Προμήθειες - 515895-2020

Submission deadline has been amended by:  564231-2020
30/10/2020    S212

Ελλάδα-Μεγαλόπολη: Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες

2020/S 212-515895

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Πόλη: Μεγαλόπολη
Κωδικός NUTS: EL651 Αργολίδα, Αρκαδία
Ταχ. κωδικός: 222 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Τσαμπίκα Λουκαρά
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: t.loukara@dei.com.gr
Τηλέφωνο: +30 2791025045/33036
Φαξ: +30 2791024028
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.lignitiki-megalopolis.gr/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.lignitiki-megalopolis.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Λιγ. Μεγ. -1100000514

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
24310000 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια ασβεστόλιθου, για το σύστημα αποθείωσης της Μονάδας IV της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 488 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL651 Αργολίδα, Αρκαδία
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια ασβεστόλιθου, για το σύστημα αποθείωσης της Μονάδας IV της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 488 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:

Η Λιγ. Μεγ. Μον. Α.Ε. λόγω της φύσης του αντικειμένου της προμήθειας και της αδυναμίας ακριβούς πρόβλεψης των αναγκών της, έχει το δικαίωμα πριν από, κατά ή μετά από την ανάθεση τής προμήθειας, να αυξομειώσει την ποσότητα των υλικών, υπό την προϋπόθεση ότι η διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος ανάθεσης δεν υπερβαίνει το 50 % στην αύξηση ή το 30 % στη μείωση, χωρίς να έχει ο πωλητής το δικαίωμα να αυξήσει τις τιμές μονάδας ή να ζητήσει άλλες παροχές, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 5 των ειδικών όρων σύμβασης (τεύχος 4).

II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από τον Νόμο προϋποθέσεις και άδειες εκμετάλλευσης λατομείων, και αδρανών υλικών, για τη νόμιμη λειτουργία τους, για το είδος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ζητούνται από τη Λιγ. Μεγ..

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όπως επίσης και τον απαιτούμενο αριθμό μεταφορικών μέσων, ιδιόκτητων ή τρίτων, για την έγκαιρη παράδοση του υλικού, σύμφωνα με τη ζήτηση.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Τεχνικά αποδεκτές προσφορές γίνονται:

1) η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει πλήρη, ρητή και δεσμευτική τεχνική περιγραφή των προσφερομένων υλικών (περιγραφή, τύπους, χαρακτηριστικά, διαστάσεις κ.λπ.)·

2) τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και με όλες τις προϋποθέσεις της διακήρυξης, διότι σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα γίνονται τεχνικά αποδεκτά και θα απορρίπτονται·

3) όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εξόρυξη του υλικού, όπως λατομείο προέλευσης, δυναμικότητα εξόρυξης και τυπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου υλικού από το συγκεκριμένο λατομείο·

4) περιγραφή του διαθέσιμου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και μέσων μεταφοράς·

5) όλα τα επιπλέον ζητούμενα στοιχεία της παραγράφου 6 των τεχνικών προδιαγραφών.

Η Λιγ. Μεγ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο σε οποιαδήποτε φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις των διαγωνιζομένων, προκειμένου να διαπιστώσει άμεσα, εάν πληρούνται οι όροι του διαγωνισμού.

Κάθε προσφέρων πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε. τα αιτούμενα υλικά, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, και τα αναφερόμενα στην παρ. 6.3.1) των όρων και οδηγιών διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία (τεύχος 2).

Επίσης, η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα αποδεικτικά μέσα της παρακάτω παραγράφου 3.3), στην περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων επικαλείται χρηματοοικονομική, τεχνική ή και επαγγελματική ικανότητα τρίτου.

Τα αιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων της ποιοτικής επιλογής που πρέπει να υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς, θα εμπεριέχονται στον φάκελο της προσφοράς· ο δε έλεγχος της πληρότητάς των, αποτελεί αντικείμενο των επιτροπών τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών και όχι των επιτροπών αποσφράγισης των προσφορών.

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Τεύχος 3 συμφωνητικού, τεύχος 4 «Ειδικοί όροι σύμβασης», τεύχος 5 «Τεχνικές προδιαγραφές», τεύχος 6 «Γενικοί όροι».

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 015-030307
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/11/2020
Τοπική ώρα: 14:30
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/12/2020
Τοπική ώρα: 11:30
Τόπος:

Γραφείο του Υ/Τομέα Προμηθειών Υλικών και Ανταλλακτικών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

1 έτος.

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ελληνικά Δικαστήρια
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Για τις διαφορές που αναφύονται καθ’ όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας μεταξύ της Λιγ. Μεγ. ως αναθέτοντος φορέα και των οικονομικών φορέων, ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται στις διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016 και του Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΠΔ 39/ΦΕΚ Α’ 64/4.5.2017), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οι προθεσμίες για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών και των τυχόν επακόλουθων ενδίκων βοηθημάτων, δεν κωλύουν την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στα άρθρα 364, 366 και 372 του Ν.4412/2016.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Πόλη: Μεγαλόπολη
Ταχ. κωδικός: 222 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2791025045-48
Φαξ: +30 2791024028
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
26/10/2020