;
— a referencia tárgyát (az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid ismertetését, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek!
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot / műszaki tartalmat!
Ajánlatkérő elfogadja a közös ajánlattevőként teljesített referenciát is, ha a közös ajánlattevő tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük emiatt az igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban és naturáliában is).
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 129. § (7) bekezdésében, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésben foglaltakra.
Az M/1 pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének b) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
M/2. A Kbt. 55. § (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell:
— saját kezűleg aláírt nyilatkozatot, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során;
— saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, az ajánlati dokumentációban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedést egyszer veszi figyelembe.
— az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolatát.
Az M/2 pont esetében a Kbt. 55. § (5); (6) bekezdésének a) pontja is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített 15. § (2) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, Ajánlatkérő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja a 15. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 96 hónap alatt összességében:
M/1.1
legalább 100 vágányméter hosszúságú aknás vágány létesítése tárgyú, valamint
M/1.2
legalább 2000 vágányméter közúti vasúti vágány kivitelezése tárgyú, valamint
M/1.3
legalább 4 csoport közúti vasúti kitérő építése tárgyú, valamint
M/1.4
legalább 2000 méter közúti vasúti felsővezeték-rendszer kivitelezése tárgyú, valamint
M/1.5
legalább nettó 50 millió Ft értékű, közúti vasúti jelző* telepítése tárgyú, valamint
M/1.6
legalább 1800 négyzetméter összalapterületű vasbeton szerkezetű épület kivitelezése tárgyú, valamint
M/1.7
legalább nettó 300 000 000 HUF értékű acél tartószerkezet kivitelezése tárgyú, valamint
M/1.8
legalább 500 négyzetméter aszfalt útpálya-szerkezet kivitelezése tárgyú,
szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás átvétellel lezárt referenciamunkákkal.
*Ajánlatkérő közúti vasúti jelző alatt az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet 5.2.2.1. szerinti vasúti jelzőt érti.
A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben a referencia teljesíti az alkalmassági követelményként előírt minimumfeltételeknek való megfelelést.
„Ajánlatkérő a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az M/1.1., M/1.2., M/1.3., M/1.4., M/1.5., M/1.6., M/1.7., M/1.8. pont szerinti tartalmú referenciák teljesítése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében a Budafok kocsiszín szerződés teljesítésének kivitelezése során az
— az M/1.1 pontban előírt referenciakövetelmény az aknás vágány létesítésére,
— az M/1.2 pontban előírt referenciakövetelmény a közúti vasúti vágány kivitelezésére,
— az M/1.3 pontban előírt referenciakövetelmény a közúti vasúti kitérő építésére,
— az M/1.4 pontban előírt referenciakövetelmény a közúti vasúti felsővezeték-rendszer kivitelezésére,
— az M/1.5 pontban előírt referenciakövetelmény a közúti vasúti jelző* telepítésére,
— az M/1.6 pontban előírt referenciakövetelmény a vasbeton szerkezetű épület kivitelezésére,
— az M/1.7 pontban előírt referenciakövetelmény acél tartószerkezet kivitelezésére
— M/1.8 pontban előírt referenciakövetelmény aszfalt útpálya-szerkezet kivitelezésére
vonatkozó alkalmasságot igazol.
Az ajánlatkérő a fentieknek megfelelően tájékoztatást ad arról, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése értelmében minden egyes referencia alkalmassági feltétel igazolása esetében a kapacitást nyújtó szervezet kezesi felelőssége az adott alkalmassági pontnak megfelelő, a fenti tételes felsorolás szerinti teljesítést lefedő munkarészek összességére vonatkozik.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a munkák elvégzéséhez valamennyi az alábbiakban meghatározott végzettséggel, képzettséggel bíró szakemberrel:
M/2.1
— 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű projektvezetővel, aki rendelkezik legalább 5 év országos, vagy közúti vasúti, vagy közúti gyorsvasút építésében és/vagy felújításában szerzett projektirányítási tapasztalattal.
