Építési beruházás - 515099-2020

Submission deadline has been amended by:  278883-2021
30/10/2020    S212

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2020/S 212-515099

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14354831
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000961312020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000961312020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ferencváros-Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítés

Hivatkozási szám: EKR000961312020
II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Ferencváros - Kelenföld vasútvonal kapacitásbővítésének építési munkái”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34928230 Zajfogó fal
45213321 Vasútállomás építése
45221112 Vasúti híd építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234116 Pályaépítés
45234160 Felsővezeték építése
45262426 Cölöpkészítés
45262620 Támfalak
45314000 Távközlési berendezések szerelése
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71540000 Építésvezetői szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Ferencváros-Kelenföld vasútvonal

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A megvalósítandó feladat az országos vasúti pályahálózat részét képező 1. számú vasútvonalon a Ferencváros (bez.) és a Budapest-Kelenföld (bez.) állomások közötti vasúti kapacitásfejlesztés kiviteli terveinek elkészítése, azokra a szükséges jóváhagyások megszerzése, valamint a tervekben foglaltak megvalósítása 2027. december 31-ig.

Felhívjuk a figyelmet, hogy külön projekt keretében jelenleg folyamatban van a Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése. A folyamatban lévő projekt keretében elkészülő új felszerkezet harmadik vágányát és a kapcsolódó vasúti infrastruktúrát a jelen projekt keretében kiépített vasúti infrastruktúrával a forgalomba be kell kötni.

Kiemelt szempont a környezetbarát, korszerű gépek igénybevételével történő megvalósítás, tekintettel a sűrűn lakott környezetre, valamint a közúti és a vasúti üzem fenntartása melletti, a forgalmat a lehető legcsekélyebb mértékben zavaró kivitelezési organizáció. A Hamzsabégi úti park térségében az igénybe vehető munkaterület maximális szélessége a jelen eljárás keretében kiadott tervdokumentációban foglalt, tervezett támfal külső élétől számított 6.40m. Depónia a park területén nem létesíthető.

A szükséges közműkiváltásokat el kell végezni.

Vasúti pálya:

A beruházással érintett vonalszakasz az OVP részét képezi. Jelenleg kétvágányú, normál nyomtávú, villamosított, a megengedett sebesség 80 km/h, a tengelyterhelés 210 kN. A beruházás keretében nemcsak a vágányok bővítése, hanem a meglévő vágányok átépítése is megtörténik a vasúti üzem, valamint az utasforgalom fenntartása mellett. Ezt követően a mintegy 3690 m hosszúságú beavatkozással érintett vonalszakaszon cca. 1950 m hosszon háromvágányú (összesen cca. 5850 m hosszban új vágány) és 1730 m hosszon négyvágányú (összesen cca. 6920 m hosszban új vágány), villamosított pálya áll elő, melyen a megengedett sebesség 80/100 km/h, a tengelyterhelés 225 kN. Fentiek alapján minimum mintegy 12 770 m vágány és mintegy 16 kitérő beépítése szükséges. A vonalszakaszon járműdiagnosztikai berendezések létesítése szükséges.

Felsővezetéki rendszer:

A létesítendő vontatási energiaellátás 1x25 kV feszültségű, 50 Hz frekvenciájú. A felsővezetéktartó oszlopok egyedi kialakításúak, a beépítésükhöz szükséges engedélyek beszerzése nyertes Ajánlattevő feladata.

Biztosítóberendezés:

Biztosítóberendezési beavatkozások Ferencváros és Budapest-Kelenföld állomások jelenlegi DOMINO 70 berendezését érintik, valamint a vonalon a térközbiztosító-berendezések megszüntetésre kerülnek (a két állomás között tervezetten egy térközszakasz marad). A vágányépítés következtében az állomásokat át kell alakítani, hatókörzetük az új vágány(ok) miatt a Duna-folyó felé bővül. Az állomási biztosítóberendezés átalakítása az érvényben lévő alapkapcsolásnak megfelelően készül. A foglaltságérzékelés és jelfeladás rendszere illeszkedik a már meglévő hagyományos 400/75Hz-es rendszerhez.

Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomásokon a DOMINO 70 berendezés elektronikus felülvezérléssel történő kialakítása is szükséges.

A meglévő ETCS-L2 rendszer bővítésének tervezése és kivitelezése is a feladat részét képezi.

Magasépítés:

A vonalszakaszon két új akadálymentes megállóhely, azaz utasforgalmi épület is létesítendő: egy Nádorkert, egy pedig Közvágóhíd térségében.

A megállóhelyek, valamint azokon a liftek, lépcsők, mozgólépcsők, utastájékoztató rendszer, stb. teljeskörű építészeti tervdokumentációja és látványtervei elkészítendők.

A Nádorkert térségében kialakítandó megállóhely alapterülete mintegy 4675 m2, melyen 4 lift és 4 mozgólépcső létesítése szükséges.

A Közvágóhíd térségében kialakítandó megállóhely alapterülete mintegy 3000 m2, melyen 4 lift és 4 mozgólépcső létesítése szükséges. Közvágóhíd megállóhelyhez kapcsolódóan létesítendő várócsarnok és kapcsolódó helyiségek alapterülete összesen 2041 m2.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a két megállóhely nem a hagyományos értelemben vett vasúti megállóhely, ezért jelen esetben Ajánlatkérő megállóhely alatt a kötöttpályás közlekedési hálózathoz funkcionálisan kapcsolódó, a hálózatot használó utasok gyalogos közlekedését, várakozását biztosító, fedett építményt érti.

Zajvédelem:

Hozzávetőlegesen 45 000 m2 zajvédőfal létesítése szükséges.

Műtárgyak:

Gubacsi út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek legkisebb támaszköze: 33.60m.

Soroksári út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek támaszköze: 147.00m (Közvágóhíd/Danubius megállóhely).

Rákóczi-híd felhajtója feletti 18.60m+18.60m támaszközű meglévő vasbeton vasúti híd szélesítése, valamint 23.85m+18.90m szabad támaszközű új vasúti merevbetétes vasbeton híd építése (Nádorkert megállóhely).

Budafoki út feletti vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek támaszköze: 17.34m+16.67m.

Szerémi úti feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek támaszköze: 48.00m.

Fehérvári út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek támaszköze: 39.20m.

Bartók Béla út feletti meglévő vasúti híd bontása, új vasúti acél felszerkezetű híd építése, melynek támaszköze: 93.00m.

Vasbeton támfalak építése szükséges a vasúti vágányok mellett, mintegy 5100 m hosszon a vasúti üzem fenntartása mellett.

Gyalogos-kerékpáros átvezetések létesítése szükséges.

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M2)A pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)B pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2)C pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 72
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Tervezetten CEF és/vagy egyéb uniós támogatás és/vagy hazai

II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás;1-3. részszempont: egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

— Ajánlattevő(k), az alk. ig. részt vevő gazd. szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát,

— Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot, figyelemmel a Kr. 6. §-ra,

— Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is),

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek-re, a 74. § (1) bek.-re.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész # (alfa) pont kitöltése.

SZT1)

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

SZT2)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész # (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (vasútépítési és/vagy vasút átépítési és/vagy műtárgyépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.

Ajánlatkérő a „vasútépítési és/vagy vasút átépítési” munkák alatt olyan munkákat ért, amelyek során új vasúti pálya vagy annak egy szakasza megépítésére és/vagy meglévő vasúti pálya vagy annak egy szakasza felújítására és/vagy bővítésére és/vagy részleges vagy teljes elbontására és helyette részben vagy teljes egészében új vasúti pályaszakasz építésére kerül sor.

