Lieferungen - 514207-2022

21/09/2022    S182

Rumänien-București: Medizinische Verbrauchsartikel

2022/S 182-514207

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice "Prof. dr. N. C. Paulescu"
Nationale Identifikationsnummer: 4204151
Postanschrift: Strada: Movilă Ion, nr. 5-7
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 020475
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): VASILICA CRISTESCU
E-Mail: achizitii@paulescu.ro
Telefon: +40 212108499
Fax: +40 2119092
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.paulescu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100156110
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPITAL
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru de furnizare sisteme de monitorizare continua glicemiei – set initiere

Referenznummer der Bekanntmachung: 4141
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord cadru de furnizare sisteme de monitorizare continua glicemiei – set initiere

Pachet sistem de monitorizare continua a glicemiei + consumabile pentru 3 luni (transmiter, serter/serteri si senzorii aferenti)

Cantitatea maxima estimata a contractului subsecvent 35 buc. Cantitatea minima estimata a acordului cadru 500 buc. Cantitatea maxima estimata a acordului cadru 800 buc.

Valoarea maxima estimata a contractului subsecvent este 190.610,00 lei fara TVA. Valoarea minima estimata a acordului cadru este 2.723.000 lei fara TVA. Valoarea maxima estimata a acordului cadru este 4.356.800,00 lei fara TVA.

Contractele subsecvente se vor incheia in baza acordului cadru de furnizare in functie de fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie, cel mai mare contract subsecvent, estimand ca va fi trimestrial sau sau pe orice perioada acoperita de disponibilul bugetar.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 356 800.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

strada Ion Movila, nr. 5-7, sector 2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Acord cadru de furnizare sisteme de monitorizare continua glicemiei – set initiere

Pachet sistem de monitorizare continua a glicemiei + consumabile pentru 3 luni (transmiter, serter/serteri si senzorii aferenti)

Cantitatea maxima estimata a contractului subsecvent 35 buc. Cantitatea minima estimata a acordului cadru 500 buc. Cantitatea maxima estimata a acordului cadru 800 buc.

Valoarea maxima estimata a contractului subsecvent este 190.610,00 lei fara TVA. Valoarea minima estimata a acordului cadru este 2.723.000 lei fara TVA. Valoarea maxima estimata a acordului cadru este 4.356.800,00 lei fara TVA.

Contractele subsecvente se vor incheia in baza acordului cadru de furnizare in functie de fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie, cel mai mare contract subsecvent, estimand ca va fi trimestrial sau sau pe orice perioada acoperita de disponibilul bugetar.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitate indeplinire Operatorul ec. (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta in formularul DUAE cu informatiile aferente situatiei lui. Documentele justificative care vor proba indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe prima pozitie in clasamentul intermediar, dupa evaluarea ofertelor. Se vor depune odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Aceste documente sunt: Prezentare documente specifice neincadrarii in art. 164 din Legea 98/2016, respectiv, cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabil la data prezentarii, original sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, semnata de reprezentantul legal. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Cerinta nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice coroborat cu art. 166 (2) din acelasi act normativ. Modalitate de indeplinire Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lui. Documentele justificative care vor proba indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe prima pozitie in clasamentul intermediar, dupa evaluarea ofertelor. Aceste documente sunt:Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata la bugetul consolidat al statului din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate, valabil la momentul prezentarii, original sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, semnata de reprezentantul legal.- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local, eliberat de Primarie – Directia Generala Impozite si Taxe Locale, valabil la momentul prezentarii acestuia, original sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, semnata de reprezentantul legal.- Certificat de cazier fiscal emis de Unitatea teritoriala competenta, respectiv Ministerul Finantelor Publice – ANAF, valabil la momentul prezentarii acestuia, original sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, semnata de reprezentantul legal.Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are la cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate si/sau local, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator este infiintat. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Cerinta nr. 3 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitate de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, urmand ca documentul sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar (dupa aplicarea criteriului de atribuire) intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de asociat, subcontractant). Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SICAP.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar (dupa aplicarea criteriului de atribuire). Acestea sunt:- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), valabil la momentul depunerii, original sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, semnata de reprezentantul legal.- Certificat de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, conform art. 168, alin. (1) din Legea 98/2016, valabil la momentul depunerii, original sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, semnata de reprezentantul legal. - Certificat de cazier fiscal emis de Unitatea teritoriala competenta, respectiv Ministerul Finantelor Publice – ANAF valabil la momentul depunerii, original sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, semnata de reprezentantul legal. - Formular nr. 11 Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului, cf. art. 51.

Din documentele eliberate de autoritatile competente trebuie sa rezulte ca în obiectul de activitate al ofertantului sunt cuprinse realizarea de lucrari in concordanta cu obiectul prezentei achizitii, atât pentru persoane juridice române cât si pentru persoanele juridice straine;

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant sau terti sustinatori) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, urmand ca documentul justificativ, respectiv Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in raza caruia isi are sediul ofertantul sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, in oricare din formele: original sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, semnata de reprezentantul legal, doar de catre ofertantul clasat pe locul I (dupa aplicarea criteriului de atribuire) in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de asociat, subcontractant). Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale, valabil la momentul prezentarii. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SICAP.

