Supplies - 516242-2020

30/10/2020    S212

Romania-Miercurea Ciuc: Protective gear

2020/S 212-516242

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita
National registration number: 9798918
Postal address: Piața Libertății nr. 5
Town: Miercurea Ciuc
NUTS code: RO124 Harghita
Postal code: 530140
Country: Romania
Contact person: Hompoth Balint Robert
E-mail: ioana_cazan@ymail.com
Telephone: +40 266207760/+40 733553064
Fax: +40 266207754
Internet address(es):
Main address: www.dgaspchr.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105987
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Inst. sub. CJ Harghita
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Echipamente, materiale și dotări pentru protecția împotriva virusului Covid-19

Reference number: 979891820201
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului Covid-19 în județul Harghita și în centrele sociale rezidențiale din subordine” beneficiază de finanțare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de Covid-19, Obiectivul Specific 9.1 – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19, cod SMIS 138437. Obiectivul specific al proiectului este asigurarea unei protecții sporite a sănătății populației, în contextul pandemiei cauzate de Covid-19 pe teritoriul județului Harghita, prin dotarea centrelor sociale rezidențiale din județul Harghita care funcționează sub administrarea DGASPC Harghita cu rol în gestionarea crizei sanitare, cu necesarul de materiale și echipamente de protecție destinat categoriilor vulnerabile (persoane vârstnice/persoane cu dizabilități/copii etc). Beneficiarii direcți ai achiziției sunt persoanele adulte care se află în situații de risc, persoanele cu dizabilități, copii aflați în dificultate sau copii cu dizabilități.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 372 523.30 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

În cazul în care mai mulți operatori economici depun oferte conforme și acceptabile, se va încheia pentru fiecare lot în parte câte un contract cu ofertantul câștigător al lotului respectiv. În cazul în care un ofertant este stabilit câștigător la mai multe loturi, se va încheia un singur contract cu acesta, care va cuprinde toate loturile pentru care a fost declarat câștigător.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Materiale

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
24455000 Disinfectants
19640000 Polythene waste and refuse sacks and bags
24322500 Alcohol
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO124 Harghita
Main site or place of performance:

Livrarea produselor se va realiza la centrele rezidențiale ale DGASPC Harghita, adresele de livrare fiind specificate în Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, de luni până joi în intervalul orar: 9.00-14.00, vineri – 9.00-12.00.

II.2.4)Description of the procurement:

Produsele trebuie să îndeplinească cerințele stabilite prin caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică: se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat între data semnării contractului de furnizare de ambele părți și data livrării efective a acestora la locația de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 562 239.40 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului Covid-19 în județul Harghita și în centrele sociale rezidențiale din subordine”, cod SMIS 138437, contract POIM: 360/21.9.2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
42968000 Dispensers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO124 Harghita
Main site or place of performance:

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la sediul locuinței protejate nou înființate, situată în comuna Sânmartin, Str. Principală, nr. 361/A, județul Harghita. Livrarea produselor se va realiza de luni până joi în intervalul orar: 9.00-14.00, vineri – 9.00-12.00.

Livrarea produselor se va realiza la centrele rezidențiale ale DGASPC Harghita, adresele de livrare fiind specificate în Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, de luni până joi în intervalul orar: 9.00-14.00, vineri – 9.00-12.00.

II.2.4)Description of the procurement:

Produsele trebuie să îndeplinească cerințele stabilite prin caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică: se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat între data semnării contractului de furnizare de ambele părți și data livrării efective a acestora la locația de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 725 083.90 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului Covid-19 în județul Harghita și în centrele sociale rezidențiale din subordine”, cod SMIS 138437, contract POIM: 360/21.9.2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dotări

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
31515000 Ultraviolet lamps
38412000 Thermometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO124 Harghita
Main site or place of performance:

Livrarea produselor se va realiza la centrele rezidențiale ale DGASPC Harghita, adresele de livrare fiind specificate în Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, de luni până joi în intervalul orar: 9.00-14.00, vineri – 9.00-12.00.

II.2.4)Description of the procurement:

Produsele trebuie să îndeplinească cerințele stabilite prin caietul de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică: se va puncta termenul ofertat pentru livrarea produselor, termen calculat între data semnării contractului de furnizare de ambele părți și data livrării efective a acestora la locația de livrare / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 85 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin investiții necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului Covid-19 în județul Harghita și în centrele sociale rezidențiale din subordine”, cod SMIS 138437, contract POIM: 360/21.9.2020.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art.165 si art 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, inclusiv pentru asociati, terti sustinatori si/sau subcontractanti, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.

— Certificate prin care se confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la bugetul local din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii;

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate. Pentru persoane juridice/fizice române se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local si cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, iar pentru persoane juridice/fizice straine se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta;

— Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016;

— Declarație pe proprie răspundere a ofertantului [art. 51 alin. (2) din Legea 98/2016] din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului.

In sensul prevederilor art. 60 din Legea 98/2016, persoanele ce detin funcții de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

— Elekes Zoltan, director general;

— Orian Adriana, director general adjunct;

— Basa Jolan, director general adjunct economic;

— Andras Imre, șef Serviciul juridic;

— Cazan Ioana, șef Serviciul achiziții publice, tehnic și administrativ;

— Albert Monika, manager proiect.

Documentele mentionate se vor prezenta, doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce participa la depunerea unei oferte trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara sa de rezidenta, respectiv ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului si care cad in sarcina sa conform ofertei depuse.

Modalitate de indeplinire: ofertantii (inclusiv asociatii/tertii sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a unui DUAE distinct.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori).

Aceste documente sunt:

— pentru persoanele juridice române: se va solicita certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte denumirea completa, sediul social si punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane imputernicite), domeniul de activitate principal, domeniile de activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora;

— pentru persoanele juridice straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic;

— pentru persoanele fizice romane/straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica autorizata, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/12/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 02/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/12/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare a ofertelor.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Vezi documentul „Instrucțiuni pentru ofertanți”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Vezi documentul „Instrucțiuni pentru ofertanți”.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: DGASPC Harghita – Serviciul juridic
Postal address: Piața Libertății nr. 5, camera 307
Town: Miercurea Ciuc
Country: Romania
E-mail: ioana_cazan@ymail.com
Telephone: +40 266314711
Internet address: www.dgaspchr.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/10/2020