Lieferungen - 515929-2021

12/10/2021    S198

die Slowakei-Bratislava: Mobilfunkgeräte

2021/S 198-515929

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00156621
Postanschrift: Dobrovičova 12
Ort: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81266
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Lucia Bednáriková
E-Mail: lucia.bednarikova@land.gov.sk
Telefon: +421 259266252
Fax: +421 2259266252
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.mpsr.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/255
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433891
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14176/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mobilné telefóny

Referenznummer der Bekanntmachung: 8900/2021-260
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32250000 Mobilfunkgeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude dodanie nových originálnych tovarov - mobilných telefónov podľa predloženej technickej špecifikácie predmetu zákazky vrátane príslušenstva, nabíjačiek, ochranných obalov, skiel a služby inštalácie ochranných skiel, LTE USB modemov, ktoré sú bežne dostupné na trhu zaradené v skupine 322 hlavného slovníka uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Podrobná špecifikácia predmetu konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk, pričom môže:

-obsahovať tovary a služby s inými technickými špecifikáciami, ktoré sú bežne dostupné na trhu a sú v rozsahu skupiny 322 uvedenej v hlavnom slovníku CPV.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 937 462.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32260000 Datenübertragungsanlagen
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a sídla podriadených organizácii v súlade so súťažnými podkladmi.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude dodanie nových originálnych tovarov - mobilných telefónov podľa predloženej technickej špecifikácie predmetu zákazky vrátane príslušenstva, nabíjačiek, ochranných obalov, skiel a služby inštalácie ochranných skiel, LTE USB modemov, ktoré sú bežne dostupné na trhu zaradené v skupine 322 hlavného slovníka uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Podrobná špecifikácia predmetu konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk, pričom môže:

-obsahovať tovary a služby s inými technickými špecifikáciami, ktoré sú bežne dostupné na trhu a sú v rozsahu skupiny 322 uvedenej v hlavnom slovníku CPV.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 937 462.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 1
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Uvedený minimálny počet bol predvolený na základe funkcionality formulára, verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov, kt. budú zaradení do DNS.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, prípadne aj z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ (ako napr. PRV SR 2014-2020).

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách, na základe predložených faktúr podľa podmienok dohodnutých v zmluve.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO.

Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 ZVO (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov)alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi (ďalej len "verejný

obstarávateľ" alebo "VO") a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO - za každého člena skupiny osobitne a podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 ZVO za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 ZVO a podľa § 34 ods. 3

ZVO.

V súlade s § 32 ods. 3 zákona verejný obstarávateľ (ďalej len "VO") uvádza, že doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e) zákona záujemca nemusí predkladať, pretože VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Zrušenie povinnosti predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona sa vzťahuje len na právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom v Slovenskej republike (ďalej len "SR"), ktoré sú zapísané v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (tieto osoby sú vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). V ostatných prípadoch je záujemca povinný predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona (ak záujemca nepostupuje podľa § 39 zákona alebo sa neaplikuje § 152 zákona).

VO uvádza, že nevie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy na získanie výpisu z registra trestov, ak je záujemcom právnická osoba, ktorej člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu alebo prokurista nie je občanom SR. Ak má osoba štátne občianstvo iné ako slovenské, je potrebné, aby záujemca predložil výpis z registra trestov z krajiny pôvodu, resp. z krajiny obvyklého pobytu vrátane úradného prekladu tohto výpisu z registra trestov resp. postupoval podľa § 32 ods. 4 alebo 5, § 39, prípadne § 152 ods. 3 zákona. VO nevie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy na overenie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona týkajúceho sa samotného záujemcu (t.j. že záujemca ako právnická osoba nebol odsúdený za niektorý z trestných činov vymenovaných v § 32 ods. 1 zákona), ak má záujemca sídlo mimo územia SR.

Ak má záujemca sídlo alebo miesto podnikania mimo územia SR, VO nevie použiť údaje z informačných systémov verejnej správy ani na získanie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) zákona.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

§ 34 ods. 1 písm. a)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Splnenie určenej podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač preukáže predložením zoznamu zmlúv (ďalej len Zoznam), ktorými preukáže, že za obdobie predchádzajúcich 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania dodal tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, zamerané na nákup tovarov a/alebo služieb akými sú mobilné telefóny, príslušenstvo k mobilným telefónom ochranné sklá, nabíjačky, služby inštalácie ochranných skiel na mobilné telefóny a LTE USB modemy v celkovom finančnom objeme kumulatívne minimálne vo výške 100.000,- EUR bez DPH.

