Építési beruházás - 513842-2017

22/12/2017    S246    Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Szeged: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

2017/S 246-513842

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Telefon: +36 62564363
Fax: +36 62564292

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.szegedvaros.hu/onkormanyzat/

A felhasználói oldal címe: https://www.szegedvaros.hu/onkormanyzat/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Telefon: +36 14714159
Fax: +36 14714290

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.szegedvaros.hu/onkormanyzat/

A felhasználói oldal címe: https://www.szegedvaros.hu/onkormanyzat/

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1–3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 117. sz. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 14714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
NUTS-kód: HU110 Not specified

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.szegedvaros.hu/onkormanyzat/

A felhasználói oldal címe: https://www.szegedvaros.hu/onkormanyzat/

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szeged, Etelka sori fedett sportuszoda és kapcsolódó infrastruktúra komplett építési munkáinak generál kivitelezése

Hivatkozási szám: 75-17-2789
II.1.2)Fő CPV-kód
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szeged, Etelka sori fedett sportuszoda és kapcsolódó infrastruktúra komplett építési munkáinak generál kivitelezése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

10005/5 hrsz;10014/1 hrsz;10313/1 hrsz.;10367/51 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Fedett sportuszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, infrastruktúra építési munkákkal együtt.

Meghatározó paraméterek:

– Sportuszoda építése, amely megfelel a FINA előírások által támasztott követelményeknek, és nemzetközi sportesemények lebonyolítására is alkalmas.

– Az épület teljes nettó alapterülete 13 305 m2, 4 szintes, 1163 fős lelátóval ellátott.

– Az -1 pinceszint +földszint +lelátószint+tetőszint szintelrendezésű épület jellemző tartószerkezete monolit vasbeton, cölöpalapozással, a sportmedence lefedése 50,1 m támaszközű térbeli, acélszerkezetű rácsos tartóval készül. A vasbeton tartószerkezetek összesen 14801 m3 mennyiségben készülnek.

– Az uszoda egy 10 pályás versenymedencével, egy bemelegítő, egy melegvizes tanmedencével, egy melegvizes beltéri-kültéri kapcsolatos ülőmedencével, komplett vízgépészeti technológiai rendszerrel, valamint sportolói kondicionáló, wellness részleggel és a kapcsolódó létesítményekkel, (közműépítés, körfogalom építés, út-, járda- és 339 db parkoló építés, napelemes kiserőmű létesítése, kútfúrás, vízi létesítmények építése, troli felsővezeték kiváltás, kert- és tájépítészeti munkák, valamint közvilágítás átépítése) valamint eszközbeszerzéssel valósul meg.

A feladat részletes ismertetését, terveket, szakági műszaki leírásokat és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Világítás teljesítménye: 1500 lux (HD TV közvetítésre alkalmas).

További információt a műszaki dokumentáció tartalmaz. Ajánlatkérő a műszaki dokumentációval kapcsolatban felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére („vagy azzal egyenértékű”).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállás idő (hónapban megadva) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Fenntarthatósági terv minősége / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 425
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II. 1.6. ponttal összefüggésben ajánlatkérő közli, hogy a kivitelezést egységes tervek alapján kell megvalósítani, a létesítmény kivitelezése nem bontható részekre. A II.2.7.) pont: a határidő a munkaterület átadásától számít és naptári napban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.

A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. - III.1.3. pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.

Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).

Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 8.§-16.§ szerint. A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatoknak és igazolásoknak az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.

Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére is.

Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti feltétel:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, a nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti kamarai tagsággal.

Az EEKD IV. A. 1. pontot ki kell tölteni. Igazolási mód: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.§ (2)-(3) bekezdése.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

P1) Nyilatkozat árbevételről: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására, ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgya szerinti (építési munkák) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, vagy mikor kezdte meg a tevékenységét.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerinti esetben, az ajánlattevő, kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szól nyilatkozat benyújtása nem lehetséges. Ajánlattevő ebben az esetben köteles kiegészítő tájékoztatást a P1) szerinti alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által előírt módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan legalább nettó 4 000 000 000 forint közbeszerzés tárgya szerinti (építési munkák) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétellel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és M2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.

M1) Referencia: Ajánlatevőnek csatolnia kell a vizsgált időszakra vonatkozó legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (uszoda építési munka) referenciaigazolást legalább a következő tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező dátum év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése (kapcsolattartó adatai: név, cím, e-mail), az építési beruházás tárgya, a mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közös ajánlattevőként történt teljesítés esetében a referenciából ki kell derülnie a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdése szerinti információnak. Alkalmazandó még: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. a) és 22.§ (3) bekezdés, Kbt. 140.§ (9) bekezdése.

Vizsgált időszak: a felhívás feladását megelőző 5 éven (60 hónap) belül befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett referenciamunka.

M2) Szakemberek: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza a szakember nevét, képzettségét/végzettségét, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. A szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával, illetve a nyilvántartás megjelölésével, a szakmai tapasztalat igazolása, a saját kezűleg aláírt önéletrajz aláírásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. b) pont].

Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Referencia: Alkalmatlan az ajánlatevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált időszakra vonatkozóan legalább 1 közhasználatú épület/építmény megvalósítására vonatkozó referenciával, mely legalább az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkeznek:

— nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas, FINA előírás szerinti, minősített 50 m hosszúságú úszómedence építése mely mélyépítési technológiát is tartalmazott (cölöpözés és/vagy résfal készítés), vízgépészeti technológia megvalósításával együtt,

— nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas, épületben/építményben 1100 lux vertikális kamera irányú TV közvetítésre alkalmas világítás készítése,

— minimum 7200 m3 helyszíni vasbeton szerkezet készítése,

— minimum 35 méter hosszú acél szerkezetű tartó beépítése.

