29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 51684-2021

02/02/2021    S22

Portugalia-Vila Real: Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

2021/S 022-051684

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Águas do Norte, S. A.
Adres pocztowy: Rua Dom Pedro de Castro, 1A
Miejscowość: Vila Real
Kod NUTS: PT112 Cávado
Kod pocztowy: 5000-669
Państwo: Portugalia
Osoba do kontaktów: GAE
E-mail: geral.adnorte@adp.pt
Tel.: +351 259309370
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.adnorte.pt/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PRC_0103/2020_GAE: AR0563: empreitada de execução da Estação Elevatória de Redondelo e trabalhos complementares do Sistema Intercetor de Terras de Bouro

Numer referencyjny: PRC_0103/2020_GAE - AR0563
II.1.2)Główny kod CPV
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

PRC_0103/2020_GAE: AR0563: empreitada de execução da Estação Elevatória de Redondelo e trabalhos complementares do Sistema Intercetor de Terras de Bouro.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PT112 Cávado
II.2.4)Opis zamówienia:

PRC_0103/2020_GAE: AR0563: empreitada de execução da Estação Elevatória de Redondelo e trabalhos complementares do Sistema Intercetor de Terras de Bouro.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 123-300676
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Águas do Norte, S. A.
Adres pocztowy: Rua Dom Pedro de Castro, 1A
Miejscowość: Vila Real
Kod pocztowy: 5000-669
Państwo: Portugalia
E-mail: geral.adnorte@adp.pt
Adres internetowy: http://www.adnorte.pt/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/01/2021