Leveringen - 514476-2017

22/12/2017    S246    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Edinburgh: Supercomputer

2017/S 246-514476

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: University Of Edinburgh
Postadres: Charles Stewart House, 9-16 Chambers Street
Plaats: Edinburgh
NUTS-code: UKM75
Postcode: EH1 1HT
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: frank.eardley@ed.ac.uk
Telefoon: +44 1316502508

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/procurement/supplying

Adres van het kopersprofiel: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00107

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DiRAC 2.5x Parallel Supercomputer facility for theoretical modelling HPC based research

Referentienummer: MT0768
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

DiRAC 2.5x Parallel supercomputer facility for theoretical modelling and HPC-based research.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 749 999.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM75
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DiRAC 2.5x Parallel supercomputer facility for theoretical modelling and HPC-based research.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 90
Prijs - Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 061-103632
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MT0768
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hewlett Packard Ltd
Postadres: Amen Corner
Plaats: Bracknell
NUTS-code: UKJ11
Postcode: RG12 1HN
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: Sappleby@hpe.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 749 999.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

This Contract is for a period of 3 years with the option to extend + 1 + 1 years.

(SC Ref:523747)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: University Of Edinburgh
Postadres: Charles Stewart House, 9-16 Chambers Street
Plaats: Edinburgh
Postcode: EH1 1HT
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1316502508

Internetadres: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/procurement/supplying

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/12/2017