We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 516809-2021

12/10/2021    S198

Poland-Rudno: Refuse and waste related services

2021/S 198-516809

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
National registration number: 7412074997
Postal address: Ostróda
Town: Rudno 17
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 14-100
Country: Poland
Contact person: Magda Bawolska
E-mail: m.bawolska@zuokrudno.pl
Telephone: +48 896441244
Internet address(es):
Main address: www.zuokrudno.pl
Address of the buyer profile: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login?MP_statusMsg=expired
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 lub/i 191210 w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022

Reference number: DZP1/zp/12/2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 lub/i 191210 poprzez proces odzysku lub unieszkodliwiania Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert Częściowych. Pod pojęciem oferty Częściowej należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z dokumentami zamówienia , wykonanie Części zamówienia. Opis poszczególnych części znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej Części lub wszystkich Części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby Części, na które zamówienie możne zostać udzielone temu samemu Wykonawcy .

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212-inne odpady(w tym zmieszane substancje i przedmioty)z mech. obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211-p/p ich odzysk i/lub recykling

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda

II.2.4)Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamówienia na Część nr 1 pod nazwą :,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.”

• Zamawiający przewiduje, że miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 12 będzie wynosić około 450 Mg z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 20 % w ciągu miesiąca; maksymalna ilość odebranych odpadów w okresie od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31.12.2022 r. wynosić będzie 6 480 Mg.

• Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy.

• Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia.

• Przekazywane odpady będą odbierane luzem (nieprasowane).

• Odpady ważone będą na wadze Zamawiającego – waga ta będzie uwzględniana do rozliczeń pomiędzy Stronami.

• Załadunek po stronie Zamawiającego.

• Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub z naczepą oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton.

• Odbiór odpadów będzie się odbywał tylko w dni robocze w godzinach 6-19. Miejsce odbioru Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. , Rudno 17, gmina Ostróda. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy na wskazany adres e-mail cotygodniowe zapotrzebowanie na odbiór odpadów, odpady muszą być odbierane przez Wykonawcę zgodnie z przesłanym cotygodniowym harmonogramem. Zamawiający dopuszcza zmianę tygodniowego harmonogramu odbioru odpadów o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

• Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu ilości odpadów w okresie rozliczeniowym.

• Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od wezwania udzieli wszelkich niezbędnych informacji dotyczących ostatecznego sposobu zagospodarowania odebranych odpadów wraz ze wskazaniem Instalacji, do której ostatecznie odpady trafiły oraz innych niezbędnych informacji, które będą potrzebne Zamawiającemu w innych niezbędnych celach.

• Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie przez Wykonawcę faktury w formie papierowej lub elektronicznej wraz z załączonym szczegółowym wykazem odbieranych odpadów potwierdzonym przez Zamawiającego oraz załączonym dokumentem potwierdzającym zagospodarowanie odpadów.

• Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

• Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17 , gmina Ostróda w godzinach od 7 do 15 - osobą do kontaktu jest Pan Tomasz Klimecki tel. 795 548 312.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru o nie więcej niż : dla Części nr 1 - 90 Mg w ciągu jednego miesiąca. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zwiększonej ilości przyjętych odpadów, gdy zaistnieje konieczność zagospodarowania większej ilości odpadów.

12.1 Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji nie powoduje zmiany umowy.

12.2 W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający przekaże Wykonawcy ww. oświadczenie w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez siebie zakresie w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem realizowania odbioru odpadów ujętych w prawie opcji, przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.

12.3Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.

12.4 Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

12.5 W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, stanowiące sumę iloczynów stawek jednostkowych za 1 Mg i masy faktycznie odebranych odpadów, powiększone o należny podatek VAT.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W celu prawidłowego przygotowania oferty oraz oszacowania kosztów realizacji usługi Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.Szczegóły SWZ Rozdział VII

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne preRDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.”

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17, 14-100 Ostróda

II.2.4)Description of the procurement:

Opis przedmiotu zamówienia na Część nr 2 pod nazwą: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne preRDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.”

• Zamawiający przewiduje, że miesięczna ilość odbioru odpadów o kodzie 19 12 10 będzie wynosić około 800 Mg z możliwością zmniejszenia lub zwiększenia ilości o 20 % w ciągu miesiąca; maksymalna ilość odebranych odpadów w okresie od dnia wejścia w życie Umowy do dnia 31.12.2022 r. wynosić będzie 11 520 Mg.

• Transport odpadów do miejsca zagospodarowania po stronie Wykonawcy.

• Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy za częściową realizację zamówienia.

