Έργα - 515245-2020

Submission deadline has been amended by:  595787-2020
30/10/2020    S212

Ελλάδα-Χαλκίδα: Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον

2020/S 212-515245

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χαλκιδέων
Ταχ. διεύθυνση: Ληλαντίων και Μεγασθένους
Πόλη: Χαλκίδα
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Ταχ. κωδικός: 341 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Παπαβασιλείου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.papavasileiou@dchalkideon.gr
Τηλέφωνο: +30 2221355156
Φαξ: +30 2221035000
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://dimoschalkideon.gr/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χαλκιδέων
Ταχ. διεύθυνση: Ληλαντίων και Μεγασθένους
Πόλη: Χαλκίδα
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Ταχ. κωδικός: 341 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευάγγελος Παπαβασιλείου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.papavasileiou@dchalkideon.gr
Τηλέφωνο: +30 2221355156
Φαξ: +30 2221035000
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://dimoschalkideon.gr/
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Αποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45212350 Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Δημοτική Αγορά της Χαλκίδας αποτέλεσε στο παρελθόν σημείο αναφοράς, για την οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης. Τις τελευταίες δεκαετίες, παραμένει ένα ερειπωμένο κτιριακό συγκρότημα, στην καρδιά του πολεοδομικού της ιστού. Η αντιμετώπιση του προβλήματος έχει 2 βασικούς άξονες: Ανάδειξη και διαφύλαξη των αρχιτεκτονικών στοιχείων του πάλαι ποτέ αξιόλογου κτιριακού συγκροτήματος, και ανάπλαση της Δημοτικής Αγοράς της Χαλκίδας, ως σημείο αναφοράς μιας σύγχρονης και ακμάζουσας πόλης.

Πρόκειται για ένα έργο σύνθετο, με μεικτό χαρακτήρα: αστικής ανάπλασης και βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (Β.Α.Α.), στο οποίο πέραν της αποκατάστασης, κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Δήμος Χαλκιδέων.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η πτέρυγα Κριεζώτου έχει φέρουσα λιθοδομή, η οποία αποκαθίσταται στα τμήματα των εσωτερικών όψεων και των ενδιάμεσων χωρισμάτων, καθώς και σε σημεία των εξωτερικών όψεων. Διατηρoύνται οι εσωτερικές τοιχοποιίες, αποκαθίστανται τα δάπεδα, αποκαθίστανται οι εσωτερικές όψεις, ενοποιούνται καταστήματα για λειτουργικούς λόγους μιας σύγχρονης αγοράς, δημιουργείται πέρασμα προς το εσωτερικό της αγοράς με διατήρηση της εσωτερικής όψης, αποκαθίσταται το γείσο.

Στο κτίριο Β, πραγματοποιούνται:

Υποθεμελίωση στα τμήματα που έχουν παρατηρηθεί έντονα φαινόμενα καθίζησης.

Καθαίρεση και ανακατασκευή των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, που δεν μπορούν να επισκευαστούν ή που η επισκευή τους θα τροποποιήσει τη γεωμετρία των διατομών, κάτι που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αρχιτεκτονική μορφή του κτιρίου, για την οποία έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο.

Τα λίθινα υποστυλώματα, οι λίθινες και οι από οπτοπλινθοδομή τοιχοποιίες θα ενισχυθούν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης, χωρίς να τροποποιηθούν οι τελικά διαμορφωμένες διαστάσεις τους.

Τα πατάρια των καταστημάτων θα ανακατασκευασθούν σύμφωνα με την αρχική τους μορφή, με υλικό το οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η κύρια πτέρυγα της Αγοράς επί της οδού Νεοφύτου Δούκα είναι το «επίσημο» πρόσωπο του συγκροτήματος και αποκαθίσταται συνολικά, σύμφωνα με το πλαίσιο κήρυξη και πραγματοποιούνται:

Καθαίρεση των πλακών οροφής και των δοκών του υπογείου, και ανακατασκευή σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, ως προς τις διαστάσεις τους, σε συνδυασμό με τους σύγχρονους κανονισμούς.

Καθαίρεση των προβόλων, λόγω μη αναστρέψιμων βλαβών και ανακατασκευή τους στις αρχικές διαστάσεις.

