Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 515016-2020

30/10/2020    S212

Duitsland-Keulen: Ondersteuning van milieuadvies betreffende technische kwesties die verband houden met geluidshinder door vliegtuigen

2020/S 212-515016

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart
Postadres: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Plaats: Cologne
NUTS-code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postcode: 50668
Land: Duitsland
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adres van het kopersprofiel: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7427
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7427
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Veiligheid van de luchtvaart, milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuning van milieuadvies betreffende technische kwesties die verband houden met geluidshinder door vliegtuigen

Referentienummer: EASA.2020.HVP.01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het EASA leidt en draagt actief bij aan diverse technische werkprogramma's met betrekking tot luchtvaartlawaai, zowel op Europees niveau als binnen internationale organen. Het EASA ontwikkelt op EU-niveau ook milieueisen die nodig zijn voor nieuwe technologieën die niet door internationale normen worden gereguleerd. De doelstelling van de geplande raamovereenkomst is het op verzoek verlenen van alle geschikte en hoogwaardige ondersteuning aan het Agentschap om de doelstellingen van de werkprogramma's met succes te behalen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In het kader van deze raamovereenkomst worden de volgende diensten verleend:

1) levering en presentatie van technische input, met inbegrip van meetcampagnes ter ondersteuning van de lopende ontwikkelingen op het gebied van EU-normen en ook de evaluatie van de input van belanghebbenden;

2) beheer en/of uitvoering van zowel technische als administratieve taken binnen technische werkgroepen;

3) ondersteuning van interfaceproblemen tussen de technische en modelleringsmogelijkheden die moeten samenwerken om effectbeoordelingen uit te voeren;

4) het verlenen van steun aan vertegenwoordigers van het Agentschap in het leiden van en/of het leveren van een bijdrage aan technische werkgroepen;

5) ontwikkeling van input om technische voorstellen samen te vatten en beleidsbeslissingen te nemen;

6) alle andere diensten die verband houden met het voorwerp van de opdracht.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/12/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/12/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Online sessie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/10/2020