Fournitures - 51571-2023

26/01/2023    S19

Pologne-Gniezno: Gasoils

2023/S 019-051571

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: URBIS Sp z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno
Adresse postale: Bolesława Chrobrego 24/25
Ville: Gniezno
Code NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni
Code postal: 62-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Kolenda
Courriel: katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl
Téléphone: +48 508052156
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.urbis.gniezno.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.urbis.gniezno.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ezamowienia.gov.pl.
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Nom officiel: URBIS Sp z o.o.
Adresse postale: Bolesława Chrobrego 24/25
Ville: Gniezno
Code postal: 62-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katarzyna Kolenda
Téléphone: +48 508052156
Courriel: katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl
Code NUTS: PL418 Poznański
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.urbis.gniezno.pl
Adresse du profil d’acheteur: www.urbis.gniezno.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: spółka z o.o.
I.5)Activité principale
Autre activité: usługi komunalne,zarządzanie nieruchomościami

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH: OLEJU NAPĘDOWEGO ON I OLEJU OPAŁOWEGO DO ZBIORNIKÓW PALIW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZZO LULKOWO ORAZ BARDO K/WRZEŚNI”

Numéro de référence: ZP-URB-1/2023
II.1.2)Code CPV principal
09134000 Gasoils
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna „SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH: OLEJU NAPĘDOWEGO ON I OLEJU OPAŁOWEGO DO ZBIORNIKÓW

PALIW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZZO LULKOWO ORAZ BARDO K/WRZEŚNI”

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL418 Poznański
Lieu principal d'exécution:

Urbis Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24/25 62-200 Gniezno

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych: oleju napędowego ON i oleju opałowego do zbiorników paliw znajdujących się w ZZO Lulkowo oraz Bardo k/Wrześni

a) olej napędowy (ON) 140 000 dm3;

b) olej opałowy – 80 000 dm 3

Paliwa sprzedawane przez Dostawcę w ramach niniejszego postępowania musza spełniać wymagania jakościowe według obowiązujących norm w tym zakresie m.in., Polskie Normy PN/EN 590, PN-C-960..oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 23 października 2015 roku, poz. 1680).

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Według SWZ

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 21/02/2023
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 21/04/2023
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 21/02/2023
Heure locale: 11:15
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi w 21.02.2023 r. godz. 11:15. w siedzibie Urbis Sp. z o.o., ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, POLSKA, parter, Dział Zamówień Publicznych

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

rok 2024

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Ville: Warszawa
Code postal: 00-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie – odwołanie i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na adres: 02-676 Warszawa ul. Postępu 14a w formie pisemnej (fax: 22 458 78 00) lub elektronicznej (odwolania@uzp.gov.pl ) opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 00-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
21/01/2023