Usługi - 513867-2018

22/11/2018    S225

Belgia-Bruksela: Usługi doradcze w opracowywaniu i wdrażaniu reform strukturalnych w państwach członkowskich

2018/S 225-513867

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS)
Adres pocztowy: Rue de la Loi 170
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: 00 Not specified
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: SRSS Unit 01 "Budget and Finance"
E-mail: srss-finance@ec.europa.eu
Tel.: +32 22951704
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
Adres profilu nabywcy: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi doradcze w opracowywaniu i wdrażaniu reform strukturalnych w państwach członkowskich

Numer referencyjny: SRSS/2018/01/FWC/002
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

7 wykonawców świadczących usługi doradcze (w celu wsparcia opracowywania i/lub wdrażania reform) w jednym państwie członkowskim lub w większej liczbie państw członkowskich w jednej dziedzinie lub w kilku spośród następujących dziedzin polityki:

— zarządzanie i administracja publiczna, w tym administracja cyfrowa,

— administrowanie przychodami i zarządzanie finansami publicznymi,

— rozwój i otoczenie przedsiębiorczości,

— rynek pracy, zdrowie, usługi społeczne, edukacja, emerytury,

— sektor finansów i dostęp do finansowania.

Wsparcie może wymagać ukierunkowanej wiedzy fachowej z dziedzin takich jak na przykład: zdrowie, podatki, energia, ochrona środowiska. Będzie ono finansowane głównie w ramach Programu wspierania reform strukturalnych (ostatnio zmienione rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 100 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jedno, kilka lub wszystkie państwa członkowskie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaje usług świadczonych w ramach umowy ramowej mogą obejmować wsparcie dla reformy w dowolnym obszarze polityki związanym ze spójnością, konkurencyjnością, produktywnością, innowacjami, inteligentnym i zrównoważonym wzrostem sprzyjającym włączeniu społecznemu, zatrudnieniem i inwestycjami.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Służba wsparcia reform strukturalnych rozważa opublikowanie otwartej procedura przetargowej. Uczestnictwo jest otwarte na takich samych warunkach dla wszystkich osób fizycznych i prawnych (samodzielni oferenci lub konsorcja złożone z podmiotów gospodarczych) objętych Traktatami, dla wszystkich osób fizycznych i prawnych zamieszkałych lub mających siedzibę w kraju trzecim, który podpisał specjalne porozumienie z UE dotyczące zamówień publicznych, dla państw członkowskich Porozumienia w sprawie zamówień rządowych Światowej Organizacji Handlu i dla organizacji międzynarodowych. Podwykonawstwo jest dopuszczalne.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
10/12/2018

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Służba wsparcia reform strukturalnych w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej jest odpowiedzialna między innymi za wdrażanie Programu wspierania reform strukturalnych (ostatnio zmienione rozporządzenie (UE) 2017/825) w celu dostosowanego do potrzeb wsparcia dla państw członkowskich (na ich wniosek) w projektowaniu i realizacji reform instytucjonalnych, administracyjnych i służących podtrzymaniu wzrostu, a w tym kontekście pomocy w skutecznym i wydajnych wykorzystaniu odpowiednich środków unijnych.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2018