Dostawy - 516663-2018

23/11/2018    S226    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Aparatura rentgenowska

2018/S 226-516663

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6
Lublin
20-093
Polska
Osoba do kontaktów: Zespół Zamówień Publicznych
Tel.: +48 817185125
E-mail: zp@uszd.lublin.pl
Faks: +48 817185125
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: www.usdlublin.pl

Adres profilu nabywcy: www.usdlublin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uszd-lublin.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
ul. prof. Antoniego Gębali 6
Lublin
20-093
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Dybała-Burs
E-mail: zp@uszd.lublin.pl
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe:

Główny adres: www.usdlublin.pl

Adres profilu nabywcy: https://uszd-lublin.eb2b.com.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://uszd-lublin.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uszd-lublin.eb2b.com.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury RTG oraz systemu archiwizacji procesów w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0067/17

Numer referencyjny: 86/18
II.1.2)Główny kod CPV
33111000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest aparatura rtg i system archiwizacji procesów

Nr zadania Przedmiot zamówienia Ilość (szt./zestawów)

Zadanie 1 Stacja (monitor) diagnostyczna - 2

Zadanie 2 Aparat rentgenowski mobilny, przyłóżkowy - 2

Zadanie 3 Aparat Rtg z ramieniem C - 2

Zadanie 4 System archiwizacji procesów - 1

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stacja (monitor) diagnostyczna

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. A. Gębali 6, Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Stacja (monitor) diagnostyczna - 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2019
Koniec: 15/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.02.00-00-0067/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000 PLN, najpóźniej do terminu składania ofert.

2. Termin wykonania zamówienia: od 1.6.2019 r. do 15.6.2019 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparat rentgenowski mobilny, przyłożkowy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. A. Gębali 6, Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Aparat rentgenowski mobilny, przyłóżkowy - 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2019
Koniec: 15/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.02.00-00-0067/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000 PLN, najpóźniej do terminu składania ofert.

2. Termin wykonania zamówienia: od 1.6.2019 r. do 15.6.2019 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Aparat Rtg z ramieniem C

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. A. Gębali 6, Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Aparat Rtg z ramieniem C - 2 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2019
Koniec: 15/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.02.00-00-0067/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 18 000 PLN, najpóźniej do terminu składania ofert.

2. Termin wykonania zamówienia: od 1.6.2019 r. do 15.6.2019 r.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

System archiwizacji procesów

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48329000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie, ul. prof. A. Gębali 6, Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

System archiwizacji procesów - 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2019
Koniec: 15/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.02.00-00-0067/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 17 000 PLN, najpóźniej do terminu składania ofert.

2. Termin wykonania zamówienia: od 1.6.2019 r. do 15.6.2019 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie precyzuje warunku i nie stawia wymagań dotyczących w/w warunku.

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie precyzuje warunku i nie stawia wymagań dotyczących w/w warunku.

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie precyzuje warunku i nie stawia wymagań dotyczących w/w warunku.

2. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów:

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i 8 Pzp.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1. wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali braku podstaw do wykluczenia;

2. wykonawców, którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 Pzp;

3. wykonawców wobec których zachodzą przesłanki o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 Pzp, tj.:

3.1. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

3.2. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków ciąg dalszy znajduje się w sekcji III.1.2) i III.1.3)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Każdy wykonawca musi przedstawić aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 7 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w sposób umożliwiający należyte wykonanie zamówienia oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Wykonawca w tym celu przedstawi pisemne zobowiązanie (oryginał dokumentu) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

6. Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na jego stronie internetowej.

7. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

7.1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia i potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór stanowi zał. nr 4 do SIWZ);

f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór stanowi zał. nr 4 do SIWZ);

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716)(wzór stanowi zał. nr 4 do SIWZ);

h) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale VII pkt. 7.1. lit. a-d, składa dokumenty o których mowa w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126);

i) W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP ma zastosowanie § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

7.2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) Dot. zadań 1-4: Firmowe materiały informacyjne – np. foldery i/lub ulotki i/lub karty charakterystyki.

Dot. zadań 2-3: Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu). Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 Pzp przedłoży firmowe materiały informacyjne producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu), w których powinny być zaznaczone deklarowane parametry (zaleca się podkreślić/zakreślić wartość liczbową i/lub tekst potwierdzający parametr/cechę). W przypadku potwierdzenia któregokolwiek z parametrów w instrukcji obsługi oferowanego sprzętu Wykonawca powinien załączyć wyłącznie stronę tytułową z podaniem wersji aktualizacji oraz stronę/strony bezpośrednio potwierdzające dany parametr. W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

b) Deklaracja zgodności, a w przypadku posiadania innych dokumentów – dodatkowo aktualne zaświadczenia, atesty (lub inne dokumenty) świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (informacje z otwarcia ofert) Wykonawca składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, każdy z Wykonawców składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zamawiający niezwłocznie zamieści informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. tego samego dnia co otwarcie ofert lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu otwarcia ofert.

8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w JEDZ dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w JEDZ oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 7, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę sygnatury postępowania, w którym zostały złożone oświadczenia lub dokumenty wymagane w przedmiotowym postępowaniu.

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 11 i 12.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/01/2019
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/03/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/01/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://uszd-lublin.eb2b.com.pl

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują odpowiednio środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp.

2. Wykonawcy na podstawie art. 180 ust. 1 przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

6. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2018