Ajánlatkérő „műtárgyépítési munkák” alatt olyan munkákat ért, amelyek során a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. 1. melléklet 3. pont szerinti műtárgyak megépítésére és/vagy rekonstrukciójára kerül sor.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vasútépítési és/vagy vasút átépítési és/vagy műtárgyépítési munkák) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 70 000 000 000,- Ft értéket.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen, az éves árbevételeik összeadásával is megfelelhetnek.

II.2.4) pont folytatása (karakterkorlát okán):

Részajánlattétel kizárásának indoka:

Jelen projekt mind műszaki, mind forgalmi szempontból egységes, önálló szakaszokra nem bontható egységet képez. A legforgalmasabb, a nemzetközi és hazai személy- és teherforgalom szempontjából is legjelentősebb magyarországi vasútvonal-szakaszként a vonalon a kivitelezés időszaka alatt is fenn kell tartani a forgalmat. Az építési organizáció alatt számos alkalommal kell a forgalom által használt vágányokat, felsővezetéket, biztosítóberendezési- és távközlési kapcsolatokat újraszervezni, újraépíteni. A nagyvolumenű, a teljes Ferencváros - Kelenföld szakaszra vonatkozó organizációs beavatkozások nem bonthatóak szakaszokra, a teljes érintett szakaszt egyszerre, rendszerben kell nézni. Amennyiben ez a rendszerszemlélet nem valósul meg vagy az egyes szakaszokat különböző vállalkozók, eltérő technológiával hajtják végre, úgy a forgalom fenntartása nem valósítható meg, a Magyarországot érintő kelet-nyugat irányú nemzetközi tranzitforgalom ellehetetlenül.

Az építés sikeres megvalósítása érdekében különösen fontos összehangolni az építési ütemeket, valamint az építési organizációt (kiemelt, nagy forgalmú csomópontokat érintő munkafolyamatok összehangolása, mint például a Bartók Béla úti, a Fehérvári úti, vagy a Soroksári úti hidak átépítése) a környező forgalmi viszonyokkal (vasúti, közúti, tömegközlekedési forgalmi igények ideiglenes biztosítása). Az összehangolás leghatékonyabban abban az esetben hajtható végre, ha a nyertes ajánlattevő készíti a kiviteli terveket az alkalmazásra kerülő technológia figyelembevételével.

Nem elképzelhető, hogy a tárgyi vasútvonal-szakasz és a budapesti főúthálózat keresztezési pontjain a közutakra és a városi közösségi közlekedési hálózatra gyakorolt kivitelezési hatások, lezárások az egyes csomópontokban, hidak alatt ne kerüljenek összehangolásra. Ebben az esetben az egyszerre, eltérő technológiával, több kivitelezővel párhuzamos utakon megvalósuló közúti korlátozások a teljes dél-budai és dél-pesti térségre, és a kapcsolódó agglomerációs területre kiható torlódásokat okoznak, amelyek -tekintettel az érintett utak forgalmára - a kivitelezés hosszú átfutási ideje alatt nemzetgazdasági szinten mérhető negatív hatást okoznak a torlódásban eltöltött többletidő miatt.

A tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat es területet érint, melyek között az adatszolgáltatás és szinergiák kialakítása úgy a leghatékonyabb, ha egy ajánlattevő menedzseli az összes folyamatot. Amennyiben részekre bontanánk a beszerzést, úgy a határfelületek kialakítása miatt többlet kommunikáció, adatközlés és koordináció jelentkezne, ami akár egyeztetési nehézségekhez es vitákhoz is vezethetne az egyes felek között. Ennek következtében a beszerzés ellenértékének jelentős növekedése is várható, vagy a szolgáltatás minőségére, a szerződés teljesítésének más körülményeire is kedvezőtlen hatással lehet.

Korábbi tapasztalataink szerint amennyiben kettő, vagy több vállalkozó dolgozik egyazon munkaterületen, az elkerülhetetlen átfedések miatt rendszeresen többlet tervezési feladat merül fel, ami időbeni lemaradást és akár pénzügyi követelést is eredményezhet. Ilyen körülmény például, ha nem ugyanaz a vállalkozó dolgozik egy ilyen, kvázi rövid vasútvonal-szakaszon belül a vasúti pályán, az azt megtámasztó vasbeton támfalakon, a vasúti hidakon, a felsővezetéken, és a megállóhelyeken.

