Radovi - 514992-2019

31/10/2019    S211

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na autocesti

2019/S 211-514992

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske autoceste d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 57500462912
Poštanska adresa: Širolina 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marin Lozančić
E-pošta: marin.lozancic@hac.hr
Telefon: +385 14694689
Telefaks: +385 14694473
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hac.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje, građenje, rekonstrukcija i održavanje autocesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Autocesta A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, poddionica Beli Manastir - most Drava

Referentni broj: J183/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45233130 Građevinski radovi na autocesti
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Autocesta A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, poddionica Beli Manastir - most Drava.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45233130 Građevinski radovi na autocesti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Autocesta A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, poddionica Beli Manastir - most Drava

II.2.4)Opis nabave:

Autocesta A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, poddionica Beli Manastir - most Drava.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje Roka za obavijest o nedostacima / Ponder: 10 bodova
Cijena - Ponder: 90 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 247-567108
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Autocesta A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, poddionica Beli Manastir - most Drava

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/10/2019