Services - 514142-2021

11/10/2021    S197

Poland-Murów: Household-refuse disposal services

2021/S 197-514142

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Murów
Postal address: ul. Dworcowa 2
Town: Murów
NUTS code: PL52 Opolskie
Postal code: 46-030
Country: Poland
E-mail: m.piontek@murow.pl
Telephone: +48 774214034
Fax: +48 774214032
Internet address(es):
Main address: www.bip.murow.pl
Address of the buyer profile: www.murow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/murow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/murow
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów - powtórzenie

Reference number: ZP.271.7.2021
II.1.2)Main CPV code
90513100 Household-refuse disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz domków letniskowych z terenu Gminy Murów oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Murowie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi PSZOK).

3. Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia wraz z wystawianiem KPO (dot. odbioru odpadów z PSZOK w Murowie) oraz cykliczne dostarczanie worków do segregacji do wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL524 Opolski
II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz domków letniskowych z terenu Gminy Murów oraz zagospodarowanie odebranych odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Murowie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (bez prowadzenia i obsługi PSZOK).

3. Zakres obejmuje również prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia wraz z wystawianiem KPO (dot. odbioru odpadów z PSZOK w Murowie) oraz cykliczne dostarczanie worków do segregacji do wszystkich nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:

a) Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);

b) posiada numer rejestrowy potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Murów - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz.888);

c) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);

d) posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:

a) Wykonawca wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej jednej usługi polegającej na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych o ilości nie mniejszej niż 900 Mg rocznie w sposób ciągły w czasie nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy,

co najmniej jednej usługi polegającej na odbieraniu odpadów segregowanych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło) o ilości nie mniejszej niż 300 Mg rocznie

b) Wykonawca wykaże, że posiada lub dysponuje potencjałem technicznym czyli taborem samochodowym niezbędnym do należytego wykonania niniejszego zamówienia, tj. dysponuje co najmniej:

trzema pojazdami typu śmieciarka, przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o poj. m. in. 110l, 120l, 240l, 1100l.,

dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

jednym pojazdem do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności 7m3,

jednym pojazdem z urządzeniem hakowym, do odbioru kontenera typu KP- 7

jednym pojazdem hakowo-bramowym do odbioru kontenera typu KP-4 na gruz

Wymagania dodatkowe dotyczące pojazdów - Wykonawca obowiązany jest świadczyć usługi objęte zamówieniem pojazdami, które spełniają europejskie standardy emisji spalin nie niższe niż EURO 5.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/11/2021
Local time: 14:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2021
Local time: 14:40
Place:

1. Otwarcie ofert jest niejawne.

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Sierpień 2022 r.

VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 pzp mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:

1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

2) Zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

4. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 pzp żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 i art. 109 ust.1 pkt. 1 i 4 Pzp. oraz w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

4.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4.2. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4.3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

4.4. Aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.)

4.5. Oświadczenia zawierającego numer rejestrowy potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Murów;

4.6. Aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydanego przez właściwy organ zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.);

4.7. Aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).”

4.8. wykazu usług -zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

4.9. wykazu narzędzi -zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów za-mówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: l. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/10/2021