Supplies - 514859-2020

29/10/2020    S211

Romania-Bucharest: Disposable gloves

2020/S 211-514859

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
National registration number: 4221160
Postal address: Str. Victoriei nr. 19
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 030023
Country: Romania
Contact person: Dorina Mihai
E-mail: andreea.neagu@b.politiaromana.ro
Telephone: +40 213112021
Fax: +40 213136161
Internet address(es):
Main address: http://b.politiaromana.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105797
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare mănuși de unică folosință

Reference number: 4221160/2020//poz. 4 din Anexa 5 la Plan
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare „Mănuşi de unică folosinţă” prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 18 luni, în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din Documentaţia de atribuire, Caietul de sarcini și Specificația tehnică – ANEXA 1 la acesta.

 Estimări ale cantității minime şi maxime care vor face obiectul:

 acordului cadru: minim 100.000 bucăți – maxim 2.000.000 bucăți

 unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 10.000 bucăți – maxim 500.000 bucăți:

Valoarea totală estimată a acordului-cadru pe o perioadă de 18 luni: 1.200.000 RON fără TVA.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 300.000 RON pentru o cantitate de 500.000 bucăți.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări este de 15 zile până la data de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă răspunde tuturor solicitărilor de clarificări cu cel puțin 10 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor, conform art. I - pct. 16 din OUG nr. 45 din 24.05.2018.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 200 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Str. Valeriu Braniște nr. 9, sector 3, București

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare „Mănuşi de unică folosinţă” prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 18 luni, în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din Documentaţia de atribuire, Caietul de sarcini și Specificația tehnică – ANEXA 1 la acesta.

 Estimări ale cantității minime şi maxime care vor face obiectul:

 acordului cadru: minim 100.000 bucăți – maxim 2.000.000 bucăți

 unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 10.000 bucăți – maxim 500.000 bucăți:

Valoarea totală estimată a acordului-cadru pe o perioadă de 18 luni: 1.200.000 RON fără TVA.

Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent: 300.000 RON pentru o cantitate de 500.000 bucăți.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeană, în SICAP pe adresa URL: sicap-prod.e-licitatie.ro).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, după cum urmează:

1 • Certificate constatatoare (respectiv: Certificat de atestare fiscală emis de Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice și Certificat de plata a impozitelor si taxelor locale) privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării și Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse.

Cerintele referitoare la obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite în măsura în care operatorii economici prezintă înlesniri la plată, de genul eșalonarilor sau compensațiilor, aprobate de către organele competente în domeniu.

2 • dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când se încadreaza în prevederile art. 166 alin (2) din Legea nr. 98/2016.

Va fi acceptat ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situațiile prevazute la art. 164, 165 și 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

3 • Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Formular 1 din SECȚIUNEA FORMULARE. Această declarație se va prezenta odată cu DUAE.

4• Alte documente edificatoare, după caz.

Precizări

a. In cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar.

b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;

c. În cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva;

d. În cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata"conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba română.

In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu funcție de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Conducerea unităţii: Director General – Bogdan BERECHET, Director General Adjunct – Ionuț DRAGOMIR, Contabil şef – Diță Ionel Emilian.

Persoanele care semnează documente emise în legatură sau pentru procedura de atribuire: Costin CICIC – Șef Serviciu de Logistică, Enache Aura, Grigoroiu Ana-Maria – Serviciul Juridic, Mihai Dorina, Neagu Andreea, Marcu Ancuța-Daniela, Gruescu Georges-Viorel, Deaconu Adrian, Rădulescu Lucian-Emin – Biroul Achiziţii Publice și Planificare Logistică; Zambalic Ștefan – Biroul Tehnic.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, ca este legal constituit si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana, în SICAP pe adresa URL: sicap-prod.e-licitatie.ro). In urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acesta va prezenta documentul justificativ, astfel:

1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original sau in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include furnizarea de produse care fac obiectul achizitiei;

Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie conforme cu realitatea la data depunerii documentului.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, pentru partea din contract pe care o are de realizat.

2. Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (documentele vor fi prezentate in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal si vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana), in conformitate cu prevederile legale din tara de rezidenta.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Proportia de subcontractare Informaţii privind terțul susținător/subcontractanţii – dacă este cazul

Minimum level(s) of standards possibly required:

— Odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către tert/tertii sustinatori, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora, acordul de asociere și acordul de subcontractare. Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare sau acordului de asociere poate face obiectul unei solicitari de clarificare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/12/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/12/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/10/2020