M/2.2
— 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű projektvezető-helyettessel, aki rendelkezik legalább 5 év acél és/vagy vasbeton épületek kivitelezésében szerzett projektirányítási tapasztalattal.
M/2.3
— 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 év épületgépészeti rendszerek kivitelezésében szerzett tapasztalattal.
M/2.4
— 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 év közúti vasúti jelzők telepítésében szerzett tapasztalattal.
A szakemberek között az átfedés nem megengedett, az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapításához legalább 4 fő szakember bemutatása kötelező.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 30.3.2015 - 13:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
30.3.2015 - 13:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30.3.2015 - 13:00

Hely:

1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21., V. emelet.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján meghatározott személyek, eljárás a Kbt. 62. § (3)–(4) és (6)–(7) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem”
Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdése alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzéssel kapcsolatosan további támogatásra irányuló igényt kíván benyújtani, illetve a támogatási igénye biztosítása érdekében kezdeményezi a KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 számú támogatási szerződés módosítását.
Erre tekintettel a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés hatályba lépésének feltétele a közbeszerzés tárgyának pénzügyi fedezetét biztosító támogatási igény biztosítása, illetve a Támogatási Szerződés módosításának aláírása és hatályba lépése.
A támogatási igénynek, illetve a támogatási szerződés módosítására irányuló igénynek az el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés].
VI.3)További információk
1) Formai előírások: Az ajánlatot írásban, 1 nyomtatott eredeti példányban zárt csomagolásban/borítékban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető PDF. ) formátumban két elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) – a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges (elektronikus példány). A csomagoláson „KÖZBESZERZÉS, AJÁNLAT - „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem keretében Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése”, továbbá „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!” megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni.
Az eredeti, és elektronikus példány közötti eltérés esetén ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányt tekinti irányadónak.
2) Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (Adott esetben a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)
3) Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek (kiv.: természetes személy), továbbá adott esetben alvállalkozónak az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
— a nyilatkozattételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében, amennyiben a gazdasági szereplő országának joga szerint nem ismeri az aláírási címpéldányt, vagy nem létezik aláírási címpéldány, vagy nem cégformában működő gazdasági szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell a közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, – amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban. Ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell azzal kapcsolatban, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá.
4) Külföldi letelepedésű ajánlattevők esetében, az ajánlathoz szükséges csatolni az illetékes cégbíróság, illetve annak megfelelő cégnyilvántartó szerv nyilvántartásának a közbeszerzési eljárás megindítását, azaz a felhívás feladást követően kelt kivonatát (cégkivonat) vagy amennyiben a külföldi ajánlattevő országának joga szerint nem ismeri a cégkivonatot, azzal egyenértékű, legalább a cégkivonat adatait tartalmazó cégokmányt felelős magyar fordításban.
5) A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani; az igazolásokat a nyilatkozattal összhangban – felelős magyar fordításban – kell benyújtani.
6) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
7) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló iratot, igazolást vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl.: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti vagy hiteles másolatban, a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti ajánlattételi nyilatkozatot cégszerűen aláírt, eredeti példányban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.
8) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt együttműködési megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek (Kbt. 25. §):
— tartalmazza valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
— tartalmazza a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megnevezését, valamint a cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) nevét, beosztását, telefon és telefax számát, címét.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Amennyiben a jelen felhívásban és a Kbt.-ben előírt egyes nyilatkozatokat nem közösen teszik meg, vagy kizárólag az egyes ajánlattevők vonatkozásában megteendő nyilatkozatról van szó, úgy ezen nyilatkozatokat minden egyes ajánlattevőnek külön, cégszerűen aláírva kell benyújtani.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás III.1.3. pontja kapcsán továbbiakban rögzíti, hogy a nem közös ajánlattevők tekintetében is kizárja a projekttársaság alapításának a lehetőségét.
9) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli a Kbt. 165. § (2) bekezdésében foglalt eset kivételével.
10) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerűen meghatározott értéke 30 450 000 HUF.
Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 59. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. A Kbt. 25. § (5) bekezdésére tekintettel a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Ajánlatkérő tájékoztatást ad arról, hogy az ajánlati biztosíték nem válhat a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01453621-00400008 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét. (ajánlati biztosíték - „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem keretében Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése” tárgyú eljárásban).
Az ajánlati biztosíték emellett teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
— feltétel és korlátozás nélküli, bank vagy biztosító által vállalt visszavonhatatlan garanciával;
— biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel,
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
— készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat) egyszerű másolati példányával;
— bank vagy biztosító által vállalt garanciaszerződéssel való teljesítés esetén a garancia szerződés eredeti példányával;
— biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példányával.
A garanciáról szóló igazolást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlati eredeti példányához zárt borítékban /csomagolásban csatolni.
Amennyiben az ajánlati biztosíték nem átutalás útján kerül biztosításra, úgy a garanciának, illetve a banki vagy biztosítási szerződésnek vagy kötelezvénynek a Kbt.-ben, valamint az ajánlati dokumentációban előírt követelményeknek kell megfelelnie.
Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja azon ajánlattevő ajánlatát, aki az ajánlati biztosítékot az eljárást megindító felhívásban előírt határidőre nem, vagy az eljárást megindító felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
11) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus adathordozón bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők részére rendelkezésre. dokumentáció átvételére az ajánlati felhívás megjelenése napjától minden munkanapon 10:00 óra és 14:00 óra között, az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig a következő címen van lehetőség: BKK Zrt. 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21. V. emelet. A dokumentáció az ügyintézővel történő előzetes egyeztetés esetén munkaidőben, egyéb időpontban is átvehető.
Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A kiegészítő tájékoztatás a dokumentációt átvevőnek kerül megküldésre. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.
12) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja. Abban az esetben, ha ajánlattevő hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő e gazdasági szereplő tekintetében teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
13) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát, cégszerűen aláírt eredeti példányban az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
14) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
15) A Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette a munkavállalók védelmére, és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
16) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlati felhívás III.2.2) P/1 és P/2. pontjában előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmény (beszámoló és árbevétel) tekintetében az adott üzleti év utolsó napján, a felhívás III.2.3) M/1. pontjában foglalt műszaki és szakmai alkalmassági követelmény (referencia) tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérté képezi.
17) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a közbeszerzési eljárásban a magyar jog rendelkezései az irányadóak.
18) A Kbt. 60. § (6) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti összes adatot.
19) Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást az ajánlati dokumentációban adja meg.
20) Ajánlatkérő a Kbt. 45. §-ban foglaltaknak megfelelően jár el a kiegészítő tájékoztatás kérése és megadása során.
21) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi dokumentáció IV. fejezetét képező árazatlan költségvetést beárazva az ajánlathoz csatolni kell. Az elektronikus adathordozón rögzített ajánlat esetén az árazott költségvetést Microsoft Excel formátumban kell csatolni.
22) A nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát képező kivitelezésre irányuló 500 000 000 HUF/év és 400 000 000 HUF/kár összegű Contractor's All Risks típusú felelősségbiztosítási kötvény, vagy biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum egy eredeti, vagy hiteles másolati példányát, amely az ajánlatkérőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is. A kötvénynek továbbá kiterjesztést kell tartalmaznia ugyanezen értékhatáron belül az általános felelősségi, valamint munkáltatói felelősségi kockázatokra. A fedezetnek az Ajánlatkérő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie következményi károk megtérítésére is. A felelősségbiztosításnak a szerződésszerű teljesítés ajánlatkérő által történő elismerését követő 60 napig kell folyamatosan, megszakítás nélkül fennállnia, fenntartania a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-ában foglaltaknak megfelelően. Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az előírt feltételeknek megfelelő biztosítással rendelkezik, illetőleg nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megköti és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum másolati példányát – amely a Megrendelőt a szerződés megkötésének esetére kedvezményezettként nevezi meg, és kiterjed az alvállalkozói kockázatokra is – az ajánlatkérő részére benyújtja a szerződéskötéskor. A benyújtás elmulasztása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.
Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
23) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti (valamennyi (P1)–P2); M1)–M2)) alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
24) Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít, az alábbi időpontokban és helyszínen: Budafok kocsiszín Budapest, Fehérvári út 245–247.
23.2.2015. 10:00
25) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlatevőket, hogy az eljárást megindító felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. pont M/2.1 - M/2.4 alpontjaiban megadott, az alkalmassági feltételeknek való megfelelés keretében ajánlattevők által igazolt szakembereken felül, szerződéskötési feltételként a nyertes ajánlattevőtől további szakemberek rendelkezésre állásának igazolását és teljesítésbe való bevonását követeli meg, a következők szerint:
— 25) 1: 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki legalább 3 év egyenáramú vontatási rendszerű villamos áramellátási rendszer építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.
— 25) 2: 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 3 év épületvillamossági rendszerek építésében és/vagy felújításában szerzett tapasztalattal rendelkezik.
— 25) 3: 1 fő felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 3 év közúti infrastruktúra és/vagy közművek létesítésében szerzett tapasztalattal.
Nyertes ajánlattevő a szerződéskötésig köteles a fenti szakemberek bemutatására, továbbá a bemutatott szakemberek kapcsán a szerződéskötésig köteles csatolni:
— a szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalják, hogy rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során;
— szakemberek által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban szükséges feltüntetni. A szakmai gyakorlat közötti időbeli átfedés egyszer kerül figyelembe vételre, az ajánlati dokumentációban közölt minta szerinti tartalommal kérjük megadni.)
— az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolatát,
— a felhívás VI.3.26. pontjában előírtak szerint igazolni a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal történő kamarai névjegyzékbe bejegyzést.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti 25)1-25)3 alpontok szerinti szakemberek teljesítés során rendelkezésre állását biztosító igazolási kötelezettségének, azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő az ajánlatában az M/2.1 - M/2.4 pontra bemutatott szakemberekkel is teljesítheti az eljárást megindító felhívás VI.3)25) pontjában szerződéskötési feltételként előírt feltételeket, azaz az ajánlatban az M/2.1 - M/2.4 pontra bemutatott szakemberek és a szerződéskötésig bemutatandó VI.3) 25)1–3 pontjában elvárt szakemberek között az átfedés megengedett, amennyiben a szakember az ott felsorolt feltételeknek megfelel.
26) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megrendelt építési beruházás teljesítéséhez a nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a kivitelezési feladatok ellátását az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet előírásainak megfelelően végezze. Az ajánlatkérő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az ajánlattevő, az ajánlati felhívás III.2.3. M/2 pontjában, továbbá a VI.3) 25) pontjában meghatározott szakemberek vonatkozásában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlatában ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt, valamint a szerződéskötési feltételként bemutatott további szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott vagy ezzel egyenértékű alábbi jogosultsággal szerepelnek a kamarai névjegyzékben.
M/2.1 pontban megjelölt szakember: MV-KÉ
M/2.2 pontban megjelölt szakember: MV-É
M/2.3 pontban megjelölt szakember: MV-ÉG
M/2.4 pontban megjelölt szakember: MV-VV
VI.3.25)1 pontban megjelölt szakember: MV-VV
VI.3.25)2 pontban megjelölt szakember: MV-ÉV
VI.3.25)3 pontban megjelölt szakember: MV-M és/vagy MV-KÉ
Ajánlatkérő a rövidítések alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben, meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatban bemutatott szakembereknek (M/2.1 - M/2.4 pont), tovább a későbbiekben a VI.3) 25)1–3 pontra bemutatandó szakembereknek kell a szerződéskötésig szerepelniük a fentiekben előírt jogosultságokkal a kamarai névjegyzékben.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének és az általa megjelölt szakemberek bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben az előírt jogosultsággal, azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.
26.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § rendelkezései szerint.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
11.2.2015