Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Usługi - 514683-2019

31/10/2019    S211    Europejski Bank Inwestycyjny - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Luksemburg-Luksemburg: EBI - Instrument pomocy technicznej na rzecz inicjatywy „Czysty ocean” w Afryce Subsaharyjskiej

2019/S 211-514683

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 182-442060)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Bank Inwestycyjny
Adres pocztowy: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000
Kod pocztowy: L-2950
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Agnes Morel
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.eib.org/en/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Instrument pomocy technicznej na rzecz inicjatywy „Czysty ocean” w Afryce Subsaharyjskiej

Numer referencyjny: AA-010039-001
II.1.2)Główny kod CPV
90000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zadania jest identyfikacja, przygotowanie i wsparcie realizacji projektów inwestycyjnych uzasadnionych z punktu widzenia technologii, finansów, ekonomii, ekologii i społeczeństwa w Afryce Subsaharyjskiej* w zakresie gospodarki odpadami stałymi, ściekami i wodą deszczową. Projekty powinny przyczynić się do ograniczenia zrzutów tworzyw sztucznych do oceanów zgodnie z celami inicjatywy na rzecz czystych oceanów**.

Oczekuje się, że w kartach projektów zostanie zidentyfikowanych i opisanych 20 projektów. Spośród nich 10 zostanie wybranych do wstępnych studiów wykonalności, następnie pięć z nich zostanie wybranych do przygotowania studiów wykonalności i związanej z nimi dokumentacji projektowej.

*Z wyjątkiem Republiki Południowej Afryki

**https://www.eib.org/en/publications/the-clean

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 182-442060

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 23:59
Powinno być:
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 23:59
VII.2)Inne dodatkowe informacje: