Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 516799-2021

12/10/2021    S198

Magyarország-Budapest: Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés

2021/S 198-516799

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Noémi
E-mail: tamas.noemi@bfk.hu
Telefon: +36 303740016
Fax: +36 303740016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bfk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bfk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000924292021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000924292021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Duna alagút környezeti hatásvizsgálata

Hivatkozási szám: EKR000924292021
II.1.2)Fő CPV-kód
71313400 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Déli pályaudvar térségén keresztül a Nyugati pályaudvarhoz vezető, új vasúti összekötő alagút létesítéséhez megalapozó tanulmányok, környezeti hatásvizsgálat és környezetvédelmi engedély megszerzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71313400 Építkezéssel kapcsolatos környezeti hatáselemzés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződéses feladat a külön vállalkozói szerződésben készülő a „Budapest vasúti átjárhatósága: a Déli pályaudvar térségén keresztül a Nyugati pályaudvarhoz vezető, új vasúti összekötő alagút létesítésének, a Nyugati pályaudvar központi pályaudvarrá alakításának, a fejpályaudvarok és budapesti vonalszakaszok fejlesztésének, Budapest vasúti átjárhatóságának és a vasútüzem működési körülményei fejlesztésének előkészítése, a vasúti üzem alól felszabaduló területek funkcióváltása” - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) eredményei alapján:

- 2 db megalapozó tanulmány;

- 1 db környezeti hatástanulmány készítése

- és 1 db környezetvédelmi engedély megszerzése (melynek feltétele a környezeti hatásvizsgálati hatósági eljárás lefolytatása) az alábbi műszaki tartalommal.

A vizsgálattal érintett projekt műszaki tartalma: a fejpályaudvarokat összekötő új mintegy 5 km hosszú vasúti alagút 2 db egyvágányú, elővárosi és távolsági személyforgalom lebonyolítására, 80 km/h sebességre alkalmas kialakításban létesül. Kelenföld - Nyugati pályaudvar szakaszon előzetesen 2 új megálló létesítése van tervben, egy négyvágányú mélyállomás a Vérmező/Széll Kálmán tér térségében és egy kétvágányú megállóhely Sashegy (Villányi út) vagy Naphegy (Hegyalja út/Mészáros utca) térségében, valamint egy hat vágányú mélyállomás kialakítása a meglevő Nyugati pályaudvar alatt.

Az elvégzendő feladat három egymásra épülő és egymással összefüggő munkarészre osztható.

1. Megalapozó tanulmányok (2 db) elkészítése minimum az alábbi témakörök részletes vizsgálatával és kidolgozásával.

- Az első tanulmány esetében szükséges vizsgálni a környezeti hatásokat a projekt végrehajtása során:

o Alagútra: Alagút építés technológiájának részletezése, anyagszállítási útvonalak lehetőségeinek feltárása, az alagútból kitermelt anyag elhelyezésének kérdései, az építésnél alkalmazott különleges gépek körének behatárolása, pajzsindító és fogadó műtárgyak lehetséges elhelyezkedése, az alagút és a felszín kapcsolatainak vizsgálata, az ideális helyszínekre javaslattétel környezeti és örökségvédelmi szempontból, próbafúrások hatásértékelése, hő és füstelvezetési tanulmány, összefoglaló geológiai és geotechnikai szakvélemény, előzetes süllyedésprognózis, az építés környezeti hatásainak vizsgálata

o Állomásokra: Mélyállomások esetében építéstechnológiai kérdések, anyagszállítási útvonalak, az építés környezeti hatásainak vizsgálata

- A második tanulmány esetében ismertetni kell a környezeti hatásokat az üzembe helyezést követően. Hatótényezők megállapítása, hatásfolyamatok és állapotváltozások becslés; állapotváltozások értékelése; zaj és rezgésérzékeny környezetek feltárása; talaj, földtani közeg és felszín alatti víz védelme; Natura 2000 hatásbecslés; barlangok források vizsgálata; érintett közművek átépítése; szellőző kürtők hatásának vizsgálata; baleset, havária vizsgálat. A nyertes AT feladata előzetes dokumentációt készíteni a hatásterület lőszermentesítésével kapcsolatban, helyszíni bejárással és vizsgálatokkal, az alagúthoz csatlakozó közvetlen felszíni területeken.

2. A nyertes AT feladata a 314/2005 Kormány rendelet alapján, valamint EU-s irányelvek ezek között kiemelten, de nem kizárólagosan a környezeti hatásvizsgálatról szóló 2011/92/EU irányelv, valamint az azt módosító 2014/52/EU irányelv alapján elvégzendő környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése melynek tárgya a vasúti alagúti szakasz (Kelenföld (bez.) - Rákosrendező (kiz.) - Városligeti elág. (kiz.)), a csatlakozó földfelszíni részek és a kapcsolódó létesítményekkel, illetve építményekkel együtt.

3. A környezetvédelmi engedély megszerzése az előző pontban ismertetett műszaki tartalomra vonatkozóan, az ehhez szükséges hatósági eljárásban való közreműködés.

A részletes műszaki tartalom az ajánlati dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. M.2.1. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett szakmai gyakorlatán felüli szakmai tapasztalata felszín alatti vonalas beruházásokhoz készített környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésében szerzett tapasztalat (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2. M.2.2. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett szakmai gyakorlatán felüli szakmai tapasztalata építési beruházásban szerzett hulladékgazdálkodási gyakorlat (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. M.2.3. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett szakmai gyakorlatán felüli szakmai tapasztalata közlekedési projekteken végzett zaj és rezgésvédelem területén (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4. M.2.4. pontot igazoló szakember alkalmasság igazolásához figyelembe vett szakmai gyakorlatán felüli szakmai tapasztalata alagút tervezésére vonatkozóan (hónapban megadva) (0-36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 510
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

CEF

II.2.14)További információk

1. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

2. Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt 510 nap alatt naptári nap értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási módok:

Előzetes igazolás:

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is EKR űrlap)

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. Többek között a Kbt. 62. § (1) bek. c) pont és a Kr. 1. § (2)-(3a) bekezdései és 2. § (4) bekezdése, valamint 8. § c) pontja és 10. § c) pontja rendelkezései is irányadóak.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§-ra, 69.§(11a) bek-re, a 74.§(1) bek.-re, valamint a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. melléklet szerinti hasonló nyilv.-ban való szereplés követelményét.

SZ/1. Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.

A fenti névjegyzékek adatait Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén az AK ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti ig.-t (kivonatot) vagy egyéb ig.-t, vagy nyilatkozatot kell ig.-ként benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névj.-ében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:

P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (környezetvédelmi hatástanulmány készítése és/vagy mélyépítési tervezési feladatok elvégzése és/vagy közlekedésfejlesztési megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított, árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát.

A Kr. 19. (5) bek. foglaltaknak megfelelően ha az AT a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerint kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az AK által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az AK nem határoz meg a minden AT tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított a közbeszerzés tárgya szerinti (környezetvédelmi hatástanulmány készítése, és/vagy mélyépítési tervezési feladatok elvégzése és/vagy közlekedésfejlesztési megvalósíthatósági tanulmány készítése) árbevétele összesen nem éri el a 400 000 000,- Ft értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevő köteles csatolni:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. a) pontja és (3a) bek. b) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 9 évben megkezdett és 6 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb szolgáltatás teljesítéséből származó referenciáit, melyeket a Kr. 21/A. § és 22. § (1) bek. meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással:

- a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),

- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),

- a szolgáltatás tárgya, mennyisége,

- a teljesítés ideje (év, hónap, nap pontossággal meghatározott kezdő és befejező időpontok megjelölésével),

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból vagy referencianyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték Nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette. Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referencia Igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák Elkülönítésével. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.

