Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 514669-2019

31/10/2019    S211

Spania-Alicante: Prestare de servicii de întreținere

2019/S 211-514669

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
Număr naţional de înregistrare: V-03965324
Adresă: Avenida de Europa, 4
Localitate: Alicante
Cod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Cod poștal: 03008
Țară: Spania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5330
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prestare de servicii de întreținere

Număr de referinţă: AO/001/19
II.1.2)Cod CPV principal
45259000 Reparare şi întreţinere a echipamentelor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei licitații de achiziții publice este de a determina serviciile pe care le va presta contractantul pentru a efectua lucrări de întreținere la clădirile Oficiului și la clădirile închiriate de acesta.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 13 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521 Alicante/Alacant
Locul principal de executare:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile solicitate sunt împărțite în următoarele grupuri:

— întreținere preventivă,

— întreținere corectivă,

— planul de continuitate a activității,

— supravegherea, gestionarea incidentelor, programarea și integrarea (implementarea) sistemului de gestionare a clădirii (BMS),

— sarcini de suport logistic,

— sarcini preliminare și începerea producției,

— gestionarea energiei,

— eventuala închiriere a echipamentului pentru îndeplinirea sarcinilor asociate contractului (întreținere, asistență),

— asistență pentru echipa de gestionare a clădirilor,

— sprijin pentru implementarea planului strategic și a planului de acțiune,

— furnizare de materiale pentru implementarea activităților contractuale,

— disponibilitatea unei echipe de intervenție permanentă pentru servicii urgente sau în situații de urgență,

— gestionarea software-ului Oficiului. GMAO.

Ofertanții sunt notificați că atribuirea contractului ar putea atrage obligații de a înlocui personalul din cadrul contractantului anterior, în baza legislației spaniole aplicabile. Dacă ofertantul dorește să obțină lista personalului, Oficiul poate trimite informațiile cu privire la contactul actualului contractant.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 13 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

O vizită pe teren este programată pentru 25.11.2019 (11:00), la adresa următoare: EUIPO, Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIA.

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți.

Numele și numerele documentelor de identitate ale reprezentanților trebuie trimise către EUIPO prin e-mail la adresa procurement@euipo.europa.eu până la 21.11.2019.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

— dovadă recentă a înregistrării în registrul comerțului sau al profesiilor,

— autorizația specifică, care permite operatorului economic să execute contracte de acest tip în țara în care își are sediul. Operatorul economic care i se atribuie contractul trebuie să furnizeze, înainte de semnarea contractului de către autoritatea contractantă, dovada de a fi înregistrat în Registrul contractanților și companiilor clasificate (vezi link) https://expinterweb.empleo.gob.es/rea/,

— în cazul în care ofertantul se bazează pe capacitățile altor entități, este necesar un angajament scris din partea entităților în cauză care să confirme faptul că vor pune la dispoziția ofertantului resursele necesare pentru executarea contractului.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/12/2019
Ora locală: 13:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/01/2020
Ora locală: 11:00
Locul:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți. Numele și numerele documentelor de identitate ale reprezentanților trebuie trimise către EUIPO prin e-mail la adresa procurement@euipo.europa.eu până la 29.12.2019.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Dosarul licitației va fi disponibil pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3). Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări, modificări sau răspunsuri la întrebări pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburgo
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Localitate: Estrasburgo
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/10/2019