Καθαίρεση των πλακών οροφής του ισογείου και ανακατασκευή αυτών, ώστε να πληρούνται οι κατασκευαστικοί κανόνες συνέχειας των πλακών, σε σχέση με τους προβόλους. Θα διατηρηθούν ορισμένα τμήματα άνωθεν της κεντρικής εισόδου και της εισόδου πλησίον στην οδό Ελ. Βενιζέλου (δευτερεύουσες δοκοί και πλάκα οροφής, που φαίνεται σε καλή κατάσταση).

Ανακατασκευή των κύριων δοκών της κεντρικής εισόδου στις ίδιες διαστάσεις σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Στην ανατολική εσωτερική πτέρυγα, οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν αποκατάσταση των στατικών μελών και της τοιχοποιίας, καθώς και συμπλήρωση των καταστημάτων με υαλοστάσια.

Στη δυτική εσωτερική πτέρυγα, οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν αποκατάσταση των στατικών μελών και της τοιχοποιίας, καθώς και συμπλήρωση των καταστημάτων με υαλοστάσια.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται εργασίες αποκαταστάσεων στον περιβάλλοντα χώρο του κτιριακού συγκροτήματος της Αγοράς, στην εξασφάλιση τής πρόσβασης μεταξύ Αγοράς και πλατείας, παρεμβατικές εργασίες στον υποκείμενο χώρο στάθμευσης, εργασίες φύτευσης. Ο φωτισμός του υπαίθριου χώρου της Αγοράς εξασφαλίζει συνθήκες ασφάλειας, οπτικής άνεσης, αλλά και καταπολέμησης της θάμβωσης. Γίνεται συνδυασμός χαμηλών φωτιστικών στύλων, επίτοιχων απλικών με γυαλί τύπου οπαλίνα, με διάχυτο φωτισμό, ο οποίος φιλτράρεται από τη φύτευση.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

α) 3 000 000,00 EUR από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς ΕΛΛΑΔΑΣ, από τη ΣΑΕΠ 066 (Π.Δ.Ε.) με ενάριθμο 2018ΕΠ06600056· 5 000 000,00 EUR με εγκεκριμένο και μη συνομολογημένο τοκοχρεολυτικό δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.), και από πόρους του Τ.Π. και Δανείων, και

β) τα 7 000 000,00 EUR από ιδίους πόρους του Δήμου Χαλκιδέων.

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στην κατηγορία/-ίες έργου του άρθρου 21 της παρούσας, όπως αυτό ισχύει κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στο Π.Δ. 71/2019, ιδίως κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 65 του Π.Δ 71/2019.

i) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

1) για τους μεμονωμένους προσφέροντες οικονομικούς φορείς απαιτείται, κατ’ ελάχιστον:

1.1) ιδία κεφάλαια ελάχιστου ύψους 2 250 000,00 EUR. Από τα ιδία κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές

1.2) αξία ακινήτων (ιδιόκτητων παγίων) ελάχιστου ύψους 135 000,00 EUR. Στα ακίνητα συμπεριλαμβάνονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και τα επενδυτικά ακίνητα, και ως ακίνητα λογίζονται τα γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία και αγροί

1.3) αξία κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 135 000,00 EUR. Ως μηχανολογικός εξοπλισμός λογίζονται τα μηχανήματα και τα μεταφορικά μέσα που σχετίζονται με την κατασκευή τεχνικών έργων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το hardware, αλλά όχι ο λοιπός εξοπλισμός γραφείων

1.4) αξία παγίων ελάχιστου ύψους 450 000,00 EUR. Ως πάγια ορίζεται το άθροισμα των ακινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω·

2) οι ενώσεις οικονομικών φορέων με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3β του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, σε έργα κατηγορίας οικοδομικά, θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

2.1) ιδία κεφάλαια ελάχιστου ύψους 750 000,00 EUR. Από τα ιδία κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές

2.2) αξία ακινήτων (ιδιόκτητων παγίων) ελάχιστου ύψους 45 000,00 EUR. Στα ακίνητα συμπεριλαμβάνονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα και τα επενδυτικά ακίνητα, και ως ακίνητα λογίζονται τα γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία και αγροί

2.3) αξία κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 45 000,00 EUR. Ως μηχανολογικός εξοπλισμός λογίζονται τα μηχανήματα και τα μεταφορικά μέσα που σχετίζονται με την κατασκευή τεχνικών έργων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το hardware, αλλά όχι ο λοιπός εξοπλισμός γραφείων