M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek képzettségüknek, illetve végzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak a megnevezésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Továbbá igazolódokumentumként csatolni kell a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okirat másolatát.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a végzettségre, képzettségre, a szakember által szerzett szakmai tapasztalatra.

Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a Végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi azzal, hogy AK kéri, hogy amennyiben a szakember már az ajánlattétel időpontjára rendelkezik az adott jogosultsággal, úgy szíveskedjenek jogosultság megszerzése első időpontját (dátumát) rögzíteni a szakmai önéletrajzban. Amennyiben a bemutatott szakember az Elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. (A jogosultság megszerzésén felül a speciális tapasztalatok részletes bemutatása az önéletrajzban kötelező.)

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar Nyelvű fordításának benyújtása szükséges. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

AK lehetővé teszi a jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalat és a speciális szakmai tapasztalat tekintetében az időbeli átfedést, azonban ezt a szakmai önéletrajzban jól elkülönített formában kéri bemutatni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az EKD IV. rész α” szakaszának megjelölésével igazolni.

Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.

A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 18. alpontját is, amely az M.2.1.-M.2.4. pontok szerinti, értékelt szakemberek esetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján az ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket.

Az M.2.1.-M.2.4. szakemberek (mint értékelt szakemberek) tekintetében a Kbt. 71. § (9a) bek. szabályai is irányadóak.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 24. § (1) bek. és 30. § (4) bek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.

Alkalmatlan az AT abban az esetben, ha nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett és 6 éven (72 hónapon) belül befejezett, alábbi referenciákkal:

M/1.1. Legalább 3 km hosszú, egybefüggő, városi környezetben futó kötöttpályás közlekedési alagút létesítésére vagy rekonstrukciójára vonatkozó

o környezetvédelmi hatástanulmány és/vagy

o környezetvédelmi munkarészt is tartalmazó műszaki tanulmányterv és/vagy

o környezetvédelmi munkarészt is tartalmazó engedélyezési terv és/vagy

o környezetvédelmi munkarészt is tartalmazó kiviteli terv

elkészítésére vonatkozó referenciával.

AK környezetvédelmi munkarész alatt a következőket érti:

o olyan dokumentáció, amely megfelel az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, a 2014/52/EU irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv (2011. december 13.) előírásainak és/vagy

o a 314/2005 Korm. rendelet hatálya alá eső dokumentáció.

Amennyiben a dokumentáció az Európai Unió területén kívüli szabályozási környezetben született, úgy az Ajánlattevő feladata és felelőssége az irányelvnek és/vagy a Korm. rendeletnek való megfelelő igazolása.

M/1.2. Legalább 3 km hosszú, egybefüggő, városi környezetben futó, kötöttpályás közlekedési alagút építéséhez vagy rekonstrukciójához szükséges füstszimuláció készítése, szerződésszerűen teljesített referenciával, mely legalább 1 db felszín alatti állomást is tartalmazott.

M.1.2. követelmény szerinti mennyiségi előírás teljesítése több referenciából nem adható össze.

Az M1.1. és M.1.2. referenciák között az átfedés megengedett.

Környezetvédelmi hatástanulmány és hatásvizsgálati eljárás alatt AK a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben valamint EU-s irányelvek ezek között kiemelten, de nem kizárólagosan a környezeti hatásvizsgálatról szóló 2011/92/EU irányelv, valamint az azt módosító 2014/52/EU irányelvben foglaltakat érti.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt

szakemberekkel:

1. Legalább 1 főszakember, aki a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rend. szerinti „SZKV-1.3.” - Víz- és földtani közeg védelem szakértői szakterületen (vagy egyenértékű) a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel, tapasztalattal és felszín alatti vonalas beruházásokhoz elkészített környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésében szerzett legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkezik.

AK lehetővé teszi a jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalat és a speciális szakmai tapasztalat tekintetében az időbeli átfedést.

2. Legalább 1 fő szakember, aki a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rend. szerinti „SZKV-1.1.” - Hulladékgazdálkodási szakértői szakterületen (vagy egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel, tapasztalattal és legalább 36 hónap építési beruházásban szerzett hulladékgazdálkodási gyakorlattal rendelkezik.

AK lehetővé teszi a jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalat és a speciális szakmai tapasztalat tekintetében az időbeli átfedést.

3. Legalább 1 fő szakember, aki a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rend. szerinti „SZKV-1.4.” - Zaj- és rezgésvédelem szakértői szakterületen (vagy egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel, tapasztalattal és legalább 36 hónap közlekedési projektekben szerzett zaj és rezgésvédelmi szakértői tapasztalattal rendelkezik.

AK lehetővé teszi a jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalat és a speciális szakmai tapasztalat tekintetében az időbeli átfedést.

4. Legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. (VII. I l.) Korm. rendelet szerinti „GT” és/vagy „T” (vagy egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel és legalább 36 hónap alagút tervezésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkezik.

AK lehetővé teszi a jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalat és a speciális szakmai tapasztalat tekintetében az időbeli átfedést.

AK biztosítja az M/2.2. és M/2.3. pont szerinti szakemberek közti átfedés lehetőségét.

A végzettségek és a jogosultságok egyenértékűségét AT-nek kell igazolnia. AK az előírt végzettségek egyenértékűségét a jelen pontjában előírt jogosultságok megszerzéséhez előírt végzettségekhez képest vizsgálja. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében AK elfogadja a fent megjelölt jogosultságokkal egyenértékű jogosultság meglétét.

A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása AT kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítására a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. irányadó. Ajánlatkérő az egyes szakemberek esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét legkorábban az előírt végzettség megszerzésétől kezdve számítja.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rend. szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes szakértői jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:

o 1) SZKV-1.3.

o 2) SZKV-1.1.

o 3) SZKV-1.4.

o 4) „GT” és/vagy „T”

Egybefüggő: folytonos, megszakítás nélküli vonalas infrastruktúra szakasz.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

297/2009. (XII. 21.) Korm. rend.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kbt. 135. § (12) bek.ben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerződés-módosítást, vagy változásbejelentést) nyújt/nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116.§ (1) bek. alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns - a Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Szerződés hatályba lépésének feltétele további feltétele az Előzményi Dokumentáció (RMT) nyertes ajánlattevő részére történő átadása a Szerződés 18.1. pontja alapján. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

A támogatási szerződés megkötése esetén: szállítói finanszírozás

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (4)-(6), (9), és (11) bek.; - 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek.;

A finanszírozás forrásai: CEF

Ak előleget biztosít. Előleg mértéke: maximum a Szerződés szerinti Tervezési Díj ÁFA nélkül számított értékének 30%-a

További részletek a szerződésterv.-ben.

A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési (lásd szerződéstervezet 13.1-13.2. pontját) , szerződésszegési ( és meghiúsulási kötbér; teljesítési biztosíték; jótállás: 36 hó; amelyek részleteit és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit (különösen részszámlázás) a Szerződéstervezet tartalmazza (teljesítési bizt. mértéke.: nettó ellenszolg. 5%). A nyertes ajánlattevő tervezői Díjának megfizetésére az 5. számú melléklet szerinti Fizetési és Teljesítési Ütemterv alapján, az ott meghatározott Teljesítési Szakaszokhoz kapcsolódóan kerül sor, szállítói finanszírozás formájában. Három darab részszámla került benyújtásra az 5. számú melléklet szerint.

Felhasználási jog: szerz.terv. 7.2. pontja szerint.

Előleg visszafizetési biztosíték: a teljes, ÁFA nélkül számított Tervezési Díj 10%-a és a Tervező által igényelt Előleg összegének különbözete.

A támogatás intenzitása: 50 % CEF; további 50 % hazai forrás

A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett kötbérterhes Teljesítési Szakaszra vonatkozó, nettó Tervezési Díj 0,5%-a. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg az adott kötbérterhes Teljesítési Szakaszra vonatkozó kötbéralap 20%-át. A késedelmi kötbér teljes összege az összes kötbérterhes Teljesítési Szakasz tekintetében kumuláltan nem haladhatja meg a 40 (negyven) napi késedelem esetén járó kötbér összegét.

