Доставки - 515323-2019

31/10/2019    S211

България-Стара Загора: Фармацевтични продукти

2019/S 211-515323

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Комплексен онкологичен център — Стара Загора“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 000812197
Пощенски адрес: ул. „Д-р Тодор Стоянович“ № 15
Град: Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6003
Държава: България
Лице за контакт: Петя Александрова
Електронна поща: oncosz@abv.bg
Телефон: +359 42600959
Факс: +359 42600959
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.oncosz.com
Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=5922
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://oncosz.com/?page_id=5922
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Лечебно заведение — търговско дружество по чл. 37 от ЗЛЗ
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания по обособени позиции за нуждите на възложителя, подробно описани в „технически спецификации“ от документацията на ОП.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 295 261.82 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Pertuzumab

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Стара Загора“ — гр. Стара Загора, ул. „Д-р Т. Стоянович“ № 15

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ATC код — L01XC13, лек. форма — парентерална форма, ед. мярка — mg, количество до — 151 200 mg.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 664 390.70 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/06/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът за възлагане на ОП е със срок на действие от подписването му до 30.6.2020 г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Vismodegib

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на "КОЦ-Стара Загора" - гр.Стара Загора, ул. "Д-р Т.Стоянович" 15

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ATC код — L01XX43, лек. форма — перорална форма, ед. мярка — mg, количество до — 100 800 mg.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 194 759.04 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/06/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът за възлагане на ОП е със срок на действие от подписването му до 30.6.2020 г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Regorafenib

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на "КОЦ-Стара Загора" - гр.Стара Загора, ул. "Д-р Т.Стоянович" 15

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ATC КОД - L01XE21, лек. Форма - перорална форма, ед.мярка - mg., количество до - 302400mg.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 380 129.40 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/06/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът за възлагане на ОП е със срок на действие от подписването му до 30.06.2020г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Palbociclib

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на "КОЦ-Стара Загора" - гр.Стара Загора, ул. "Д-р Т.Стоянович" 15

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ATC КОД - L01XE33, лек. Форма - перорална форма, ед.мярка - mg., количество до - 141 750mg.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 231 836.85 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/06/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът за възлагане на ОП е със срок на действие от подписването му до 30.06.2020г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Osimertinib

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на "КОЦ-Стара Загора" - гр.Стара Загора, ул. "Д-р Т.Стоянович" 15

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ATC КОД - L01XE35, лек. Форма - перорална форма, ед.мярка - mg., количество до - 67 200mg.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 355 286.96 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/06/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът за възлагане на ОП е със срок на действие от подписването му до 30.06.2020г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Trifluridine 20 mg /Tipiracil 8.19 mg

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на "КОЦ-Стара Загора" - гр.Стара Загора, ул. "Д-р Т.Стоянович" 15

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ATC код — L01BC59, лек. форма— перорална форма, ед. мярка — tabl., количество до — 6 000 tabl.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 388 254.15 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/06/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът за възлагане на ОП е със срок на действие от подписването му до 30.06.2020г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Trifluridine 15 mg /Tipiracil 6,14 mg

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на „КОЦ — Стара Загора“ — гр. Стара Загора, ул. „Д-р Т. Стоянович“ № 15.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ATC код — L01BC59, лек. форма — перорална форма, ед. мярка — tabl., количество до — 3 000 tabl.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 145 720.42 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/06/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът за възлагане на ОП е със срок на действие от подписването му до 30.06.2020г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Olaparib tabl.

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на "КОЦ-Стара Загора" - гр.Стара Загора, ул. "Д-р Т.Стоянович" 15

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ATC КОД - L01XX46, лек. Форма - перорална форма, ед.мярка - mg, количество до - 705 600mg.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 414 027.85 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/06/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът за възлагане на ОП е със срок на действие от подписването му до 30.06.2020г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Ribociclib

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на "КОЦ-Стара Загора" - гр.Стара Загора, ул. "Д-р Т.Стоянович" 15

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ATC код — L01XE42, лек. форма - перорална форма, ед. мярка — mg., количество до — 453 600 mg.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 170 016.84 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/06/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът за възлагане на ОП е със срок на действие от подписването му до 30.06.2020г.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Trametinib

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека на "КОЦ-Стара Загора" - гр.Стара Загора, ул. "Д-р Т.Стоянович" 15

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ATC КОД - L01XE25, лек. форма - перорална форма, ед.мярка - mg., количество за една година до - 2 880mg.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 350 839.61 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/06/2020
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът за възлагане на ОП е със срок на действие от подписването му до 30.06.2020г.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участниците трябва да имат право да осъществяват търговия на едро с лекарствени продукти по реда и условията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), да имат право да извършват дейности с наркотични вещества и техните препарати по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) — в случай, че участникът оферира продукти, попадащи в приложното поле на закона (когато е приложимо) и да имат право да извършват превоз на източници на йонизиращи лъчения по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) — в случай, че участникът оферира продукти, попадащи в приложното поле на закона (когато е приложимо).