2.4) αξία παγίων ελάχιστου ύψους 150 000,00 EUR. Ως πάγια ορίζεται το άθροισμα των ακινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Η ανωτέρω απαίτηση ισχύει για έκαστο οικονομικό φορέα της ένωσης·

3) σε περίπτωση ένωσης με την εφαρμογή της παρ. 1 ε του άρθρου 76 του Ν.4412/2016, ο οικονομικός φορέας που μετέχει στην ένωση για την κάλυψη της κατηγόριας οικοδομικών, θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανωτέρω απαιτήσεις των μεμονωμένων προσφερόντων, ενώ ο οικονομικός φορέας που μετέχει στην ένωση για την κάλυψη της κατηγορίας Η/Μ, θα πρέπει να ικανοποιεί τις κατωτέρω απαιτήσεις:

3.1) ιδία κεφάλαια ελάχιστου ύψους 375 000,00 EUR. Από τα ιδία κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές

3.2) αξία παγίων ελάχιστου ύψους 75 000,00 EUR. Ως πάγια ορίζεται το άθροισμα των ακινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω·

4) ο υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα, τουλάχιστον ίση με 500 000,00 EUR, που αντιστοιχεί στο 5,38 % της αξίας εργασιών του έργου προ Γ.Ε. και Ο.Ε., απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεωρήσεων και ΦΠΑ, επί ποινή αποκλεισμού.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ανωτέρω απαίτηση θα πρέπει να πληρούται από 1 τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

1) για τους μεμονωμένους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, απαιτείται:

Για την κατηγορία «Οικοδομικά», να διαθέτει κατ’ ελάχιστον στελέχωση:

Τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και ενός (1) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ Β’ βαθμίδας, ή δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ Β’ βαθμίδας.

Για την πρόσθετη κατηγορία των Η/Μ, απαιτείται στη συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας.

Στη στελέχωση μπορεί να αντικατασταθεί ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας.

Ο κύκλος εργασιών στην κατηγορία «Οικοδομικά» την τελευταία τριετία θα πρέπει να είναι 2 812 500,00 EUR·

2) οι ενώσεις οικονομικών φορέων με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3β του άρθρου 76 του Ν.4412/2016, σε έργα κατηγορίας «Οικοδομικά», οφείλουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους:

Για την κατηγορία «Οικοδομικά», να διαθέτει κατ’ ελάχιστον στελέχωση:

Τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή ενός (1) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και ενός (1) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ Β’ βαθμίδας, ή ενός (1) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ Β’ βαθμίδας.

Η ανωτέρω απαίτηση ισχύει για έκαστο οικονομικό φορέα της ένωσης.

Και

Ο οικονομικός φορέας για την κατηγορία Η/Μ, να διαθέτει κατ’ ελάχιστον στελέχωση:

Ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας

Στη στελέχωση μπορεί να αντικατασταθεί ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας.

Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών στην κατηγορία «Οικοδομικά» την τελευταία τριετία θα πρέπει να είναι 1 031 250,00 EUR·

3) σε περίπτωση ένωσης με την εφαρμογή της παρ. 1ε του άρθρου 76 του Ν.4412/2016, ο οικονομικός φορέας που καλύπτει την κατηγορία «Οικοδομικά», θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον την παρακάτω στελέχωση:

Τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και ενός (1) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ Β’ βαθμίδας, ή δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ Β’ βαθμίδας.

Και

Ο οικονομικός φορέας για την κατηγορία Η/Μ, να διαθέτει κατ’ ελάχιστον στελέχωση:

Ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας

Στην στελέχωση μπορεί να αντικατασταθεί ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας.

Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών στην κατηγορία οικοδομικά την τελευταία τριετία θα πρέπει να είναι 2 812 500,00 EUR. Η συγκεκριμένη απαίτηση θα πρέπει να πληρούται από 1 τουλάχιστον μέλος της ένωσης·

4) ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να έχει εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον 1 έργο αποκατάστασης και αξιοποίησης σε διατηρητέα κτίρια δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, προϋπολογισμού δημοπράτησης τουλάχιστον 1 000 000,00 EUR.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ανωτέρω απαίτηση θα πρέπει να πληρούται από 1 τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Οι τεχνικοί που περιγράφονται στη στελέχωση, διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 107 έως 110 του Ν.3669/2008, και τονίζεται ότι η παραπομπή σε διατάξεις του Ν.3669/2008.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/12/2020
Τοπική ώρα: 13:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 14/12/2020
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά τουi.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/10/2020