A beruházás folyamatában egyes paraméterek az üzemeltetővel történő egyeztetések során folyamatosan változhatnak az esetlegesen felmerülő új igények, vagy szabályok és utasítások miatt, ami kihatással lehet a többi szakág feladatára is. A nem, vagy nem időben átadott információ a többi szakág vonatkozásában újratervezést okoz, ami a már fent említett időbeni lemaradás és a többletmunka miatti többlet pénzügyi követelés forrása lehet.

Jelen projekt során a Kelenföld és Ferencváros állomások közötti, jelenleg kétvágányú, villamosított pálya átépül, részben háromvágányúvá, részben pedig négyvágányúvá, két új megállóhellyel és hét új nagyműtárggyal, valamint vasbeton támfalakkal a vonalszakaszon. A beszerzés szakágak szerinti részekre bontása esetén, amennyiben példának okáért a műtárgyakat és a vasúti megállóhelyeket külön vállalkozó építené, abban az esetben a csatlakozási határfelület kialakítása teljesen ellehetetlenülne, hiszen a megállóhelyek jelen esetben részben, vagy teljes egészben vasúti hídon helyezkednek el. A különböző, az utasforgalmi funkciókhoz kapcsolódó berendezések, mint például a liftek, mozgólépcsők, egyéb gépészet, szervesen kapcsolódnak a híd tartószerkezetéhez. Ezen berendezések dilatációs és egyéb, a normál üzemből eredő, adott esetben eltérő irányú (vízszintes és függőleges) mozgásait összehangolni és a kapcsolódási pontokat meghatározni csak abban az esetben lehetséges, ha a feladatot egy vállalkozó végzi. Hasonlóképpen elválaszthatatlan része a feladatnak a vasútüzemi létesítmények kialakítása is, példának okáért a felsővezetéki rendszer rögzítési pontjainak meghatározásához elengedhetetlen a hidász statikussal történő, lehető legszorosabb együttműködés.

Továbbá a projekt budai oldalára tervezett infrastruktúra egy felül nyitott, de kvázi alagútként működő kialakítással került megtervezésre, ahol a felsővezetéktartó rendszer íves tartószerkezete egybe integrálja a zajvédelmet és a peronlefedést is. Az egyes határfelületek kialakítása így nem lehetséges, tekintettel arra, hogy ugyanaz a tartószerkezeti elem egyidejűleg része a műtárgyas, a környezetvédelem és a magasépítés szakágaknak is. Ugyanez a tartószerkezet adja a rögzítési pontokat a Nádorkert térségébe tervezett megállóhelyen az utastájékoztatásnak és a világításnak is. Ezt a tartószerkezet pedig az a vasbeton támfalrendszer tartja, amely egyben a vasúti pályát is.

Fentiek alapján mind a tervezés, mind a kivitelezés és az organizáció szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy a vállalkozó egyben lássa és értse a rendszer működését.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész # (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1)

A Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 8 évben végzett referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (3) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

— építési beruházás tárgya,

— építési beruházás mennyisége,

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel),

— teljesítés helye,

— sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,

— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 8 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 13 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek a)).

M2)

A Kr. 21. § (2) bek b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

# saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat,

# a végzettségek, képzettségek igazolása.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe (átfedést Ajánlatkérő kizárólag az a) és a b) ponton belüli tapasztalat vizsgálata körében zárja ki).

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát és a jogosultság megszerzésének pontos dátumát, az alkalmassági feltétel vonatkozó részét, valamint a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell.