Съответствието с поставените условия се доказва при подаване на оферта с попълване на раздел А, част IV от ЕЕДОП (с посочване на номер, дата на издаване, срок на валидност на документа и неговия издател), а при подписване на договора за ОП се доказва със следните документи:

1. Относно правото за търговия на едро с лекарствени продукти по ЗЛПХМ — доказва се с действащи разрешение и/или удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти по чл. 195, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ и/или разрешение за производство в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ, и/или разрешение за внос в случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ, издадени по реда и условията на този закон.

2. Относно правото за дейности по ЗКНВП — доказва се с действаща лицензия по чл. 32, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за извършване на дейности с наркотични вещества за медицински цели, издадена по реда и условията на този закон.

3. Относно правото за превоз на източници на йонизиращи лъчения по ЗБИЯЕ — доказва се с действаща лицензия за превоз на радиоактивни вещества, издадена по реда и условията на ЗБИЯЕ — чл. 58, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 56, ал. 1 от с.з.

Участниците — чуждестранни лица следва да са вписани в аналогични регистри на посочените в предходните точки, съгласно законодателството на държавата членка, в която са регистрирани, а при сключване на договора следва да представят документите по т. 1—т. 3.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Не се изискват.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се изискват.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Доставките се извършват всеки работен ден от 07:30 ч. до 14:00 часа в болнична аптека на адрес гр. Стара Загора, ул. „Д-р. Т. Стоянович“ № 15, въз основа на заявка на възложителя, изпратена по пощенски път, на e-mail адрес или по факс.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/12/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 10/12/2019
Местно време: 09:00
Място:

Заседателна зала на „КОЦ — Стара Загора“ ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Д-р Тодор Стоянович“ № 15.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техните писмено упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

м. февруари — март 2020 г.

VI.3)Допълнителна информация:

Офертите за участие се получават в деловодството на „КОЦ — Ст. Загора“ ЕООД с адрес гр. Ст.Загора, ул. „Д-р Т. Стоянович“ № 15. По отношение на личното състояние на участниците не следва да са налице основанията за задължителното им отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, не следва да са свързани лица с други уч-ци, по отношение на тях не следва да са налице ограниченията по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС) и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), т.е. ще бъде отстранен участник,за когото са налице следните основания:

1. по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

2. по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП;

3. по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП;

4. по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП;

5. по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП;

6. по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП;

7. по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП;

8. е свързано лице с друг участник в ОП по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП;

9. е налице условието по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

10. са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗКПОНПИ.

При подаване на оферти те удостоверяват отсъствието на тези основания с попълване на приложимите полета от част III на ЕЕДОП, а при сключване на договора за възлагане на ОП — със следните документи: по т.1 — със свидетелство за съдимост, издадено от Районен съд; по т. 2 — от съответния компетентен орган; по т. 3 — с удостоверение от общината по седалище на възложителя и с у-ние от общината по седалище на участника;по т. 4; т. 5; т. 7; т. 8; т. 9 и т. 10 — с декларация по образец от документацията на ОП; по т. 6 — с удостоверение от органите на ИА „Главна инспекция по труда“. Основанията по чл. 54, ал. 1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата по чл. 54 ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят оповестява, че оценката на техническите и ценовите предложения ще се извърши преди предварителния подбор на участниците. По тази причина е допустимо ценовото предложение да не бъде в запечатан плик, а да се постави свободно сред документите от офертата. Когато участник в ОП е обединение, което не е ЮЛ, той представя документ, от който е видно: правното основание за създаването му; правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете му; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на ОП; уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за ОП в размер на 2 % от ст/та му без ДДС в една от допустимите форми от ЗОП — банкова гаранция, застраховка или парична сума внесена по сметката на възложителя — Първа инвестиционна банка, Стара Загора, IBAN: BG 65 FINV 9150 10 149206 26, BIC: FINVBGSF. Минималното съдържание на първите две е посочено в „Указания за подготовка на офертите на участниците“ от докум. на ОП. Срок на валидност на гаранцията — до 31.7.2020 г. Условия на плащане по договора — отложено до 30 дни от представяне на фактура за извършена доставка. Източник на финансиране — собствени средства на възложителя. Когато бъде намалена цената на лек. продукт по Позитивен лекарствен списък или бъде договорена отстъпка с притежателя на разрешението за употреба на лек. продукт по реда на действащото законодателство (към момента на откриване на ОП това е Наредба №10/24.3.2009 г.на МЗ (ДВ бр.24/2009 г.,изм.и доп.)) и в резултат на това цената му стане по-ниска от договорената, възложителят го заплаща на по-ниската цена от датата на влизане в сила на конкретното решение на компетентния орган за нейната промяна. Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, ЕЕДОП се предоставя в електронен вид, подписан с електронен подпис.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/10/2019