A referencia követelmény fenti négy elemét nem kötelező egy szerződésből teljesíteni, de legfeljebb 3 szerződésből igazolható.

M2) Szakemberek: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

a.) legalább 1 fő építésvezető, aki legalább felsőfokú végzettséggel rendelkezik és építési beruházások kivitelezésében építésvezetőként legalább 60 hónap gyakorlatot szerzett és építésvezetőként részt vett legalább 1 db 1000 m2 összesített vízfelülettel rendelkező fedett épület építésében, melyen belül legalább 1 db minimum 50 m hosszúságú nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas FINA előírás szerinti követelményeknek megfelelő úszómedence építésében. Párhuzamos időszakban szerzett szakmai gyakorlatot egyszer veszi figyelembe.

b.) legalább 1 fő „MV-É” (vagy hatályos átsorolás előtti) (266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell. IV./1.) vagy ezzel egyenértékű felelős műszaki vezetői (FMV) jogosultsággal rendelkező (vagy nyilvántartásba vételhez szükséges gyakorlattal rendelkező) szakember, aki részt vett legalább 1 db 1000 m2 összesített vízfelülettel rendelkező fedett épület építésében;

c.) legalább 1 fő „MV-M” (vagy hatályos átsorolás előtti) (266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell. IV./2.) vagy ezzel egyenértékű (FMV) jogosultsággal rendelkező (vagy nyilvántartásba vételhez szükséges gyakorlattal rendelkező) szakember, aki részt vett legalább 1 db 1000 m2 összesített vízfelülettel rendelkező fedett épület építésében;

d.) legalább 1 fő MV-ÉG” (vagy hatályos átsorolás előtti) (266/2013 (VII.11.) Korm.r. 1. sz. mell. IV./2.) vagy ezzel egyenértékű (FMV) jogosultsággal rendelkező (vagy nyilvántartásba vételhez szükséges gyakorlattal rendelkező) szakember, aki részt vett legalább 1 db 1000 m2 összesített vízfelülettel rendelkező fedett épület építésében;

Egy szakember egy pozícióra jelölhető.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Fizetés feltételek: Kbt. 135.§ (1) (5) és (6) bek; Ptk. 6: 130.§ (1)-(2) bek.; 2003. évi XCII. törvény 36/A§;;

Számlák: 6 db (5 részszámla,1 végszámla).

Előleg: 75 000 000 HUF.

Kötbérek [Ptk. 6:186.§ (1) bek]:

Késedelmi és hibás teljesítési: a tartalékkeret nélküli teljes nettó ellenérték napi 0,2 %-a, de legfeljebb a teljes nettó ellenérték 20 %-a.

Meghiúsulási: a nettó vállalkozói díj 20 %-a.

Teljesítési biztosíték: 3 %.

Jótállási biztosíték: 3 %.

Jótállás: értékelési szempont (min. 36 hónap - max. 60 hónap).

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/01/2018
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 31/01/2018
Helyi idő: 14:00
Hely:

BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68.§-a szerint bonyolítja le. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68.§ (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő a Kbt. 39.§ (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat, a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. A dokumentumok letöltéséhez regisztrációs lap szükséges, adatlap az I.3) pontban található címen érhető el. A regisztrációs lapot a regisztracio@bmsk.hu e-mail címre kell megküldeni, amelyet követően a felhasználói nevet és a jelszót, valamint a dokumentumok elérési útvonalát az ajánlatkérő megküldi az ajánlattevők részére. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentációk linken érhető el.

2) Helyszíni bejárás: 2018. január 08. 10:30 óra. Találkozási pont: Etelka sor, Sporttelep bejárata (Sportcsarnok és benzinkút közötti parkoló).

3) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

4) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66.§ (2), (4) és (6) bekezdések szerinti nyilatkozatokat és az (5) bekezdés szerinti felolvasólapot.

5) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

6) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

7) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság és/vagy gazdálkodó szervezet létrehozását.

8) Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő (CET/CEST).

9) Értékelési szempontok: Kbt. 76.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti legjobb ár érték arány. Értékelés módszere: ár esetében fordított arányosítás, fenntarthatósági terv esetében pontozás, jótállás esetében egyenes arányosítás. Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. További információt a dokumentáció tartalmaz.

10) Biztosítás: CAR típusú építési szerelési biztosítás, a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint, a szerződéskötés időpontjára. Az ajánlatban a biztosítás megkötéséről nyilatkozni kell.

11) Az információk további pontjait a dokumentáció tartalmazza.

12) Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását 10 millió forint ajánlati biztosítékhoz köti, amelyet a Kbt. 54. § (1)-(2) bekezdés szerint kell rendelkezésre bocsátani az ajánlat benyújtásával egy időben. Közös ajánlattétel esetén, a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Befizetés esetében annak a helye: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12067008-00102705-00100002 számú HUF számlája. Ajánlati biztosíték igazolás módja: Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum másolatát, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell.

13) Tartalékkeret a nettó vállalkozói díj 3 %-a.

14) Feltételes közbeszerzés: Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a támogatás elnyerése feltételével köt szerződést, azaz a kivitelezés megrendelésére, a munkaterület átadására akkor kerül sor, ha a finanszírozást biztosító pályázati igény támogatást nyer. A szerződés megkötése esetén annak időbeli hatálya kezdete, azaz a hatálybalépését felfüggesztő feltétel a támogatási igény elfogadása (Kbt. 135. § (12) bekezdés). A támogatással kapcsolatos támogatói döntésről az ajánlatkérő az ajánlattevőket haladéktalanul értesíti.

15) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontját nem alkalmazza az eljárásban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/12/2017