Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 515708-2021

12/10/2021    S198

Romania-Reșița: Medical breathing devices

2021/S 198-515708

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL JUDETEAN RESITA
National registration number: 1061626
Postal address: Strada: fagarasului, nr. 18
Town: Resita
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Postal code: 320210
Country: Romania
Contact person: andreia rosu
E-mail: compartimentachizitii@gmail.com
Telephone: +40 0255227830/106
Fax: +40 0255218760
Internet address(es):
Main address: www.spitaluljudeteanresita.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100128966
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: unitate sanitara cu patur
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contract furnizare 11 aparate de ventilatie mecanica

Reference number: 1061626/2021
II.1.2)Main CPV code
33157400 Medical breathing devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Prin achizitionarea echipamentelor medicale, autoritatea contractanta doreste sa raspunda necesitatilor identificate in cadrul spitalului. Echipamentele ce se vor achizitiona, vor contribui la sustinerea actului medical al sectiei ATI din spitalul nostru

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 440 990.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO422 Caraş-Severin
Main site or place of performance:

Spitalul Judetean de Urgenta Resita Str.Fagarasului Nr.18 Sectia ATI

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini 11 aparate de ventilatie mecanica pentru sectia ATI

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 2
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta 1: Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

1. Certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării – actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor locale și altor venituri ale bugetului local eliberat de Primărie (Consiliul Local) la momentul prezentării - actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – actualizate/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf

și semnat electronic. Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat in format .pdf si semnat electronic.

Cerinta 2: Ofertantii/ asociatii/ tertii sustinatori/ subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Manager - dr.ec.Stancovici Alina Director Financiar-Contabil – ec.Miloș Adina Director Medical - dr.Bunda Emil Medic Tehn Ap.Medicală Chera Ion , Coord.Compartiment Achizitii Publice –ec.Roșu Andreia

Cerinta 3: Ofertantul/ asociatul (pentru partea sa din contract)/ subcontractantul (pentru partea sa din contract), trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, unde este legal constituit si nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitătile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fisierul DUAE, publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct in SICAP in format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar.

Aceste documente sunt:

1. Avizele de functionare pentru Import, comercializare, depozitare, intretinere si reparatii, emise de Ministerul Sanatatii-inclusiv ANEXELE (in conformitate cu art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu completarile si modificarile ulterioare) - actualizat/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului - actualizat/la zi in momentul prezentarii - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 11/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

membrii comisiei de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a nu incheia contractele de furnizare in baza art. 212 alin. (1) lit. c) din motive neimputabile Autoritatii contractante nu va putea finaliza evaluarea ofertelor pana la data de 15.12.2021. Termenul de finalizare a contractului de finantare fiind 30.12.2021.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/10/2021