29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 514165-2021

Submission deadline has been amended by:  525309-2021
11/10/2021    S197

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych

2021/S 197-514165

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Kotowicz
E-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.wody.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka wodna i utrzymanie wód

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Obsługa, eksploatacja, naprawy bieżące i konserwacje pompowni w roku 2022 na terenie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie”

Numer referencyjny: SZ.ROZ.2810.37.2021
II.1.2)Główny kod CPV
50511100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wraz z obsługą przepompowni oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych budowli przepompowni. Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach dla potrzeb gospodarki rolnej, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową. Szczegółowy opis robót i czynności składających się na przedmiot zamówienia dla danej części zamówienia zawarty został w załącznikach nr 10.1.1 – 10.4.4 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Gryfice

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
79993000 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wraz z obsługą przepompowni oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych budowli przepompowni. Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach dla potrzeb gospodarki rolnej, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową. Szczegółowy opis robót i czynności składających się na przedmiot zamówienia dla danej części zamówienia zawarty został w załącznikach nr 10.1.1 – 10.4.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksploatatora sieci i instalacji elektrycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium w kwocie 19 600,00 zł brutto

dot. kryterium: Zamawiający przyzna punkty ofercie w podany poniżej sposób:

- Doświadczenie poniżej 1 roku – otrzyma 5 punktów

- Doświadczenie od 1 do 2 lat – otrzyma 10 punktów

- Doświadczenie od 3 do 4 lat – otrzyma 20 punktów

- Doświadczenie od 5 do 6 lat– otrzyma 30 punktów

- Doświadczenie 7 lat i więcej - otrzyma 40 punktów

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Kamień Pomorski

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
79993000 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wraz z obsługą przepompowni oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych budowli przepompowni. Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach dla potrzeb gospodarki rolnej, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową. Szczegółowy opis robót i czynności składających się na przedmiot zamówienia dla danej części zamówienia zawarty został w załącznikach nr 10.1.1 – 10.4.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksploatatora sieci i instalacji elektrycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium w kwocie 13 800,00 zł brutto

dot. kryterium: Zamawiający przyzna punkty ofercie w podany poniżej sposób:

- Doświadczenie poniżej 1 roku – otrzyma 5 punktów

- Doświadczenie od 1 do 2 lat – otrzyma 10 punktów

- Doświadczenie od 3 do 4 lat – otrzyma 20 punktów

- Doświadczenie od 5 do 6 lat– otrzyma 30 punktów

- Doświadczenie 7 lat i więcej - otrzyma 40 punktów

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Kołobrzeg

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
79993000 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wraz z obsługą przepompowni oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych budowli przepompowni. Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach dla potrzeb gospodarki rolnej, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową. Szczegółowy opis robót i czynności składających się na przedmiot zamówienia dla danej części zamówienia zawarty został w załącznikach nr 10.1.1 – 10.4.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksploatatora sieci i instalacji elektrycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium w kwocie 8 100,00 zł brutto

dot. kryterium: Zamawiający przyzna punkty ofercie w podany poniżej sposób:

- Doświadczenie poniżej 1 roku – otrzyma 5 punktów

- Doświadczenie od 1 do 2 lat – otrzyma 10 punktów

- Doświadczenie od 3 do 4 lat – otrzyma 20 punktów

- Doświadczenie od 5 do 6 lat– otrzyma 30 punktów

- Doświadczenie 7 lat i więcej - otrzyma 40 punktów

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Koszalin

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
79993000 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wraz z obsługą przepompowni oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych budowli przepompowni. Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach dla potrzeb gospodarki rolnej, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową. Szczegółowy opis robót i czynności składających się na przedmiot zamówienia dla danej części zamówienia zawarty został w załącznikach nr 10.1.1 – 10.4.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksploatatora sieci i instalacji elektrycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium w kwocie 16 800,00 zł brutto

dot. kryterium: Zamawiający przyzna punkty ofercie w podany poniżej sposób:

- Doświadczenie poniżej 1 roku – otrzyma 5 punktów

- Doświadczenie od 1 do 2 lat – otrzyma 10 punktów

- Doświadczenie od 3 do 4 lat – otrzyma 20 punktów

- Doświadczenie od 5 do 6 lat– otrzyma 30 punktów

- Doświadczenie 7 lat i więcej - otrzyma 40 punktów

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Sławno

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
79993000 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wraz z obsługą przepompowni oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych budowli przepompowni. Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach dla potrzeb gospodarki rolnej, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową. Szczegółowy opis robót i czynności składających się na przedmiot zamówienia dla danej części zamówienia zawarty został w załącznikach nr 10.1.1 – 10.4.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksploatatora sieci i instalacji elektrycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium w kwocie 10 700,00 zł brutto

dot. kryterium: Zamawiający przyzna punkty ofercie w podany poniżej sposób:

