Lucrări - 514847-2020

29/10/2020    S211

România-Cluj-Napoca: Lucrări de izolare termică

2020/S 211-514847

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: 4305857
Adresă: Str. Moţilor nr. 1-3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400001
Țară: România
Persoană de contact: Cosmin Balaj, Carmen Rosu
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaclujnapoca.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105786
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca – Grup 9 (reluare 2 loturi)

Număr de referinţă: 10
II.1.2)Cod CPV principal
45321000 Lucrări de izolare termică
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca - Grup 9 (reluare 2 loturi), dupa cum urmeaza:

LOT 5 - B-dul Nicolae Titulescu, Nr. 16, bl. P7: valoarea estimata a lucrarilor fara cheltuieli "diverse si neprevazute" este de 1.105.785,39 RON fara TVA, iar valoarea cheltuielilor "diverse si neprevazute" este de 86.458,05 RON fara TVA.

LOT 8 - Str. Unirii, Nr. 13: valoarea estimata a lucrarilor fara cheltuieli "diverse si neprevazute" este de 1.108.155,57 RON fara TVA, iar valoarea cheltuielilor "diverse si neprevazute" este de 85.902,12 RON fara TVA.

Procedura se va finaliza prin incheierea unui contract de executie de lucrari pentru fiecare lot separat, cu durata de realizare de 12 luni, pentru fiecare din cele 2 loturi, incepand de la data transmiterii ordinului de incepere a lucrarilor.

Solicitarile de clarificari se vor transmite pana in a 20-a zi anterior termenului limita de depunere a ofertelor; raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor publica in ziua 10 anterior datei limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 213 940.96 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 8 - Str. Unirii, Nr. 13

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45321000 Lucrări de izolare termică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Municipiul Cluj-Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte in cadrul proiectului "Crestrerea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca - GRUP 9" conform cerintelor caietului de sarcini si a documentatiei aferente - Str. Unirii, Nr. 13

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 108 155.57 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 5 - B-dul Nicolae Titulescu, nr. 16, bl. P7

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45321000 Lucrări de izolare termică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Municipiul Cluj-Napoca

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte in cadrul proiectului "Crestrerea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din municipiul Cluj-Napoca - GRUP 9" conform cerintelor caietului de sarcini si a documentatiei aferente - B-dul Nicolae Titulescu, nr. 16, bl. P7

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 105 785.39 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program Operational Regional - POR

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 - va fi prezentata de catre toti participantii la procedura impreuna cu DUAE.

2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti sustinatori si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor, in baza art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat, etc) valabile la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

Se vor prezenta, dupa caz, si documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin (2), art. 167 alin (2), art 171 din Legea 98/2016 sau alte documente edificatoare. In DUAE se vor cuprinde informatii privind: terti sustinatori, asociati si subcontractanti, conform prev. art. 170 alin. 1, art. 183 alin. 1 si art. 193-195 din Legea 98/2016.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Primar - EMIL BOC. Presedinte comisie de evaluare: FLORIN BUDA, Membri comisiei de evaluare: COSMIN-ADRIAN BALAJ, ALEXANDRA CODRUTA MERCIAN, CARMEN ROSU, CLAUDIU IELCIU.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98.2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat in clasament pe primul loc; informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Note:

1. Documentele prezentate trebuie sa mentioneze: datele de identificare, actionarii / asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare. Informatiile cuprinse în Certificatul Constatator trebuie sa fie reale / actuale la momentul prezentarii acestuia.

2. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o îndeplineste.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2 Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experienta similara: Ofertantul va face dovada ca a dus la bun sfarsit în ultimii 5 ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor, lucrari similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, în valoare cumulata de cel putin: Lot 5 - 500.000 RON fara TVA; Lot 8 - 500.000 RON fara TVA, la nivelul a maxim 3 contracte. Se considera lucrari similare din punct de vedere al complexitatii si /sau utilitatii lucrari de constructii si/sau modernizare si /sau reabilitare si/sau reparatii pentru cladiri de importanta minim C, conform HG nr. 766/1997. Prin lucrari duse la bun sfarsit în cadrul perioadei de 5 ani, se inteleg cele precizate in Instructiunea nr. 2/2017, art.11 alin (3) respectiv: a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau c) lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala. Daca oferta se va depune pentru mai multe loturi, experienta similara trebuie dovedita pentru lotul cu valoarea cea mai mare. Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertelor cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractantii - daca este cazul.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Intra in categoria certificatelor de buna executie urmatoarele documente: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru parti /obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice: a). obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, beneficiarii- indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, b). perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul c). locul execuţiei lucrărilor şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit.

Completarea DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Se va prezenta DUAE pentru fiecare subcontractant (atat pentru subcontractantii pe ale caror capacitati se bazeaza operatorul economic cat si pentru subcontractantii pe ale caror capacitati nu se bazeaza) precum si acordul de subcontractare. Duae va contine informatiile prevazute de art 193 din OUG 107/2017 respectiv: Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/candidatul trebuie sa completeze, la randul lor, DUAE separat, incluzand toate informatiile referitoare la faptul ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 precum si cele referitoare la criteriile privind capacitatea si care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul in cadrul procedurii de atribuire. In cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatii referitoare la faptul ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in acordul de subcontractare urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/11/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/05/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/11/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016; Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei!!!!! În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea prin SEAP de noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea care va prezenta preţul cel mai scăzut.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii nr. 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primăria Municipiului Cluj-Napoca – Serviciul achiziții publice
Adresă: Str. Moților nr. 3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod poștal: 400001
Țară: România
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Adresă internet: www.primariaclujnapoca.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/10/2020