Usluge - 514669-2019

31/10/2019    S211

Španjolska-Alicante: Pružanje usluga održavanja

2019/S 211-514669

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)
Nacionalni registracijski broj: V-03965324
Poštanska adresa: Avenida de Europa, 4
Mjesto: Alicante
NUTS kod: ES521 Alicante/Alacant
Poštanski broj: 03008
Država: Španjolska
E-pošta: procurement@euipo.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5330
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga održavanja

Referentni broj: AO/001/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45259000 Popravak i održavanje postrojenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog nadmetanja za javnu nabavu utvrđivanje usluga koje će ugovaratelj pružati na obavljanju radova održavanja zgrada Ureda i zgrada koje Ured unajmljuje.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES521 Alicante/Alacant
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ŠPANJOLSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Tražene su usluge podijeljene u sljedeće grupe:

— preventivno održavanje,

— korektivno održavanje,

— plan kontinuiteta aktivnosti,

— nadzor, upravljanje incidentima, programiranja i integracije (provedbe) sustava za upravljanje zgradom (BMS),

— zadaci logističke podrške,

— preliminarni zadaci i početna proizvodnja,

— upravljanje energijom,

— moguće izdavanje opreme za izvedbu zadataka povezanih s ugovorom (održavanje, podrška),

— podrška timu za održavanje zgrade,

— podrška provedbi strateškog plana i akcijskog plana,

— nabava materijala za provedbu ugovorenih aktivnosti,

— raspoloživost stalno zaposlenog tima za intervencije za hitne usluge ili usluge u slučaju nužde,

— upravljanje softverom Ureda. GMAO.

Ponuditelji su obaviješteni da sklapanje ugovora može dovesti do obveza zamjene zaposlenika od prethodnog ugovaratelja s nastanom na području primjene španjolskog zakonodavstva. Ako ponuditelj želi nabaviti popis zaposlenika, Ured može poslati podatke za kontakt trenutačnog ugovaratelja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 13 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Posjet je zakazan za 25.11.2019. (11:00) na sljedećoj adresi: EUIPO, avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ŠPANJOLSKA.

Svaki ponuditelj može poslati do 2 predstavnika.

Imena predstavnika i brojevi njihovih identifikacijskih isprava moraju se poslati EUIPO-u e-poštom na procurement@euipo.europa.eu do 21.11.2019.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

— nedavno izdan dokaz o registraciji u strukovnom ili obrtnom registru,

— posebno odobrenje kojim se gospodarskom subjektu dopušta izvođenje ugovora ove vrste u državi njegova osnivanja. Prije nego javni naručitelj potpiše ugovor, gospodarski subjekt s kojim je sklopljen ugovor treba dostaviti dokaz o registraciji u Registru klasificiranih ugovaratelja i poduzeća (vidjeti poveznicu https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/),

— ako će se ponuditelj oslanjati na sposobnosti drugih subjekata, nužna je pisana obveza navedenih subjekata kojom potvrđuju da će ponuditelju omogućiti potrebne resurse za provedbu ugovora.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/12/2019
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/01/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, ŠPANJOLSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Svaki ponuditelj može poslati do 2 predstavnika. Imena predstavnika i brojevi njihovih identifikacijskih isprava moraju se poslati EUIPO-u e-poštom na procurement@euipo.europa.eu do 29.12.2019.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija poziva na nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u točki I.3). Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje, izmjene ili odgovore na pitanja tijekom trajanja nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxemburgo
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mjesto: Estrasburgo
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu

Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja na znanje okolnosti koje su povod žalbi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/10/2019