- Doświadczenie poniżej 1 roku – otrzyma 5 punktów

- Doświadczenie od 1 do 2 lat – otrzyma 10 punktów

- Doświadczenie od 3 do 4 lat – otrzyma 20 punktów

- Doświadczenie od 5 do 6 lat– otrzyma 30 punktów

- Doświadczenie 7 lat i więcej - otrzyma 40 punktów

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Goleniów

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
79993000 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wraz z obsługą przepompowni oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych budowli przepompowni. Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach dla potrzeb gospodarki rolnej, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową. Szczegółowy opis robót i czynności składających się na przedmiot zamówienia dla danej części zamówienia zawarty został w załącznikach nr 10.1.1 – 10.4.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksploatatora sieci i instalacji elektrycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium w kwocie 25 900,00 zł brutto

dot. kryterium: Zamawiający przyzna punkty ofercie w podany poniżej sposób:

- Doświadczenie poniżej 1 roku – otrzyma 5 punktów

- Doświadczenie od 1 do 2 lat – otrzyma 10 punktów

- Doświadczenie od 3 do 4 lat – otrzyma 20 punktów

- Doświadczenie od 5 do 6 lat– otrzyma 30 punktów

- Doświadczenie 7 lat i więcej - otrzyma 40 punktów

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Pyrzyce

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
79993000 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wraz z obsługą przepompowni oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych budowli przepompowni. Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach dla potrzeb gospodarki rolnej, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową. Szczegółowy opis robót i czynności składających się na przedmiot zamówienia dla danej części zamówienia zawarty został w załącznikach nr 10.1.1 – 10.4.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksploatatora sieci i instalacji elektrycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium w kwocie 3 500,00 zł brutto

dot. kryterium: Zamawiający przyzna punkty ofercie w podany poniżej sposób:

- Doświadczenie poniżej 1 roku – otrzyma 5 punktów

- Doświadczenie od 1 do 2 lat – otrzyma 10 punktów

- Doświadczenie od 3 do 4 lat – otrzyma 20 punktów

- Doświadczenie od 5 do 6 lat– otrzyma 30 punktów

- Doświadczenie 7 lat i więcej - otrzyma 40 punktów

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Stargard

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
79993000 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wraz z obsługą przepompowni oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych budowli przepompowni. Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach dla potrzeb gospodarki rolnej, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową. Szczegółowy opis robót i czynności składających się na przedmiot zamówienia dla danej części zamówienia zawarty został w załącznikach nr 10.1.1 – 10.4.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksploatatora sieci i instalacji elektrycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium w kwocie 6 800,00 zł brutto

dot. kryterium: Zamawiający przyzna punkty ofercie w podany poniżej sposób:

- Doświadczenie poniżej 1 roku – otrzyma 5 punktów

- Doświadczenie od 1 do 2 lat – otrzyma 10 punktów

- Doświadczenie od 3 do 4 lat – otrzyma 20 punktów

- Doświadczenie od 5 do 6 lat– otrzyma 30 punktów

- Doświadczenie 7 lat i więcej - otrzyma 40 punktów

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Gryfino i Chojna

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
79993000 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wraz z obsługą przepompowni oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych budowli przepompowni. Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach dla potrzeb gospodarki rolnej, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową. Szczegółowy opis robót i czynności składających się na przedmiot zamówienia dla danej części zamówienia zawarty został w załącznikach nr 10.1.1 – 10.4.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksploatatora sieci i instalacji elektrycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium w kwocie 8 300,00 zł brutto

dot. kryterium: Zamawiający przyzna punkty ofercie w podany poniżej sposób:

- Doświadczenie poniżej 1 roku – otrzyma 5 punktów

- Doświadczenie od 1 do 2 lat – otrzyma 10 punktów

- Doświadczenie od 3 do 4 lat – otrzyma 20 punktów

- Doświadczenie od 5 do 6 lat– otrzyma 30 punktów

- Doświadczenie 7 lat i więcej - otrzyma 40 punktów

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Świnoujście

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
79993000 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wraz z obsługą przepompowni oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych budowli przepompowni. Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach dla potrzeb gospodarki rolnej, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową. Szczegółowy opis robót i czynności składających się na przedmiot zamówienia dla danej części zamówienia zawarty został w załącznikach nr 10.1.1 – 10.4.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksploatatora sieci i instalacji elektrycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium w kwocie 9 400,00 zł brutto

dot. kryterium: Zamawiający przyzna punkty ofercie w podany poniżej sposób:

