Práce - 514692-2019

31/10/2019    S211

Luxembursko-Luxemburg: Práce na úprave, obnove a oprave budov Súdneho dvora Európskej únie

2019/S 211-514692

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie, direction générale de l’administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Poštová adresa: Service du courrier officiel
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: M. Didier Urbain
E-mail: ugb-ao-19_026@curia.europa.eu
Fax: +352 43032650

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://curia.europa.eu/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5606
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Práce na úprave, obnove a oprave budov Súdneho dvora Európskej únie

Referenčné číslo: COJ-PROC-19/026
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000 Stavebné práce
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tohto obstarávania je vykonanie prác týkajúcich sa úprav a opráv prvkov uzatváracích a krycích systémov a dokončovacích prác, ako aj inštalácie elektrických technických a HVAC (kúrenie, vetranie, klimatizácia) zariadení a odnímateľných priečok budov, v ktorých sídli alebo bude sídliť Súdny dvor.

— časť 1: uzatváracie a krycie systémy,

— časť 2: dokončovacie práce,

— časť 3: inštalácia elektrických technických a HVAC zariadení,

— časť 4: odnímateľné priečky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 9 550 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 4
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Uzatváracie a krycie systémy

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45200000 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
45260000 Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg

II.2.4)Opis obstarávania:

Úpravy a opravy prvkov uzatváracích a krycích systémov:

— pracovná sila,

— príprava stavenísk (oplotenie, ochranné opatrenia, lešenia, pojazdný žeriav, plošiny, odpad),

— demolácia, hrubá stavba a cesty (demolácia, vŕtanie, diery na elektroinštaláciu, zemné práce, cestné práce, kamenná fasáda, murárske práce, podlahové potery),

— strechy (minerálne prvky, tesniace systémy).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 850 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dokončovacie práce

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45400000 Kompletizačné (dokončovacie) práce
45420000 Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
45421143 Montáž roliet
45430000 Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg

II.2.4)Opis obstarávania:

Úpravy a opravy prvkov v oblasti dokončovacích prác:

— pracovná sila,

— príprava stavenísk (oplotenie, ochranné opatrenia, lešenia, pásový žeriav, pojazdný žeriav, plošiny),

— stolárske výrobky a kovové stavby (zasklenie, kovové stavby, konštrukcie, vonkajšie obklady, kovové opláštenie),

— interiérové stolárske výrobky (všetky typy dverí, zámočnícke výrobky, drobný železiarsky tovar a vybavenie všetkých typov dverí),

— interiérové práce (stropné podhľady, sadrokartónové priečky),

— obklady (podlahové krytiny, nástenné a stropné obklady),

— zatemnenie a ochrana pred slnečným žiarením (žalúzie a fólie).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Inštalácia elektrických technických a HVAC zariadení

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45300000 Stavebno-inštalačné práce
45310000 Elektroinštalačné práce
45311200 Elektroinštalačné práce v neobytných budovách
45331000 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg

II.2.4)Opis obstarávania:

Inštalácia elektrických technických a HVAC zariadení:

— pracovná sila,

— príprava stavenísk,

— elektrické technické zariadenia (elektroinštalácia, osvetlenie, požiarna bezpečnosť, kontrola vstupu, videomonitorovací systém, kabeláž, počítačová kabeláž),

— technické HVAC zariadenia (prvky na meranie energie, prvky na zabezpečenie teplej vody, rúry a potrubia, ventily, izolácia, plášte, rozvod vzduchu, klimatizácia, inštalatérske práce, sanitárne práce).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Odnímateľné priečky

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45421141 Montáž priečok
44112300 Priečky
44112310 Medzisteny
45421152 Montáž priečkových stien
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg

II.2.4)Opis obstarávania:

Úpravy odnímateľných priečok a ich výmena: pracovná sila, nákup, doručenie a manipulácia s rôznymi typmi priečok.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri webovú stránku uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri špecifikácie obstarávania.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 09/12/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 12/12/2019
Miestny čas: 11:00

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa

VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Všetky odvolania musia byť predložené Všeobecnému súdu Európskej únie do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu, alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tejto lehoty ani stanovenie novej lehoty na podávanie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/10/2019