M3)

A Kr. 21. § (2) bekezdés h) pontja szerint AT csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását (gyártó, típus, teljesítmény) tartalmazó cégszerű nyilatkozatát

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (2a) bek b) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek.is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 8 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkákra vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:

A) Az OVP részét képező, legalább 9 500 m egyvágányú, normál nyomtávú vágány üzem alatti építése és/vagy átépítése és/vagy felújítása, amely egy szerződésből valósult meg.

B) 1 db, min 350 m2 alapterületű utasforgalmi épület/vagy épület együttes építése és/vagy átépítése és/vagy felújítása és/vagy bővítése.

C) 1 db, min. 45 m támaszközű, többnyílású híd esetén min 45 m össztámaszközű, az OVP részét képező, acél felszerkezetű vasúti híd üzem alatti átépítése és/vagy építése.

D) Egy szerződés keretében teljesített, min. 200 m hosszban vasúti vágányok mellett megvalósult vasbeton támfal, vagy azzal egyenértékű vasbeton tartószerkezet vasúti üzem fenntartása melletti építése.

E) 1 db, legalább 60 m támaszközű acél felszerkezetű híd építése/átépítése.

Ajánlatkérő az OVP fogalma alatt (országos vasúti pályahálózat) a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2.§ 2.16. pontja szerinti fogalmat érti, mely külföldi országok esetében is alkalmazható.

A vágányhossz tekintetében 1 m kétvágányú referencia egyenértékű 2 m egyvágányú referenciával, illetve több vágány esetén a hosszak többszörözhetőek.

Ajánlatkérő „vágányok üzem alatti építése és/vagy átépítése” alatt olyan vágányépítési és/vagy átépítési munkákat ért, melyek során a munkába vett vágány melletti vágány(ok)on a vasúti közlekedés fenn van tartva.

Utasforgalmi épület: minden olyan teljeskörű infrastruktúrával ellátott közforgalmú épület, amelyben, egy vagy több közlekedési alágazat közlekedésével (tömegközlekedéssel) összefüggő utasforgalom, valamint utaskiszolgálás, továbbá ezen alágazatok közötti átszállási kapcsolatok megteremtése történik. (pl.: közforgalmú autóbusz-, vasútállomás felvételi épülete, helyi közforgalmú autóbusz végállomás épülete, helyi, vagy városi vasútvonal végállomási épülete, országos, vagy nemzetközi személyforgalmat bonyolító reptér utasforgalmi épülete.)

Utasforgalmi épületegyüttes: minden olyan teljeskörű infrastruktúrával ellátott több épületből álló, egységet képező, közforgalmú épületegyüttes, amelyben, egy vagy több közlekedési alágazat közlekedésével (tömegközlekedéssel) összefüggő utasforgalom, valamint utaskiszolgálás, továbbá ezen alágazatok közötti átszállási kapcsolatok megteremtése történik. (pl.: közforgalmú autóbusz-, vasútállomás felvételi épülete, helyi közforgalmú autóbusz végállomás épülete, helyi, vagy városi vasútvonal végállomási épülete, országos, vagy nemzetközi személyforgalmat bonyolító reptér utasforgalmi épülete.)

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

M2)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

A) 1 fő projektvezető, aki rendelkezik

a) a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. (továbbiakban: 266. Kr) szerinti MV-KÉ jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal és

b) legalább 36 hónap közlekedési létesítmények építése/átépítése területen szerzett projektvezetői, vagy projektvezető-helyettesi gyakorlattal.

B) 1 fő, aki rendelkezik

a) a 266/2013. Kr. szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal és

b) legalább 36 hónap zaj- és rezgésvédelem területen szerzett szakmai tapasztalattal.

C) 1 fő, aki rendelkezik

a) a 266/2013. Kr. szerinti MV-KÉ jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és gyakorlattal és

b) legalább 36 hónap híd építése és/vagy átépítése területen szerzett szakmai gyakorlattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat és a „speciális szakmai tapasztalat” között az átfedés megengedett.