- Doświadczenie poniżej 1 roku – otrzyma 5 punktów

- Doświadczenie od 1 do 2 lat – otrzyma 10 punktów

- Doświadczenie od 3 do 4 lat – otrzyma 20 punktów

- Doświadczenie od 5 do 6 lat– otrzyma 30 punktów

- Doświadczenie 7 lat i więcej - otrzyma 40 punktów

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Myślibórz

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
79993000 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wraz z obsługą przepompowni oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych budowli przepompowni. Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach dla potrzeb gospodarki rolnej, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową. Szczegółowy opis robót i czynności składających się na przedmiot zamówienia dla danej części zamówienia zawarty został w załącznikach nr 10.1.1 – 10.4.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksploatatora sieci i instalacji elektrycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium w kwocie 3 500,00 zł brutto

dot. kryterium: Zamawiający przyzna punkty ofercie w podany poniżej sposób:

- Doświadczenie poniżej 1 roku – otrzyma 5 punktów

- Doświadczenie od 1 do 2 lat – otrzyma 10 punktów

- Doświadczenie od 3 do 4 lat – otrzyma 20 punktów

- Doświadczenie od 5 do 6 lat– otrzyma 30 punktów

- Doświadczenie 7 lat i więcej - otrzyma 40 punktów

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NW Szczecin

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50532100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
50532200 Usługi w zakresie napraw i konserwacji transformatorów
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
79993000 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej wraz z obsługą przepompowni oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych budowli przepompowni. Sprawne funkcjonowanie wymienionych stacji pomp ma na celu uregulowanie poziomu wód na polderach dla potrzeb gospodarki rolnej, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpowodziową. Szczegółowy opis robót i czynności składających się na przedmiot zamówienia dla danej części zamówienia zawarty został w załącznikach nr 10.1.1 – 10.4.4 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Eksploatatora sieci i instalacji elektrycznej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

wadium w kwocie 11 400,00 zł brutto

dot. kryterium: Zamawiający przyzna punkty ofercie w podany poniżej sposób:

- Doświadczenie poniżej 1 roku – otrzyma 5 punktów

- Doświadczenie od 1 do 2 lat – otrzyma 10 punktów

- Doświadczenie od 3 do 4 lat – otrzyma 20 punktów

- Doświadczenie od 5 do 6 lat– otrzyma 30 punktów

- Doświadczenie 7 lat i więcej - otrzyma 40 punktów

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.2.1 W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawców:

A. Celem spełniania warunku udziału Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług polegających na obsłudze lub eksploatacji oraz naprawach i konserwacji przepompowni lub pompowni lub pomp cieczowych o wydajności jednego z agregatów pompowych minimum 300 l/s (1080m 3 /h), o wartości łącznej nie mniejszej niż:

dla części 1 NW Gryfice: 300 000,00 zł brutto

dla części 2 NW Kamień Pomorski: 210 000,00 zł brutto

dla części 3 NW Kołobrzeg: 300 000,00 zł brutto

dla części 4 NW Koszalin: 350 000,00 zł brutto

dla części 5 NW Sławno: 300 000,00 zł brutto

dla części 6 NW Goleniów: 300 000,00 zł brutto

dla części 7 NW Pyrzyce: 150 000,00 zł brutto

dla części 8 NW Stargard: 250 000,00 zł brutto

dla części 9 NW Gryfino i Chojna: 140 000,00 zł brutto - przy czym każda z co najmniej dwóch wykazanych usług musi zawierać w swym zakresie czynności polegające na obsłudze, eksploatacji i naprawach bieżących przepompowni o łącznej mocy 300 kW i konserwacji zbiorników pompowych polegającej na wykoszeniu kosiarką pływającą dna zbiornika z wydobyciem skoszonej roślinności;

dla części 10 NW Świnoujście: – 400 000,00 zł brutto.

dla części 11 NW Myślibórz: 100 000,00 zł brutto

dla części 12 NW Szczecin: 400 000,00 zł brutto

B. Celem spełniania warunku udziału Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i montażu falownika wraz z oprogramowaniem oraz sterownika PLC wraz z zaprogramowaniem na przepompowni lub pompowni (dla zadań 9 -12);

C. Celem spełnienia warunku udziału Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie 3 lat przed upływem terminu ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na przeglądzie lub konserwacji falownika o mocy co najmniej 50kW (dla zadań 9 -12);

D. Celem spełnienia warunku udziału Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie 3 lat przed upływem terminu ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na naprawie agregatu pompowego na pompowni odwadniającej na kwotę nie mniejszą niż 30.000 zł brutto (dla zadań 9 -12);

Zamawiający dopuszcza by 1 usługa spełniała wymagania w zakresie kilku określonych warunków, np. można wykazać usługę, która swym zakresem obejmuje zarówno warunek w lit. B i C.