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó Tervezési Díj 30 %-a.

Ak hivatkozik:

- a Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek előirányzat címrendi módosításáról szóló 1196/2019. (IV. 12.) Korm. határozatra

- a Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre

- a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre,

- az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletre,

- a Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV.5.) Kormányrendeletre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/11/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/11/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján 8:00-16:00 óra közötti időpont adható meg óra, perc pontossággal.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Kbt. 50. § (1) bekezdés k) pont szerinti részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja szakmai, gazdasági és ésszerűségi okokból. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítése komplex módon történik. A teljesítés folyamata során az egyes részfeladatok összefüggnek, egymásra épülnek, így értelemszerűen részek meghatározása nem lehetséges. Amennyiben a részajánlattételt engedélyeznénk, úgy a különböző részekre vonatkozó elvégzendő feladat teljesítéséhez szükséges vizsgálatok átfedésben lennének, ezáltal a kettős finanszírozás tilalmának, a közpénzek hatékony felhasználásának, az azokkal való felelős gazdálkodás elve sérülne (Kbt. 2. § (4) bekezdés). A műszaki leírás szerinti feladat projekt önmagában egy oszthatatlan egységet képez.

2. A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§-ai is irányadóak.

3. Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az Ajánlati Dokumentáció I. kötetében rendelkezésre bocsátott egyéb nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.

4. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányának, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírásmintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.

6. Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált.bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.

7. Csatolni kell a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a Kbt 66. § (6) bekezdés szerinti (adott esetben nemleges) nyilatkozatot és az Adatkezelési nyilatkozatot.

8. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

9. Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: M/1, M/2.

10. AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas

11. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást. A közös ajánlattevőkre (többek között) a Kbt. 35. § (7) bekezdése is irányadó.

12. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli.

I. Ár szempont és a hozzárendelt súlyszám:

Nettó ajánlati ár (átalánydíj): Súlyszám: 50.

II. Minőségi szempont és a hozzárendelt súlyszám: 10;15;10;15;

A fenti I. ért.-i szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.

A fenti II.1.-II.4. értékelési szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK.

Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az AD I. kötetben. A II.1.-II.4. minőségi értékelési szempontok tekintetében az adott szakembert már az ajánlatban szükséges megnevezni többletmegajánlás esetén. A szakember megnevezésének hiánya nem minősül a Kbt. 71. § szerint hiánypótoltatható hibának, tehát az értékelési szempontok körében megajánlott szakember(ek) megnevezésének hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

13. A IV.2.6. pont (és a Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak) alapján az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14. AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.

15. FAKSZ: Dr. Tamás Noémi, lajstromszáma: 01213;

16. Az ajánlathoz csatolandó az AK által a Szerződéstervezet 11.1. pontjában meghatározott paraméterekkel rendelkező szakmai tervezői felelősségbiztosítás benyújtásáról szóló nyilatkozata. Továbbá AT Szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül bocsátja rendelkezésre a felelősségbiztosítását amelynek a kb. tárgya szerinti., kárérték limitje: legalább 25 millió HUF/káresemény, és legalább 50 millió HUF/kár év.

17. Ajánlatkérő a Kbt. 81 § (4)-(5) bek.-et alkalmazza.

18. Az ajánlatban csatolni kell mind az AF II.2.5) pontban megadott szakember időbeli többlettap. értékelési szempontra hiv.-sal mind az AF III.1.3) pont M/2.1.-M.2/4. alkalmassági min.köv.-ek vonatkozásában: Nyilatkozatot a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével + A szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz saját kezűleg aláírt scannelt pld.-át + Az iskolai végzettséget igazoló iskolai oklevél scannelt pld.-át és remdelkezésre állási nyilatkozatát.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/10/2021