Lieferungen - 515407-2019

Submission deadline has been amended by:  613697-2019
31/10/2019    S211

Polen-Radziejów: Medizinische Geräte

2019/S 211-515407

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postanschrift: Szpitalna 3
Ort: Radziejów
NUTS-Code: PL619 Włocławski
Postleitzahl: 88-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sławomir Kuligowski
E-Mail: szpital@op.pl
Telefon: +48 542856200
Fax: +48 542853701
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpitalradziejow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalradziejow
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-13/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” przebudowy i remontu Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej wraz z wyposażeniem technologicznym.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71220000 Architekturentwurf
79932000 Innenarchitektendienste
45100000 Baureifmachung
45453000 Überholungs- und Sanierungsarbeiten
45000000 Bauarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45262700 Umbau von Gebäuden
45421000 Bautischlerarbeiten
45410000 Putzarbeiten
45430000 Bodenbelags- und Wandverkleidungsarbeiten
45262300 Betonarbeiten
45262400 Baustahlmontagearbeiten
45262500 Maurerarbeiten
45262600 Diverse Spezialbauarbeiten
45440000 Anstrich- und Verglasungsarbeiten
45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten
45431000 Boden- und Fliesenarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45331100 Installation von Zentralheizungen
45331200 Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen
45332300 Verlegen von Abwasserleitungen
45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL619 Włocławski
Hauptort der Ausführung:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remontu Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej, w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną wyposażenia technologicznego – stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ, a w tym:

1) instalacji gazów medycznych (sprężonego powietrza, próżni, tlenu) w zależności od potrzeb,

2) instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z wewnętrznymi instalacjami hydrantów,

3) wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych znajdujących się w budynku SPZOZ Radziejów wraz z wykonaniem niezbędnych elektrycznych przyłączy kablowych,

4) wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,

5) instalacji kanalizacji sanitarnej,

6) instalacji wentylacji grawitacyjnej,

7) instalacji wentylacji i klimatyzacji,

8) instalacji sieci komputerowej i dostosowania jej do nowo projektowanej,

9) pionów wszystkich instalacji. Przy projektowaniu i wykonaniu ww. instalacji technicznych, Wykonawca musi wziąć pod uwagę wszystkie prace poza zakresem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szpitala po przebudowie. Planowane roboty obejmują wykonanie projektu budowlanego Bloku Operacyjnego (BO) wykonawczego na bazie załączonej koncepcji PFU, wykonanie projektu budowlanego Bloku Porodowego (BP) wykonawczego na bazie projektu technologii BP – stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ posiadanego przez Zamawiającego oraz prac budowlanych związanych z przebudową i remontem BO i BP z ich wyposażeniem. Blok operacyjny parter, Blok Porodowy I piętro. Zamówienie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

1) sporządzenie wielobranżowej koncepcji przebudowy BO w nawiązaniu do koncepcji PFU,

2) sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami,

3) wykonanie wszystkich ocen, ekspertyz (w tym oceny stanu technicznego konstrukcji oraz ekspertyzy ochrony ppoż. dla całego budynku głównego szpitala), które okażą się niezbędne do realizacji robót budowlanych oraz przekazania obiektu do użytkowania,

4) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz przekazania obiektu do użytkowania,

5) sporządzenie projektów wykonawczych,

6) sporządzenie specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów,

7) wykonanie bilansu mocy energetycznych (elektrycznej/chłodnicze/cieplnej), wody, ścieków, powietrza na potrzeby wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla całego budynku głównego szpitala. Na każdym etapie ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest prowadzić uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, rozbudowy, uruchomienia i przekazania do użytkowania.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, rozruch aparatów medycznych, urządzeń medycznych i sanitarnych, mebli medycznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ i załącznikami minimalnych parametrów technicznych – zgodnie z załącznikami nr 3.1 do 3.17 do SIWZ. Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze,zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, próby eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres rękojmi / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji projektowej / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji technologii medycznej / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/05/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego. nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250 000,00 złotych,

I posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł (jeden milion).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi wykazać, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa razy robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej, w tym co najmniej jeden raz wykonał w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obiekt szpitalny z blokiem operacyjnym wraz z wyposażeniem, każdy obiekt o powierzchni minimum 500 m2 i wartości robót budowlanych minimum 1 000.000,00 zł brutto dla jednego obiektu i 500.000,00 zł brutto dla drugiego obiektu"

I

b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa razy usługę projektową polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub rozbudowy, lub przebudowy obiektu służby zdrowia, w tym co najmniej jeden raz dla obiektu szpitalnego z blokiem operacyjnym, każdy obiekt o powierzchni minimum 500 m2.

I

c) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy i instalację sprzętu medycznego i niemedycznego w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.:

— co najmniej dwie dostawy o wartości minimum 500 000 zł brutto każda.

U W A G A:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. a i/lub w pkt. b i i/ lub w pkt. c musi odpowiednio spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy.

2. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych w celu wykazania prze Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu jw., podane w walutach obcych, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

d) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj.:

— szczegóły w rozdz. VI SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projekt umowy zawierający istotne postanowienia oraz określający możliwości ich zmian stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 05/12/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 05/12/2019
Ortszeit: 11:15
Ort:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, pokój 2-102

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Łączna wysokość wadium wynosi 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na wskazanym niżej koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert - zgodnie z zapisami Rozdziału XII SIWZ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, KRS 0000005015., NIP 889-12-69-126, REGON 910333036;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres email: pawelzawady@wp.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PN-13/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszwa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/10/2019