V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky vykonával a hodnotu tejto časti v EUR bez DPH.

Za vyhlásenie verejného obstarávania sa považuje zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

Za predchádzajúce 3 roky sa považujú 3 roky predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie žiadosti o účasť (bod IV.2.2) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania). Ak záujemca predloží svoju žiadosť o účasť po uplynutí lehoty stanovenej v bode IV.2.2) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania za predchádzajúce 3 roky sa považuje obdobie uvedené v predchádzajúcej vete alebo 3 roky predchádzajúce dňu predloženia žiadosti o účasť záujemcu.

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.

Na prepočet cudzej meny na menu euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odporúča sa, aby Zoznam obsahoval nasledujúce údaje:

a)názov a sídlo odberateľa,

b)kontaktné údaje odberateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),

c)opis predmetu dodaného tovaru,

d)dobu dodania od do (mesiac/rok),

e)cenu dodaného tovaru v eur bez DPH.

Záujemca môže požadovaný finančný objem preukázať jednou alebo viacerými zmluvami/objednávkami, pričom je akceptovateľné, ak predmetom dodávky boli iba niektoré z vyššie uvedených tovarov, prípadne súvisiacich služieb.

Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi poskytnuté.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Centrálna obstarávacia organizácia (ďalej len COO), v tomto prípade Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len ,,MPRV SR), zabezpečuje centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní v zmysle § 15 ZoVO pre seba a pre organizácie, ktoré sú v pozícií ostatných verejných obstarávateľov.

DNS sa vyhlasuje na 48 mesiacov.

Podmienky plnenia každej zákazky budú uvedené v čiastkových výzvach na predkladanie ponúk, ktoré budú zasielané

súčasne všetkým záujemcom zaradeným do dynamického nákupného systému. Zmluvné podmienky budú stanovené individuálne vo vzťahu ku každej zákazke zadávanej v rámci zriadeného dynamického nákupného systému.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
Zusätzliche Auftraggeber können das dynamische Beschaffungssystem nutzen
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Použije sa elektronická aukcia podľa ZoVO prostredníctvom IS JOSEPHINE - https://josephine.proebiz.com. Zúčastniť sa aukčného postupu môžu len uchádzači, ktorí predložili ponuku na konkrétnu zákazku zadávanú v DNS. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/11/2021
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 10/01/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 12 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

(1) Zriadením dynamického nákupného systému (DNS) nedôjde k zadaniu zákazky a uzatvoreniu zmluvy. Zadávanie jednotlivých zákaziek sa bude realizovať zaslaním výziev na predkladanie ponúk všetkým záujemcom zaradeným do DNS. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní.

(2) Počet záujemcov, ktorí budú zaradení v DNS, verejný obstarávateľ neobmedzuje. Podstatou DNS je jeho otvorenosť počas celej doby jeho trvania pre potenciálnych nových záujemcov.

(3) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

(4) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania

záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

(5) Záujemca môže predbežne nahradiť doklady vyžadované verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

(6) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po zriadení DNS postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Ak je odosielateľom informácie záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetného verejného obstarávania môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Za okamih doručenia zásielky sa považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.

(7) Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,

- Google Chrome alebo

- Microsoft Edge.

(8) Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne všetkým záujemcom a zverejní toto vysvetlenie v dokumentácií k verejnému obstarávaniu na adrese uvedenej v bode 1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

(9) Predkladanie žiadosti o účasť je umožnené iba autentifikovaným záujemcom. Podrobnosti o autentifikácií sú uvedené v súťažných podkladoch.

(10) Cieľom zriadenia DNS a zadávania čiastkových zákaziek v DNS je umožniť verejným obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t. j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.

(11) Pri zadávaní zákaziek v zriadenom DNS môžu byť v opisoch predmetov zákaziek uplatnené aspekty zeleného verejného obstarávania.

(12) Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z nasledovných dôvodov:

a) predmetné tovary dodávajú na trhu viaceré spoločnosti, ktoré sú prevažne malými alebo strednými podnikmi, v dôsledku čoho nie je ohrozená čestná hospodárska súťaž,

b) predmet zákazky v celom rozsahu je schopných dodávať viacero dodávateľov na trhu,

c) DNS je otvorený pre neobmedzený počet uchádzačov,

d) počas trvania DNS sa môžu kvalifikovať ďalší uchádzači.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/10/2021