• Przekazywane odpady będą odbierane zbelowane w postaci kostek wiązanych drutem, waga jednej beli wynosi od 350 do 550 kg, w przypadku awarii prasy odpady będą musiały być odbierane luzem.

• Odpady ważone będą na wadze Zamawiającego – waga ta będzie uwzględniana do rozliczeń pomiędzy Stronami.

• Załadunek po stronie Zamawiającego.

• Wykonawca zapewni samochody ciężarowe z naczepą typu „ruchoma podłoga” lub z naczepą oplandekowaną z możliwością załadunku minimum 20 ton.

• Odbiór odpadów będzie się odbywał tylko w dni robocze w godzinach 6-19. Miejsce odbioru Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. , Rudno 17, gmina Ostróda. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy na wskazany adres e-mail cotygodniowe zapotrzebowanie na odbiór odpadów, odpady muszą być odbierane przez Wykonawcę zgodnie z przesłanym cotygodniowym harmonogramem. Zamawiający dopuszcza zmianę tygodniowego harmonogramu odbioru odpadów o czym niezwłocznie powiadomi Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

• Wszystkie koszty (oprócz załadunku odpadów) związane z realizacją zamówienia

po stronie Wykonawcy.

• Wykonawca nie może wnosić żadnych dodatkowych roszczeń do Zamawiającego z tytułu ilości odpadów w okresie rozliczeniowym.

• Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od wezwania udzieli wszelkich niezbędnych informacji dotyczących ostatecznego sposobu zagospodarowania odebranych odpadów wraz ze wskazaniem Instalacji, do której ostatecznie odpady trafiły oraz innych niezbędnych informacji, które będą potrzebne Zamawiającemu w innych niezbędnych celach.

• Warunkiem rozliczenia za każdą odebraną partię odpadów będzie dostarczenie przez Wykonawcę faktury w formie papierowej lub elektronicznej wraz z załączonym szczegółowym ilościowym wykazem odbieranych odpadów potwierdzonym przez Zamawiającego oraz załączonym dokumentem potwierdzającym wykonanie zagospodarowania odpadów.

• Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

• Wykonawca może dokonać oględzin odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno 17 , gmina Ostróda w godzinach od 7 do 15 - osobą do kontaktu jest Pan Tomasz Klimecki tel. 795 548 312.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru o nie więcej niż : dla Części nr 2 - 160 Mg w ciągu jednego miesiąca. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zwiększonej ilości przyjętych odpadów, gdy zaistnieje konieczność zagospodarowania większej ilości odpadów.

12.1 Realizacja zakresu zamówienia objętego prawem opcji nie powoduje zmiany umowy.

12.2 W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia woli Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający przekaże Wykonawcy ww. oświadczenie w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez siebie zakresie w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem realizowania odbioru odpadów ujętych w prawie opcji, przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.

12.3Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.

12.4 Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawiającego o realizacji zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

12.5 W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, stanowiące sumę iloczynów stawek jednostkowych za 1 Mg i masy faktycznie odebranych odpadów, powiększone o należny podatek VAT.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W celu prawidłowego przygotowania oferty oraz oszacowania kosztów realizacji usługi Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.Szczegóły SWZ Rozdział VII

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodzie 19 12 10, wydane przez odpowiednie organy, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające odzysk odpadów o kodzie 19 12 10, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ) w ilości przynajmniej równej niniejszemu zamówieniu, przy czym instalacja do odzysku lub recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania (odzysku lub recyklingu) odpadów o kodzie 19 12 12, wydane przez odpowiednie organy, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub odzysk odpadów o kodzie 19 12 12, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w ilości przynajmniej równej niniejszemu zamówieniu, przy czym zbierający lub instalacja do odzysku lub/i recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

c) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO) stanowiący integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o opadach w zakresie przetwarzania i transportu odpadów o kodzie 19 12 12 lub/i 19 12 10.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną

w wysokości 1000 000,00 zł (jeden milion zł)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały opisane jako załącznik nr 9a i 9b do SWZ dla każdej z Części zamówienia

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - Platformy Marketplanet

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

2) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

3) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);

4) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);

5) oświadczenie na podstawie art.117 ust.4 –załącznik nr 8 do SWZ( jeżeli dotyczy)

6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

6. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

7. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie oraz postępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie.

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: w przypadku złożenia oferty w zakresie Części nr 1 wadium wynosi 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł), w przypadku złożenia oferty w zakresie Części nr 2 wadium wynosi 100 000 zł (sto tysięcy złotych 00/100)

.W przypadku złożenia oferty na Część nr 1 i Część nr 2 wadium wynosi 145 000 zł

( sto czterdzieści pięć tysięcy zł)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia

( części 1 lub/i 2 ). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10.. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/10/2021