Ajánlatkérő a projektvezető fogalma alatt azt a szakembert érti, aki a projektcélok megvalósulásáért felelős, munkája kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására és aki az építésvezető(k) / felelős műszaki vezető(k) munkáját irányítja, kapcsolatot tart a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt azt a szakembert kell érteni, aki egy projekt vezetője mellett, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet.

Ajánlatkérő a „híd építése” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek új hídszerkezet építésére irányulnak.

Ajánlatkérő a „híd átépítése” fogalom alatt olyan kivitelezési munkálatok elvégzését érti, amelyek híd teherhordó szerkezeti elemei egy részének, vagy egészének cseréjére irányul.

M3) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös AT) a szerződés teljesítésére amennyiben nem rendelkezik legalább a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközökkel, berendezésekkel, műszaki felszereltséggel:

a) 1 db vasúti villamos ellenállás hegesztésére alkalmas sínhegesztő gép

b) 1 db vágányszabályozó géplánc

Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

A szerződésszerű, igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) Kr. 30-32/B.§, a Kbt. 135. § (1)-(6),(11)-(12) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, valamint a TSZ szerint történik, figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ára is. Tartalékkeret: 2,5 %. Részszámlázás szerződés szerint havonta biztosított.

A finanszírozás tervezett forrása: CEF és/vagy egyéb uniós támogatás, kedvezményezetti finanszírozás.

Előleg: max 30 % azzal, hogy az előleg mértékére, az előleggel történő elszámolásra, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés az irányadó, mely igényelhető a nyertes választása szerint az alábbi módok bármelyikén: a Szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt Előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása mellett vagy biztosíték nyújtása nélkül.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér (0,5 %/nap, max 15 %), hibás teljesítési kötbér (kötbéralap 15 %-a, illetve 100 000 Ft/nap), meghiúsulási kötbér (20 %); teljesítési biztosíték (5 %), jótállási biztosíték (5 %), előleg-visszafizetési biztosíték (adott esetben) - amelyekre a Kbt. 134. § (5) bekezdés szerint nyilatkozattételi kötelezettség áll fenn; jótállás 36 hónap (a Projekt sikeres átvételétől számítva); amelyek részleteit és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. (különösen 2. kötet) tartalmazza. Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja a nettó ellenszolgáltatás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 14/12/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14/12/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.

Tekintettel arra, hogy az EKR rendszerbe max. 25 MB méretű fájl tölthető fel, ajánlatkérő a 7-Zip programmal darabolta fel a KD 3-4-5. köteteit; jelen eljárásban - egyedi elbírálás alapján - max. 100 MB méretű fájlokra. A feltöltött fájlokat („KD 3-4-5 kotet_Fv-Kf.7z.001” - „KD 3-4-5 kotet_Fv-Kf.7z.027”) kérjük egy mappába letölteni, majd az ingyenesen elérhető 7-Zip programmal kibontani: „KD 3-4-5 kotet_Fv-Kf.7z.001” → jobb egér gomb → 7-Zip → Fájlok kibontása... 7-Zip program az alábbi linkről tölthető le: https://www.7-zip.org/

2. Az ajánlati biztosíték mértéke: 30 000 000,- HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információ KD-ben.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve - kizárólag az EKR-en keresztül történik.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

A), B) és C) szakember: MV-KÉ; Az ajánlat része a szakmai ajánlat, mely az árazott költségvetésből áll.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlást biztosít, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.

7. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára (1) építési-szerelési biztosítást (1,00 mrd Ft / év; 300 millió Ft / káresemény); (2) tervezési felelősségbiztosítást (300 millió / év; 150 millió / káresemény) kötni a KD-ben részletezettek szerint.

8. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§ (6) bek.] kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135.§(12) szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.

9. Az elszámolhatósági feltételre tekintettel a szerződés teljesítésének véghatárideje 2027/12/31.

10. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását.

11. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás.

13. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 2 hónap alatt 60 napot ért.

14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.

15. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

16. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/10/2020