Servicios - 516757-2019

31/10/2019    S211

Suecia-Järfälla: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 211-516757

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Järfällahus AB
Número de identificación fiscal: 556059-1835
Localidad: Järfälla
Código NUTS: SE110 Stockholms län
País: Suecia
Persona de contacto: Björn Brandell
Correo electrónico: bjorn.brandell@jarfallahus.se
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.jarfallahus.se
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftaybsoez&GoTo=Docs
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aftaybsoez&GoTo=Tender
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

IT-drift

Número de referencia: 19/26
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Denna upphandling omfattar drift av Järfällahus IT-miljö och närliggande tjänster inklusive aktivt stöd i det kontinuerliga utvecklingsarbetet av bolagets IT-stöd.

Järfällahus är mitt uppe i en digital resa och uppdraget har en tydlig prägel av partnerskap där leverantören bland annat hjälper Järfällahus att utvecklas och etablera nödvändiga rutiner och processer.

Upphandlingsform

Denna upphandling genomförs som ett förhandlat förfarande enligt Lagen om Offentlig upphandling, LOU (2016:1145) 6 kap, 4 §.

Planerad avtalsstart

Planerad avtalsstart är från och med 2020-05-01 till och med 2023-04-30. Utöver avtalstiden finns det möjlighet att förlänga avtalet i tre perioder. Varje förlängningsperiod är två år.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72222300 Servicios de tecnología de la información
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
72300000 Servicios relacionados con datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE110 Stockholms län
II.2.4)Descripción del contrato:

Denna upphandling omfattar drift av Järfällahus IT-miljö och närliggande tjänster inklusive aktivt stöd i det kontinuerliga utvecklingsarbetet av bolagets IT-stöd.

Järfällahus är mitt uppe i en digital resa och uppdraget har en tydlig prägel av partnerskap där leverantören bland annat hjälper Järfällahus att utvecklas och etablera nödvändiga rutiner och processer.

Upphandlingen

Denna upphandling omfattar drift av Järfällahus IT-miljö och närliggande tjänster inklusive aktivt stöd i det kontinuerliga utvecklingsarbetet av bolagets IT-stöd.

Järfällahus är mitt uppe i en digital resa och uppdraget har en tydlig prägel av partnerskap där leverantören bland annat hjälper Järfällahus att utvecklas och etablera nödvändiga rutiner och processer.

Upphandlingsdokumentet är den upphandlande myndighetens underlag för anbudsinfordran. Syftet är att ge en saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och uppdraget.

Den anbudsgivare som självständigt inte kan uppfylla kraven i denna upphandling har möjlighet att åberopa annans tekniska och/eller ekonomiska kapacitet. Ett avtal mellan anbudsgivare och underleverantör/er som styrker att underleverantörer kommer att tillhandahålla den kapacitet som åberopas, under hela avtalstiden inkl förlängningsoptioner, ska bifogas.

Information om Järfällahus AB

Järfälla Kommun är en kommun som ligger i nordvästra Stockholm och är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige.

Med ny tunnelbana, vägar och spår växer Barkarby station/Stockholm Väst fram till ett av Stockholmsregionens bästa kollektivtrafiknav med ett centralt läge. Alla stadsdelar, t ex Barkarbystaden, växer och det byggs bostäder för ytterligare 30-40 000 människor. Samtidigt planeras det för minst 10 000 nya jobb, högre utbildning och attraktiva besöksmål.

Järfälla är en mix av Sverige vilket tillsammans med en internationell befolkning gör att Järfälla har resurserna för framtiden.

Järfällahus AB är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs till 100 procent av Järfälla kommun. Järfällahus AB äger och förvaltar 5 560 lägenheter och 465 kommersiella lokaler i Järfälla kommun – från Barkarby i söder till Kallhäll i norr. Järfällahus har ett varierat utbud av lägenheter, från gamla sekelskifteshus till hus från 60-, 70- och 80-talet samt nyproducerade hur med låg energiförbrukning. För mer information om Järfällahus besök www.jarfallahus.se.

Upphandlingsform

Denna upphandling genomförs som ett förhandlat förfarande enligt Lagen om Offentlig upphandling, LOU (2016:1145) 6 kap, 4 §.

Planerad avtalsstart

Planerad avtalsstart är från och med 2020-05-01 till och med 2023-04-30. Utöver avtalstiden finns det möjlighet att förlänga avtalet i tre perioder. Varje förlängningsperiod är två år. Om avtalet inte sägs upp av Järfällahus förlängs det med automatik i ytterligare två år. Detta gäller även efter den första förlängningsperioden. Efter tre förlängningsperioder upphör avtalet med automatik, d v s senast 2029-04-30.

För att avtalet ska upphöra efter respektive avtalsperiod ska det vara uppsagt senast nio (9) månader innan pågående periods förfallodag.

Första förlängningsoptionen löper till och med 2025-04-30.

Andra förlängningsoptionen löper till och med 2027-04-30.

Tredje förlängningsoptionen löper till och med 2029-04-30.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/05/2020
Fin: 30/04/2023
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

3 förlängning/ar á 24 månader

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.5)Información sobre la negociación
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/11/2019
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Sueco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/05/2020

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Förvaltningsrätten
Localidad: Stockholm
País: Suecia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28/10/2019