Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Services - 516713-2022

22/09/2022    S183

Nederland-Echt: Softwareprogrammering en -advies

2022/S 183-516713

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 179-506004)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicecentrum MER
Nationaal identificatienummer: 61959637
Postadres: p.a. Nieuwe Markt 55
Plaats: Echt
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6101CV
Land: Nederland
Contactpersoon: Mat Jacobs
E-mail: mat.jacobs@servicecentrum-mer.nl
Telefoon: +31 613682317
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging van een financieel systeem inclusief implementatie en inrichting

Referentienummer: 2022-101-MER-finsysteem
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Door de veranderingen in de organisatie, de specifieke behoefte in de financiële verantwoording en de technologische mogelijkheden van het moment hebben verschillende afdelingen van de Opdrachtgever de behoefte om de huidige financiële applicatie te vervangen door een nieuwe die voorziet in de wensen van de gebruikers en die past in de huidige tijdgeest. Daarnaast voert Opdrachtgever de financiële administratie voor 4 organisaties, namelijk de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw en het Servicecentrum MER. Hier is behoefte aan harmonisatie teneinde de administratieve last te verlichten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 179-506004

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 11/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 18/11/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 11-11-2022

Plaatselijke tijd: 12:00

Te lezen:

Datum: 18-11-2022

Plaatselijke tijd: 12:00

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Naar aanleiding van vragen is de uiterste termijn voor eht doen van een inschrijving verplaatst van 11 naar 18 november