Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 516262-2020

30/10/2020    S212

Slovakia-Nové Zámky: Public-service buses

2020/S 212-516262

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Arriva Nové Zámky, a.s.
National registration number: 36545317
Postal address: Považská 2
Town: Nové Zámky
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 940 01
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Marta Segíňová, PhD.
E-mail: verejneobstaravanie.arrivanovezamky@arriva.sk
Telephone: +421 35903736653
Internet address(es):
Main address: https://arriva.sk/nove-zamky/
Address of the buyer profile: https://www.e-lena.sk/profil/36545317
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428154
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.e-lena.sk/profil/36545317
I.4)Type of the contracting authority
Other type: akciová spoločnosť
I.5)Main activity
Other activity: verejná doprava

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nákup autobusov Arriva Nové Zámky, a. s. – 10,5 m

II.1.2)Main CPV code
34121100 Public-service buses
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je nákup autobusov prímestskej dopravy typu low entry v počte 15 ks, vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a zabezpečenie ďalších tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov.

Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené Časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Prílohe č. 8 Podrobná technická špecifikácia autobusov súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 404 708.75 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
34121400 Low-floor buses
50100000 Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

ARRIVA Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup autobusov prímestskej dopravy typu low entry v počte 15 ks, vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a zabezpečenie ďalších tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov.

Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené Časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Prílohe č. 8 Podrobná technická špecifikácia autobusov súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Celková cena za dodanie stanoveného počtu nových autobusov / Weighting: 77
Cost criterion - Name: Celková cena za ostatných tovarov a služieb súvisiacich s opravou a údržbou autobusov / Weighting: 3
Cost criterion - Name: Spotreba paliva v l/100KM / Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 404 708.75 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

302011Y149

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/11/2020
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/10/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/11/2020
Local time: 08:15
Place:

Arriva Nové Zámky, a.s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk sa uskutoční online na www.e-lena.sk ako aj na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa a v termíne uvedenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Elena, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme Elena. na portáli www.e-lena.sk.

3. Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz "mám záujem" pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk.

4. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

5. Ponuka musí byt vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Elena umiestnenom na webovej adrese https://www.e-lena.sk/

6. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky v hodnote 150 000,00 EUR. Ďalšie informácie o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedene v súťažných podkladoch.

7. Upozornenie pre uchádzačov: Otváranie ponúk je možné absolvovať aj bez nutnosti fyzickej účasti na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. zverejni obchodne názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

8. Elektronická aukcia bude použitá.

9. Verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty (preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.

10. Zákazka je zadávaná postupom verejnej súťaže v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania Elena

11. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov, že nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu., t.j. nebude predmetnú časť ustanovenia § 32 ods. 3 ZVO uplatňovať.

12. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky: 3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku musí uchádzač predložiť vždy na celý predmet zákazky, bez rozdelenia na časti. Obstarávané tovary a služby nie sú univerzálneho charakteru, ale sú neoddeliteľne spojené s konkrétnou značkou vozidiel, napríklad práva na udelenie/zverenie autorizovaného servisu udeľuje výrobca vozidiel, podobne aj licenciu na diagnostiku.

Ak by verejný obstarávateľ pristúpil na obstaranie týchto tovarov a služieb zvlášť, mohol by to realizovať až po určení úspešného uchádzača na dodanie vozidiel, avšak takto by sa dostal do situácie tzv. vendor lock-in, t.j. bol by závislý využívať výlučne služby/výrobky konkrétneho výrobcu. Taktiež môže dôjsť k situácii, keď uchádzač ponúkne vozidlá za nižšie ceny aby uspel v súťaži, následne tovary a služby ocení vyššími cenami v konečnom dôsledku za celok zaplatí verejný obstarávateľ viac ako keby vybral iného dodávateľa. Biznisový model verejného obstarávateľa je založený na tom, že opravy a údržby vozidiel vykonáva prostredníctvom svojej servisnej organizácii, tým pádom je nevýhodné obstarávať vozidlá ktoré by následne nemohol servisovať prostredníctvom tejto spoločnosti z dôvodu, že výrobca vozidiel následne odmietne poskytnúť verejnému obstarávateľovi potrebné tovary a služby.

Z týchto dôvodov verejný obstarávateľ považuje dodanie vozidiel a tovarov a služieb za jeden balík/celok. Podrobnejšie viď. časť A.1, Bod 3 súťažných podkladov.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/10/2020