Dostawy - 515439-2019

Submission deadline has been amended by:  554317-2019
31/10/2019    S211

Polska-Łódź: Pojazdy silnikowe do transportu towarów

2019/S 211-515439

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 104
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Garus
E-mail: zamowienia@lodz.uw.gov.pl
Tel.: +48 426641210
Faks: +48 426641105

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lodz.uw.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://lodzkiuw.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://lodzkiuw.ezamawijacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa samochodu dostawczego – brygadówki wraz z dostosowaniem do potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Numer referencyjny: KPB-V.273.41.2019
II.1.2)Główny kod CPV
34130000 Pojazdy silnikowe do transportu towarów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu dostawczego – brygadówki wraz z dostosowaniem do potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w istotnych warunkach postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 146 341.46 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby WBiZK, samochodu dostawczego – brygadówki.

Samochód musi posiadać homologację na kategorię B, być przystosowany do przewozu minimum siedmiu osób oraz posiadać oddzieloną, ścianą – grodzią przestrzeń ładunkową.

I. Parametry techniczne pojazdu

W związku z charakterystyką pracy oraz potrzebami WBiZK ŁUW w Łodzi, samochód powinien posiadać następujące parametry techniczne:

• Silnik diesla o pojemności min. 2,5 l do max. 4 l

• Moc maksymalną: min. 150 KM do max. 280 KM

• Moment obrotowy min. 380 Nm

• Skrzynie biegów: manualną

• Podgrzewany filtr paliwa

• Długość przedziału ładunkowego: min. 4500 mm

• Wysokość przedziału ładunkowego (w środku): min. 1800 mm

• Szerokość przedziału ładunkowego: min. 1600 mm

• Wysokość w świetle drzwi tylnych: min. 1900 mm

• Szerokość w świetle drzwi tylnych: min. 1500 mm

• Systemy bezpieczeństwa: ESR, ASR, ABS, itp.

• Kolor: szary (lub: srebrny, biały, czarny).

II. Wyposażenie

• Klimatyzacja automatyczna

• Webasto

• Koło zapasowe

• Oświetlenie przestrzeni ładunkowej

• Podgrzewane lusterka

• Regulowana kolumna kierownicy

• Przednie światła przeciwmgielne

• Kamera cofania

• Regulacja kąta oparcia foteli

• Hak holowniczy

Akcesoria

• komplety kluczyków;

• atestowana gaśnica o wadze środka min 1 kg;

• apteczka pierwszej pomocy;

• trójkąt ostrzegawczy;

• kamizelka odblaskowa;

• podnośnik z kluczem;

• karta ratownicza z naklejką.

III. Dostawa

• Dostawa pojazdu nastąpi w terminie do 27 grudnia 2019 r., do lokalizacji wskazanej w umowie

• Dostawca zapewni przeszkolenie - zapoznanie pracowników w tematyce obsługi pojazdu i systemów będących na wyposażeniu samochodu.

IV. Gwarancja

• Gwarancja na wszystkie elementy zamawianego pojazdu min. 24 miesiące zgodnie ze złożoną ofertą.

• Dostawca udostępni punkt kontaktowy przeznaczony do zgłaszania awarii (adres e-mail i fax)

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na potrzeby WBiZK, samochodu dostawczego – brygadówki.

Samochód musi posiadać homologację na kategorię B, być przystosowany do przewozu minimum siedmiu osób oraz posiadać oddzieloną, ścianą – grodzią przestrzeń ładunkową.

I. Parametry techniczne pojazdu

W związku z charakterystyką pracy oraz potrzebami WBiZK ŁUW w Łodzi, samochód powinien posiadać następujące parametry techniczne:

• Silnik diesla o pojemności min. 2,5 l do max. 4 l

• Moc maksymalną: min. 150 KM do max. 280 KM

• Moment obrotowy min. 380 Nm

• Skrzynie biegów: manualną

• Podgrzewany filtr paliwa

• Długość przedziału ładunkowego: min. 4500 mm

• Wysokość przedziału ładunkowego (w środku): min. 1800 mm

• Szerokość przedziału ładunkowego: min. 1600 mm

• Wysokość w świetle drzwi tylnych: min. 1900 mm

• Szerokość w świetle drzwi tylnych: min. 1500 mm

• Systemy bezpieczeństwa: ESR, ASR, ABS, itp.

• Kolor: szary (lub: srebrny, biały, czarny).

II. Wyposażenie

• Klimatyzacja automatyczna

• Webasto

• Koło zapasowe

• Oświetlenie przestrzeni ładunkowej

• Podgrzewane lusterka

• Regulowana kolumna kierownicy

• Przednie światła przeciwmgielne

• Kamera cofania

• Regulacja kąta oparcia foteli

• Hak holowniczy

Akcesoria

• 2 komplety kluczyków;

• atestowana gaśnica o wadze środka min 1 kg;

• apteczka pierwszej pomocy;

• trójkąt ostrzegawczy;

• kamizelka odblaskowa;

• podnośnik z kluczem;

• karta ratownicza z naklejką.

III. Dostawa

• Dostawa pojazdu nastąpi w terminie do 27 grudnia 2019 r., do lokalizacji wskazanej w umowie

• Dostawca zapewni przeszkolenie - zapoznanie pracowników w tematyce obsługi pojazdu i systemów będących na wyposażeniu samochodu.

IV. Gwarancja

• Gwarancja na wszystkie elementy zamawianego pojazdu min. 24 miesiące zgodnie ze złożoną ofertą.

• Dostawca udostępni punkt kontaktowy przeznaczony do zgłaszania awarii (adres e-mail i fax)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 146 341.46 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Kwotę wadium ustala się na kwotę 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). Szczegółowe zasady dotyczące wadium zostały wskazane w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia Umowy zawierają warunki realizacji umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/12/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Łódź, ul. Piotrkowska 104,

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zwany dalej „JEDZ”, wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania jednolitego dokumentu JEDZ dostępnej pod adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

2. Informacje zawarte w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w JEDZ, o którym mowa w ust. 1.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2019