Supplies - 516296-2020

30/10/2020    S212

Belgium-Bruges: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2020/S 212-516296

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Postal address: Ruddershove 10
Town: Brugge
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Postal code: 8000
Country: Belgium
Contact person: de heer Kenneth Masscheleyn
E-mail: Kenneth.Masscheleyn@azsintjan.be
Telephone: +32 50452982
Fax: +32 50452979
Internet address(es):
Main address: www.azsintjan.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/298/103/2020
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vernieuwing medische uitrusting CSA

Reference number: 2019005
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zie II.1.1)

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sterilisatoren

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Main site or place of performance:

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint-Jan Brugge, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Dienst na verkoop (opleiding, algemene ondersteuning, SLA) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 15
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (zie bestek).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Was- en desinfectiemachines

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Main site or place of performance:

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Dienst na verkoop (opleiding, algemene ondersteuning, SLA) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 15
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (zie bestek).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Karrenwas

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE251 Arr. Brugge
Main site or place of performance:

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

II.2.4)Description of the procurement:

Zie II.2.1)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Dienst na verkoop (opleiding, algemene ondersteuning, SLA) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Plan van aanpak / Weighting: 15
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 100
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (zie bestek).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Vooraleer over te gaan tot het nazicht van de offertes zal de aanbestedende overheid vooreerst de persoonlijke toestand (zie toepasselijke uitsluitingsgronden en eventueel toepasselijke selectiecriteria) verifiëren van alle inschrijvers.

Voor het onderzoek naar de persoonlijke toestand aangaande de uitsluitingsgronden dient de inschrijver de nodige documenten aan te leveren.

Toepasselijke uitsluitingsgronden:

— veroordeeld met een rechterlijke beslissing voor de misdrijven en modaliteiten opgesomd in artikel 67 van de wet dd 17.6.2016 inzake overheidsopdrachten (verplichte uitsluitingsgronden),

— uitsluitingsgrond i.v.M. fiscale en sociale schulden (artikel 68 van voornoemde wet),

— faillissement of andere gerechtelijke status (artikel 69 van voornoemde wet).

Een inschrijver voegt bij zijn offerte:

— een recent uittreksel uit het strafregister,

— een recent attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichtingen inzake betaling sociale zekerheidsbijdragen alsook een recent attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen,

2. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Deze verzekering dient geldig te zijn tijdens de uitvoeringsperiode en dekking van enige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer blijft doorlopen na uitvoering van de opdracht.

De opdrachtnemer zal tevens een afdoende verzekering afsluiten voor enige vervolgschade die kan ontstaan ten gevolge van enige slechte uitvoering.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. de inschrijver toont door middel van een verklaring op eer aan dat de gemiddelde jaaromzet minstens

9 000 000 EUR bedraagt;

2. lijst van werken van de laatste vijf jaar, die overeenstemmen met het voorwerp en de grootte van deze aanneming, met attesten van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze attesten vermelden het bedrag en de aard van de werken, de plaats van uitvoering en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Er wordt aangegeven of de werken regelmatig tot een goed einde zijn gebracht en volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. zie hiernaast;

2. Minstens drie referenties hebben dezelfde grootte van deze aanneming.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/11/2020
Local time: 10:00
Place:

Technisch Departement, Ruddershove 10 te 8000 Brugge.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Plaatsbezoek vereist: zie bestek.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van state
Postal address: Wetenschapsstraat 10
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
E-mail: info@raadvanstate.be
Telephone: +32 22349611
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/10/2020