Cerinta nr. 2

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina:

- Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii – Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale + Anexa, din care sa reiasa ca ofertantul este avizat/autorizat/are capacitatea sa distribuie dispozitive medicale ale producatorilor din anexa acestuia, valabila la momentul prezentarii, original sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal cu mentiunea “conform cu originalul”. Avizul de functionare al unitatii va cuprinde producatorii ale caror produse/dispozitive medicale vor fi ofertate in Propunerea tehnica.

Modalitate de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, urmand ca documentul justificativ, respectiv autorizatia emisa de Ministerul Sanatatii sau pentru ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta (in limba in care a fost emis, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati), sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar (dupa aplicarea criteriului de atribuire) intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de asociat, subcontractant). La momentul prezentarii, Avizul va fi valabil, in original sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal cu mentiunea “conform cu originalul”. Avizul de functionare al unitatii va cuprinde producatorii ale caror produse/dispozitive medicale vor fi ofertate in Propunerea tehnica. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SICAP.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Eşantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorităţii contractante. Esantioanele sunt solicitate in vederea dovedirii conformitatii produselor cu cerintele din caietul de sarcini.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Cerinta nr. 1: Document care sa ateste conformitatea produselor cu cerintele Directivei Consiliului 93/42 CEE – Declaratie de conformitate CE (conform Directivei 93/42 CEE) pentru dispozitivele ofertate in cadrul Propunerii tehnice. Declaratia va cuprinde descrierea dispozitivului vizat, producatorul si reprezentantul european, organismul notificat, cat si data eliberarii – aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” semnata de reprezentantul legal. Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, urmand ca documentul justificativ, Declaratia de conformitate CE (conform Directivei 93/42 CEE) pentru dispozitivul ofertat in cadrul Propunerii tehnice, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati, in original sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal cu mentiunea “conform cu originalul”, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar (dupa aplicarea criteriului de atribuire) intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de asociat, subcontractant). Documentele se vor semna cu semnatura electronic extinsa si se vor posta in SICAP. Cerinta nr. 2: Certificat de conformitate CE emis de un Organism Notificat la Bruxelles, in conformitate cu cerintele Directivei Consiliului 93/42 CEE, pentru dispozitivele ofertate in cadrul Propunerii tehnice. Certificatul va cuprinde numele producatorului, numarul de identificare al certificatului, categoria dispozitivelor ofertate, identificarea dispozitivului ofertat, data intrarii in vigoare a certificatului, cat si data expirarii – aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original sau copie cu mentiunea “conform cu originalul” semnata de reprezentantul legal. Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, urmand ca documentul justificativ, respectiv, Certificatul de conformitate CE emis de un Organism Notificat la Bruxelles, in conformitate cu cerintele Directivei Consiliului 93/42 CEE, pentru dispozitivul ofertat in cadrul Propunerii tehnice, valabil la momentul prezentarii, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati, in original sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal cu mentiunea “conform cu originalul”, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar (dupa aplicarea criteriului de atribuire) intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de asociat, subcontractant). Documentele se vor semna cu semnatura electronic extinsa si se vor posta in SICAP.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Ofertantii participanti la procedura vor face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru domeniul care face obiectul contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitatea de indeplinire Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va depune la sediul autoritatii contractante (secretariat), pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita conform Anuntului de participare, in plic inchis, mostre ale produselor ofertate (solicitate prin Caietul de sarcini). Mostrele pe care operatorii economici le depun, trebuie sa fie, obligatoriu, in termen de valabilitate, iar termenul de valabilitate sa fie imprimat pe amabalaj si sa fie lizibil. De asemenea, numele producatorului trebuie sa fie imprimat pe ambalaj si sa fie lizibil. Operatorul economic care depune oferta in SICAP, insa nu depune mostre ale produsului ofertat, pana la data limita de depunere a ofertelor, va fi declarat respins. De asemenea, operatorul economic care depune mostre ce nu respecta toate cerintele mentionate mai sus, va fi declarat respins.

Cerinta nr. 1: Document care sa ateste conformitatea produselor cu cerintele Directivei Consiliului 93/42 CEE – Declaratie de conformitate CE (conform Directivei 93/42 CEE) pentru dispozitivele ofertate in cadrul Propunerii tehnice. Declaratia va cuprinde descrierea dispozitivului vizat, producatorul si reprezentantul european, organismul notificat, cat si data eliberarii – aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” semnata de reprezentantul legal. Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, urmand ca documentul justificativ, Declaratia de conformitate CE (conform Directivei 93/42 CEE) pentru dispozitivul ofertat in cadrul Propunerii tehnice, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati, in original sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal cu mentiunea “conform cu originalul”, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar (dupa aplicarea criteriului de atribuire) intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de asociat, subcontractant). Documentele se vor semna cu semnatura electronic extinsa si se vor posta in SICAP. Cerinta nr. 2: Certificat de conformitate CE emis de un Organism Notificat la Bruxelles, in conformitate cu cerintele Directivei Consiliului 93/42 CEE, pentru dispozitivele ofertate in cadrul Propunerii tehnice. Certificatul va cuprinde numele producatorului, numarul de identificare al certificatului, categoria dispozitivelor ofertate, identificarea dispozitivului ofertat, data intrarii in vigoare a certificatului, cat si data expirarii – aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original sau copie cu mentiunea “conform cu originalul” semnata de reprezentantul legal. Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, urmand ca documentul justificativ, respectiv, Certificatul de conformitate CE emis de un Organism Notificat la Bruxelles, in conformitate cu cerintele Directivei Consiliului 93/42 CEE, pentru dispozitivul ofertat in cadrul Propunerii tehnice, valabil la momentul prezentarii, insotit de traducerea in limba romana efectuata in mod obligatoriu de catre traducatori autorizati, in original sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal cu mentiunea “conform cu originalul”, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar (dupa aplicarea criteriului de atribuire) intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de asociat, subcontractant). Documentele se vor semna cu semnatura electronic extinsa si se vor posta in SICAP.

Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, urmand ca, documentul justificativ, respectiv, certificatul emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, de catre ofertantul participant la procedura, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar (dupa aplicarea criteriului de atribuire) intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. La momentul prezentarii catre autoritatea contractanta, certificatul va fi, obligatoriu, in termen de valabilitate. Operatorii economici vor prezenta certificatele/documentele relevante insotite de traduceri autorizate ale acestora in limba romana, sub forma de original sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal cu mentiunea “conform cu originalul”. Documentele se vor semna cu semnatura electronica extinsa si se vor posta in SICAP.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/10/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/02/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/10/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

comisia de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii ofertelor, DUAE, constand intr-o declaratie pe proprie raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic in cauza indeplineste urmatoarele conditii: a) Nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016; b) Indeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta; c) Indeplineste criteriile de selectie stabilite de autoritatea contractanta; În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), din Legea 98/2016, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) din legea 98/2016, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), din Legea 98/2016 precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016. Autoritatea contractanta poate solicita candidatilor/ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Inainte de atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. Avand in vedere ca, DUAE este o declaratie pe proprie raspundere a operatorului economic, potrivit careia, acesta nu se afla intr-una dintre situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala si indeplineste criteriile de calificare si selectie precizate de autoritatea contractanta la nivelul fisei de date, mentionam ca ofertantii participanti la procedura, nu au obligatia de a depune odata cu DUAE si documentele justificative in sustinerea DUAE. Acestea (documentele) vor fi solicitate de autoritatea contractanta doar ofertantului aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare. Ofertantii vor completa informatiile/ raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii celor de calificare si selectie solicitate de autoritatea contractanta, care au corespondent la nivelul Fisei de Date a achizitiei. Ofertantii isi asuma faptul ca informatiile completate in DUAE sunt exacte si corecte si au fost furnizate cunoscand pe deplin consecintele cazurilor grave de declaratii false. Ofertantii isi asuma prin completarea/depunerea DUAE faptul ca, la cererea autoritatii contractante, si fara intarziere, vor furniza certificatele si alte forme de documnete justificative mentionate in fisa de date/ DUAE a procedurii. - Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. - Vor fi declarate inacceptabile ofertele care au fost depuse de un ofertant care nu indeplineste unul sau mai multe dintre criteriile stabilite in documentatia de atribuire sau nu a completat DUAE in conformitate cu cerintele stabilite de autoritatea contractanta; Ofertantii vor completa obligatoriu pretul in lei, fara TVA. Pretul postat in SICAP este pretul in lei, valoare totala fara TVA pentru perioada maxima a acordului cadru, respectiv, 24 de luni. Oferta care nu se incadreaza in valoarea estimata va fi declarata inacceptabila. - Ofertantii vor indica in cuprinsul ofertei care informatii din Propunerea tehnica si/sau din Propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. - Documentele de calificare, DUAE, Propunerea tehnica si Propunerea financiara vor fi postate in cadrul SICAP cu semnatura electronica extinsa. Oferta si documentele care o insotesc vor fi declarate inacceptabile daca nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. - In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in vederea departajarii ofertelor. Ofertele vor fi incarcate in SICAP pâna la un termen limita clar stabilit (si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta. - Acordul cadru de furnizare va putea fi modificat in conditiile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin act aditional. In cazul in care ofertantul demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori privind capacitatea tehnica si profesionala bazandu-se pe capacitatile altor entitati, invocand, dupa caz, sustinerea unui tert, DUAE, impreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertii sustinatori pe a caror capacitate se bazeaza ofertantul. DUAE prezentat de tertul sustinator va include toate informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. - Oferantii care depun oferta in cadrul sicap dar nu ataseaza/trimit in cadrul sicap, pana la data limita de deschidere a ofertelor, garantia de participare, vor fi respinsi. - În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), din Legea 98/2016, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) din legea 98/2016, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. - În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), din Legea 98/2016 precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) din Legea 98/2016, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016. - Comenzile se vor transmite in functie de necesarul intocmit de farmacie, stoc si bugetul alocat. - Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in SICAP la sectiunea dedicata din cadrul procedurii derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 107/2017 Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/09/2022