Строителство - 514692-2019

31/10/2019    S211

Люксембург-Люксембург: Работи по обновяване, възстановяване и ремонт на сградите на Съда на Европейския съюз

2019/S 211-514692

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз, direction générale de l'administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Пощенски адрес: Service du courrier officiel
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: M. Didier Urbain
Електронна поща: ugb-ao-19_026@curia.europa.eu
Факс: +352 43032650
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://curia.europa.eu/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5606
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Работи по обновяване, възстановяване и ремонт на сградите на Съда на Европейския съюз

Референтен номер: COJ-PROC-19/026
II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Целта на тази поръчка е да извърши строителните работи, които, от една страна са свързани с подобренията и ремонта на затворените и покрити елементи и на довършителните работи, а от друга страна, с монтирането на електротехническо оборудване и инсталации за отопление, вентилация и климатизация (HVAC), както и подвижни прегради в сградите, които Съдът заема или предстои да заема.

— обособена позиция 1: Затворени и покрити елементи,

— обособена позиция 2: Довършителни работи,

— обособена позиция 3: Инсталации за електротехническо оборудване и отопление, вентилация и климатизация (HVAC),

— обособена позиция 4: Подвижни прегради.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 550 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 4
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Затворени и покрити елементи

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
45260000 Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Люксембург

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подобряване и ремонт на затворени и покрити елементи:

— работна ръка,

— монтаж на строителни площадки (огради, предпазни мерки, скелета, мобилен кран, вишки, отпадъци),

— събаряне, структурни дейности и пътни работи (разрушаване, пробиване, отводнителни канали, изкопни работи, пътни работи, каменна фасада, зидария, гладка горна замазка),

— покриви (минерални елементи, изолационна система).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 850 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Довършителни работи,

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45400000 Довършителни строителни работи
45420000 Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи
45421143 Монтажни работи на щори
45430000 Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Люксембург

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подобрения и ремонт на елементи в областта на довършителните работи:

— работна ръка,

— монтаж на строителни площадки (предпазни мерки, скелета, гъсеничен кран, подвижен кран, вишки),

— дограма и метална конструкция (стъклопакети, метална конструкция, конструкции, метални облицовки и обшивки),

— вътрешна дограма (всякакви врати, ключалки, обков и оборудване за всякакъв вид врати),

— вътрешни работи (окачен таван, преграда от гипсокартон),

— покрития (за под, стени и таван),

— затъмнение и слънцезащита (щори и пластове).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 300 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Инсталации за електротехническо оборудване и отопление, вентилация и климатизация (HVAC)

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45300000 Строителни и монтажни работи на инсталации
45310000 Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
45311200 Работи по свързване на електрически инсталации
45331000 Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Люксембург

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Инсталации за електротехническо оборудване и отопление, вентилация и климатизация (HVAC):

— работна ръка,

— монтаж на строителни площадки,

— инсталации за електротехническо оборудване (електричество, осветление, пожарна безопасност, контрол на достъпа, видео наблюдение, окабеляване, компютърно окабеляване),

— технически инсталации за отопление, вентилация и климатизация (HVAC) (елементи за измерване на енергия, елементи за битова гореща вода, тръби, клапани, изолация, канали, дифузия на въздух, климатизация, водопровод, санитария).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Подвижни прегради

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45421141 Монтажни работи на подвижни прегради
44112300 Преградни плоскости
44112310 Преградни стени
45421152 Монтажни работи на преградни стени
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Люксембург

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подобрения и подмяна на подвижни прегради: работна ръка, закупуване, доставка и боравене с различни видове прегради.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/12/2019
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/12/2019
Местно време: 11:00

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба трябва да бъде подадена до Общия съд на Съда на Европейския съюз в рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/10/2019