2) Warunek dotyczący kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia:

Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia:

A. co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów lub inne uprawnienia odpowiadające powyższym. Dopuszcza się kwalifikacje wydane z uwzględnieniem ustawy z dnia 18 marca 2008r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 poz. 220), przy czym jedna z wymienionych osób powinna posiadać uprawnienia do pracy na stanowisku dozoru w w/w zakresie (dotyczy części 1-12);

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

B. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych oraz sporządzania projektów i instalacyjni elektrycznych sprawujących funkcję projektanta (dot. części 1-2);

C. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do eksploatacji urządzeń dźwigowych podlegających dozorowi technicznemu, wydanymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U.z 2019 poz. 1008 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub inne uprawnienia odpowiadającymi powyższym, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub posiadającymi zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 poz. 220) (dotyczy wszystkich części);

D. co najmniej jedną osobą ze znajomością obsługi, eksploatacji oraz programowania układów sterownikowych i falownikowych w pompowniach potwierdzone właściwym zaświadczeniem lub certyfikatem (dotyczy części: 1,2,9-12);

E. co najmniej jedną osobą przeszkoloną z obsługi pomp zatapialnych – posiadająca dokument (potwierdzający przebyte szkolenie) o mocy minimalnej 100 kW (dla części 9), dla pomp o mocy 20-60 kW (dla części 1 i 2) oraz dla pomp o mocy 10,1- 45 kW (dla części nr 5);

F. co najmniej jedna osobą przeszkoloną z obsługi agregatów prądotwórczych o mocy minimalnej 100 kW – dla zadania 9);

Zamawiający dopuszcza by jedna osoba posiadała kilka ww. kwalifikacji.

G. Wykonawca winien dysponować osobami (operatorami przepompowni) w liczbie minimalnej wskazanej w Załącznikach nr 10.1.1 – 10.4.4.do SWZ odpowiednio dla:

Część 1- NW Gryfice – 10 os.

Część 2- NW Kamień Pomorski – 7 os.

Część 3- NW Kołobrzeg – 3 os.

Część 4- NW Koszalin – 7 os

Część 5- NW Sławno – 4 os.

Część 6- NW Goleniów – 12 os.

Część 7- NW Pyrzyce – 2 os.

Część 8- NW Stargard – 3 os.

Część 9- NW Gryfino i Chojna – 5 os

Część 10- NW Świnoujście – 5 os.

Część 11- NW Myślibórz – 2 os.

Część 12- NW Szczecin – 5 os.

7.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

7.4 W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie

i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie

i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z dokumentacją postępowania.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Platforma zakupowa: https://przetargi.wody.gov.pl/

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą Platformy. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie Informacje z otwarcia ofert. Osobami upoważnionymi są pracownicy wydziału zamówień RZGW w Szczecinie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2022

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, klauzulę informacyjną z art. 13 RODO,

dotyczącą przetwarzania danych osobowych, warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz

wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, wykaz wymaganych

załączników składanych wraz z ofertą, wzór umowy, informacje na temat wadium oraz pozostałe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dokument zamówienia – Specyfikacja Warunków

Zamówienia (SWZ).

II. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 Pzp, tj. najpierw dokona badania

i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej

oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp

IV. Podstawy wykluczenia: z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia

wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

V. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie zobowiązany

przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:

1. składany wraz z ofertą – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), aktualny na dzień składania

ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona), aktualne na

dzień złożenia, podmiotowe środki dowodowe:

a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego;

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEIDG sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące

przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

109 ust. 1 pkt 4 Pzp; Wykonawca zagraniczny składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie

ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z

podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

c) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,

ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy

należącego do tej samej grupy kapitałowej;

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp,

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Wykonawca zagraniczny składa informację z

odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 10.3.2 SWZ.

VI. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku

podstaw wykluczenia składa każdy z nich osobno w sowim zakresie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2 Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 19.1 SWZ są:

2.1 Odwołanie.

2.2 Skarga do sądu.

3 Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2021