Dodávky - 514151-2018

22/11/2018    S225

Slovensko-Košice: Farmaceutické výrobky

2018/S 225-514151

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35562340
Poštová adresa: Rastislavova 43
Mesto/obec: Košice-mestská časť Juh
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 042 53
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Michaela Pitoňáková
E-mail: pitonakova@inmm.sk
Telefón: +421 556118333
Fax: +421 556118309

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://inmm.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.josephine.proebiz.com
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.josephine.proebiz.com
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: www.josephine.proebiz.com
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny

Referenčné číslo: 5/2018
II.1.2)Hlavný kód CPV
33600000 Farmaceutické výrobky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka liekov pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 93 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 93 častí, alebo len na 1 časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 373 486.67 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miesto dodania: verejná lekáreň zmluvného partnera verejného obstarávateľa SyndiPharma, s. r. o. Košice, Trieda SNP 1, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 31672850, názov lekárne: SyndiPharma,Trieda SNP 457/1, Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka liekov pre potreby INMM. Predmet zákazky je rozdelený na 93 častí, ale vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť pri vypisovaní všetkých častí do oznámenia o vyhlásení ver. obstarávania a následne do oznámenia o výsledku ver. obstarávania nie je táto skutočnosť uvedená v časti II.1.6) tohto oznámenia.

Jednotlivé časti predmetu zákazky aj s predpokladanými hodnotami predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v kapitole B časti II súťažných podkladov: "Podrobný opis predmetu zákazky" ako aj v Prílohe č. 1 k súťažným podkladom, a to - č.1. 258 mg hydroxidu horečnatého, 388 mg suspenzia algeldrátu zodpovedajúca oxidu hlinitému/5 ml, č.2. 25mg ranitidínu/ml, č.3. 10 mg omeprazolu/cps, č.4. 40 mg drotaveríniumchloridu/tbl, č.5. 20 mg butylscopolaminii bromidum/ml, č.6. 500 mg/ml sodnej soli metamizolu,5 mg/ml pitofenóniumchloridu, č.7. 7,5 mg dinátriumpikosulfátu/ml, č.8. Glycerolum 85 % 2,06 g/sup, č.9. 200mg nifuroxazidu/cps, č.10. Aktívne uhlie 320 mg/tbl, č.11. 2,5mg hydrochlorid difenoxylátu a 0,025mg atropíniumsulfátu/tbl, č.12. 200 m.j. (36,60 mg) takadiastázy/tbl, č.13. 220 mg pankreatínu/tbl, č.14. 1 mg alfakalcidolu/cps, č.15. 0,5 mg cholekalciferolu/ml, č.16. 20 mg pyridoxíniumchloridu/tbl, č.17. 0,671 g dihydrátu chloridu vápenatého/10 ml, č.18. Sodná soľ heparínu 5 000 IU/ml, č.19. 60 g hydroxyetylškrobu/1000 ml, č.20 Glucosum anhydricum 400g/1000ml, č.21. Chlorid sodný 0,9 %, č.22. Chlorid sodný 0,9 %, č.23. Chlorid sodný 0,9 %, č.24 100 g manitolu/1000 ml, č.25. 150mg amiodaróniumchloridu (amiodarón)/3 ml, č.26. 1,000 mg noradrenalínu/ml, čl.27. 1,2mg adrenalíniumchloridu (= 1mg adrenalínu)/ml, č.28. 0,15 mg adrenalínu (epinefrínu)/autoinjektor, č.29. 0,3 mg adrenalínu (epinefrínu)/autoinjektor, č.30.0,4 mg glyceroltrinitrátu/dávka, č.31. 20mg furosemidu/2 ml, č.32. 40mg furosemidu/tbl, č.33. 5 mg propranololu/cps, č.34. 50 mg metoprololiumtartarátu/tbl, č.35. 5 mg bisoprololiumfumarátu/tbl, č.36. 5mg amlodipínu/tbl, č.37. 12,5mg kaptoprilu/tbl, č.38. 12,5mg kaptoprilu/tbl, č.39. 25mg kaptoprilu/tbl, č.40. 2,5 mg ramiprilu/tbl, č.41. Urea 40 mg/ml, č.42. 100 mg roztoku octanu avínanu hlinitého/g, č.43. 0,9 mg alfa-tyreotropínu, č.44. 4 mg dexametazónu/ml, č.45. Prednisonum 5 mg/tbl, č.46. Prednisonum 20 mg/tbl, č.47. 100mg hydrokortizónu, č.48. 100 mg sodnej soli levotyroxínu/tbl, č.49. 112 mg sodnej soli levotyroxínu/tbl, č.50. 125 mg sodnej soli levotyroxínu/tbl,č.51. 137 mg sodnej soli levotyroxínu/tbl, č.52. 150 g sodnej soli levotyroxínu/tbl, č.53. 150 mg sodnej soli levotyroxínu/tbl, č.54. 25 mg sodnej soli levotyroxínu/tbl, č.55. 50 mg sodnej soli levotyroxínu/tbl, č.56. 75 g sodnej soli levotyroxínu/tbl, č.57. 88 g sodnej soli levotyroxínu/tbl, č.58. 0,025 mg sodnej soli liotyronínu/tbl, č.59. 50 mg propyltiouracilu/tbl, č.60. 10 mg tiamazolu/tbl, č.61. 200 mg chloristanu draselného/cps, č.62. 25 mg sodnej soli diklofenaku s okamžitým uvoľnením a 125 mg sodnej soli diklofenaku spredĺženým uvolňovaním/tbl, č.63. 200 mg ibuprofenu/tbl, č.64. 400 mg ibuprofenu/tbl, č.65. 100 mg tramadoliumochloridu/2 ml, č.66. 50mg tramadoliumchloridu/1 ml, č.67. 500 mg monohydrátu sodnej soli metamizolu/tbl, č.68. 500 mg paracetamolu/tbl, č.69. 325 mg paracetamolu, 130 mg guajfenezínu, 70 mg kofeínu/tbl, č.70. 25 mg chlórpromazíniumchloridu/5 ml, č.71. 10 mg diazepamu/2 ml, č.72. 10 mg diazepamu/tbl, č.73. 2 mg diazepamu/tbl, č.74. 5 mg diazepamu/tbl, č.75. 1,5 mg bromazepamu/tbl, č.76. 3 mg bromazepamu/tbl, č.77. 0,5 mg alprazolamu/tbl, č.78. 1,0 mg alprazolamu/tbl, č.79. 10 mg zolpidémiumtartarátu/tbl, č.80. 100 g salbutamolu/dávka,č.81. 21 mg ipratropiumbromidu, 50 g fenoteroliumhydrobromidu/dávka, č.82. 15 mg ambroxol hydrochloridu/5 ml, č.83. 28,72mg hemihydrát kodeíniumfosfátu/tbl, č.84. Butamirati dihydrogenocitras 4mg,guaifenesinum 100mg/1ml, č.85. 6,5 mg tietylperazínu/sup. Ďalšie časti predmetu zákazky (č.86-č.93) sú uvedené v časti VI. 3 Doplňujúce informácie, vzhľadom na obmedzený počet znakov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 373 486.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, dané ustanovením § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h)nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:

a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,

b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,

c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace,

d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,

e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Ďalšie údaje sú uvedené v bodoch 22.1.1.2 až 22.1.1.9 časti V. kapitoly A. súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie všetkých vyššie uvedených podmienok účasti osobného postavenia.

Odôvodnenie: Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje ustanovenie §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie
Odôvodnenie:

Použije sa reverzný postup podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 tohto zákona tzv. reverzná verejná súťaž.

IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw Proebiz. Kritéria elektronickej aukcie ako aj všetky ďalšie potrebné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v bode 27 časti V. kapitoly A. súťažných podkladov a budú uvedené aj vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/12/2018
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/06/2019
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 20/12/2018
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Proces otvárania ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa t.j. na adrese: Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53 Košice - mestská časť Juh, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v zasadacej miestnosti č. 256 na 1. poschodí.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému Josephine (https://josephine.proebiz.com/). Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Pokračovanie častí predmetu zákazky z č. II.2.4 oznámenia: č.86. 2,25 mg bisulepíniumchloridu/tbl, č.87. 1,2 mg bisulepíniumchloridu/2 ml, č.88. 3 mg ofloxacínu (1 ml = 30 kvapiek)/ml, č.89. 0,05 mg latanoprostu/ml, č.90. Voda na injekciu, č.91. 755 mg johexolu/ml (350 mg jódu na 1 ml), č.92. 652 mg jodixanol/ml (320 mg jódu na 1 ml), č.93. 652 mg jodixanol/ml (320 mg jódu na 1 ml).

2. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ktoré sú bližšie uvedené v bode 25 časti V. súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov v súlade s ustanovením podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní o tom, že nevyžaduje od uchádzačov zloženie zábezpeky.

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.

Obsahom komunikácie prostredníctvom systému Josephine bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov ako aj komunikácia pri revíznych postupoch a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon.

Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť dvoma spôsobmi, ktoré sú uvedené v bode 15.26 súťažných podkladov.

Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému Josephine v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky a žiadosti. Bližšie informácie o komunikácii sú uvedené v časti II. kapitoly A súťažných podkladov.

5. Žiadosť o účasť v zmysle § 2 ods. 5 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní, resp. informáciu o prevzatí súťažných podkladov z profilu verejného obstarávateľa s uvedením dátumu prevzatia je záujemca povinný doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému Josephine v lehote uvedenej v bode IV.2.2) tohto oznámenia.

Žiadosť o účasť, resp. informácia o prevzatí súťažných podkladov musí obsahovať identifikačné údaje záujemcu/žiadateľa (obchodný názov, sídlo/miesto podnikania, meno a priezvisko zodpovednej osoby, jej telefónne číslo a e-mail). Uvedené sa požaduje z dôvodu objektívneho stanovenia momentu prevzatia súťažných podkladov a s tým súvisiace určenie lehôt podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak záujemca uvedenú požiadavku nedodrží, verejný obstarávateľ bude zákonné lehoty počítať od momentu zverejnenia súťažných podkladov v profile verejného obstarávateľa.

6. Vzhľadom na obmedzenú funkčnosť dátového úložiska vestníka Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré neumožňuje zverejnenie kompletných súťažných podkladov v editovateľných formátoch (.doc/ .docx; .xls/ .xlsx atď.), verejný obstarávateľ vzhľadom na počet častí a náročnosť prípravy ponuky zverejnil potrebné súťažné podklady v editovateľných formátoch prostredníctvom systému Jopsephine (https://josephine.proebiz.com/sk).

7. Predmet zákazky je rozdelený na 93 častí. V prípade, ak sa jeden uchádzač stane úspešným uchádzačom pre niekoľko častí predmetu zákazky, tak sa pre dané časti uzatvorí samostatná Rámcová dohoda spoločne za všetky časti, v ktorých bol uchádzač úspešný.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/11/2018