W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 514945-2021

11/10/2021    S197

Irlandia-Cork: Roboty w zakresie uzdatniania wody

2021/S 197-514945

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 178-464577)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Irish Water
Krajowy numer identyfikacyjny: IE3191327JH
Adres pocztowy: Tender Administration, PO Box 900, Webworks, Eglinton Street, Ervia
Miejscowość: Cork
Kod NUTS: IE Éire / Ireland
Kod pocztowy: Co.Cork
Państwo: Irlandia
Osoba do kontaktów: Tender Admin
E-mail: tenders@ervia.ie
Tel.: +353 214239000
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ervia.ie
Adres profilu nabywcy: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/129496

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Multi Supplier Framework for the Provision of Major Process and MEICA Works (incorporating associated Civil Works) to Irish Water

Numer referencyjny: 21/027
II.1.2)Główny kod CPV
45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

IW intends to undertake a competitive tendering process to establish a national Multi-Supplier Framework Agreement for the provision of design, construction and operation of major process and MEICA works (incorporating associated civil engineering works and all required works and services). Suppliers will be required to provide a solution to: Design, build and/or operation of water abstraction, treatment, sludge treatment and handling, water distribution systems, on site renewable energy generation and other ancillaries (including acting as project supervisor for the construction stage and project supervisor for the design process under the relevant Regulations). Design, build and/or operation of wastewater collection systems, treatment, sludge treatment and handling, biogas generation, combined heat and power units (CHP), on site renewable electricity generation and other ancillaries. Refer to the PQQ contract scope.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 178-464577

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/11/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: