Leveringen - 516909-2020

30/10/2020    S212

Polen-Krakau: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 212-516909

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Archiwum Narodowe w Krakowie
Nationaal identificatienummer: 000001100
Postadres: ul. Sienna 16
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-960
Land: Polen
Contactpersoon: Renata Chlewicka
E-mail: rchlewicka@ank.gov.pl
Telefoon: +48 124224094
Fax: +48 124213544
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ank.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wyposażenie informatyczne nowo wybudowanej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E

Referentienummer: DN.21.1.60.2014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia informatycznego nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E wraz z wymaganym zakresem szkoleń.

Szczegółowe wymagania znajdują się w SIWZ na stronie Zamawiającego: https;//.ank.gov.pl

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

Część 1 zamówienia – sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, monitory, akcesoria i inne)

Część 2 zamówienia – Skanery wielkoformatowe

Część 3 zamówienia – Serwery

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 571 011.89 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, monitory, akcesoria i inne)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30236000 Diverse computeruitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kraków, ul. Rakowicka 22E

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa obejmuje:

Monitor do komputerów:

Monitor biurowy typ 1 – 100 sztuk

Monitor biurowy typ 2 – 10 sztuk

Monitor graficzny – 1 sztuka

Stacje Robocze:

Komputer biurowy typ 1 – 100 sztuk

Pamięć RAM – 2 sztuki (jako pamięci serwisowe do urządzenia komputer biurowy typ 1)

Zasilacz – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzenia komputer biurowy typ 1)

Komputer biurowy typ 2 – 3 sztuki

Komputer graficzny – 3 sztuki

Notebook –11 sztuk

Listwa przeciwprzepięciowa – 106 sztuk

Listwa zasilająca – 12 sztuk

Oprogramowanie do dystrybucji oprogramowania, aktualizacji systemów operacyjnych oraz inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania – 150 licencji

Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne:

Drukarka laserowa monochromatyczna – 19 sztuk

Drukarki do etykiet – 2 sztuki

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor A3 – 4 sztuki

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolor A4 – 2 sztuki

Skanery dokumentów:

Skaner płaski A3 – 4 sztuki

Skaner wysokowydajny A4 z podajnikiem – 1 sztuka

Skaner do fotografii A3 – 1 sztuka

Urządzenia multimedialne:

Monitor prezentacyjny – 3 sztuki

Statyw do monitora prezentacyjnego opisanego w pkt 8.1 – 2 szt

Stół multimedialny – 3 sztuki

Kiosk multimedialny – 2 sztuki

Oprogramowanie:

Oprogramowanie do wyświetlania treści w kioskach multimedialnych – 16 sztuk

Oprogramowanie do zarządzani kioskami multimedialnymi – 1 sztuka

Zasilanie awaryjne:

Zasilacz awaryjny UPS – 12 sztuk

Akcesoria komputerowe:

Patchcord Kat.6A S/FTP o długości 1,0m – 25 sztuk

Patchcord Kat.6A S/FTP o długości 2,0m – 100 sztuk

Patchcord Kat.6A S/FTP o długości 3,0m – 100 sztuk

Patchcord Kat.6A S/FTP o długości 5,0m – 100 sztuk

Patchcord Kat.6A S/FTP o długości 7,0m – 50 sztuk

Patchcord Kat.6A S/FTP o długości 10 m – 25 sztuk

Zabezpieczenie gniazda RJ-45 przed nieautoryzowanym wpięciem – 100 sztuk

Klucz do zabezpieczeń gniazd RJ-45 przed nieautoryzowanym wpięciem – 4 sztuki

Zabezpieczenie gniazda RJ-45 przed nieautoryzowanym wypięciem kabla – 50 sztuk

4 / 11

Klucz do zabezpieczeń gniazd RJ-45 przed nieautoryzowanym wypięciem – 4 sztuki

Słuchawki z mikrofonem – 30 sztuk

Głośniki komputerowe typ 1 – 10 sztuk

Głośniki komputerowe typ 2 – 20 sztuk

Pendrive – 8 sztuk

Dysk zewnętrzny SSD – 4 sztuki

Dysk zewnętrzny dużej pojemności – 2 sztuki

Kolektor danych z wbudowanym skanerem kodów – 1 sztuka

Narzędzia IT:

Zestaw narzędzi instalatorskich do złączy światłowodowych

Narzędzia do czyszczenia złączy światłowodowych

Zestaw narzędzi instalatorskich do złączy miedzianych

Zestaw testowy do kabli sieciowych miedzianych

Tester sieci LAN, tester transmisji do kwalifikacji kabli do 10 GbE

Tester kabli i sieci LAN

Wszystkie dostarczone urządzenia zostaną podłączone i skonfigurowane zgodnie z aktualną wiedzą techniczną i zaleceniami producenta oraz przez osobę odpowiednio wykwalifikowaną. Prace wdrożeniowe będą obejmowały instalację i konfigurację urządzeń w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie elementy dostawy muszą być nowe oraz pochodzić z bieżącej produkcji.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Właściwości urządzeń / Weging: 50
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa skanerów wielkoformatowych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30236000 Diverse computeruitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kraków, ul. Rakowicka 22E

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa obejmuje:

1. Skanery dziełowe

Skaner dziełowy formatu A1 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map

Skaner dziełowy formatu A0 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map

Skaner dziełowy formatu A2 do digitalizacji materiałów archiwalnych, w szczególności głęboko zszytych ksiąg, pergaminów, pieczęci, planów i map

2. Wyposażenie dodatkowe

Stacja graficzna do obsługi skanera z pkt 4.1, 4.2, 4.3– 3 szt.

Monitor do stacji graficznej – 3 szt.

Spektrofotometr – 1 szt.

Wykonawca dostarczy, wypakuje, oraz podłączy urządzenia do istniejącej infrastruktury (w tym wykonanie pierwszego uruchomienia) w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach. Dostarczone urządzenia musza być fabrycznie nowe, sprawne techniczne, nieeksploatowane przez innego użytkownika, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Właścioości urządzeń / Weging: 40
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa serwerów

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211500 Centrale verwerkingseenheden (CPU) of processors
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kraków, ul. Rakowicka 22E

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa obejmuje:

Serwer Rack – 4 sztuki

Serwery NAS

Serwer NAS typ 1 – 8 sztuk

Dyski Cold Spare – 10 sztuk (jako dyski serwisowe do urządzeń Serwer NAS typ 1)

Zasilacz Hot Swap (Cold Spare) – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzeń Serwer NAS typ 1)

Serwer NAS typ 2 – 3 sztuki

Dyski HDD Cold Spare – 2 sztuki (jako dyski serwisowe do urządzeń Serwer NAS typ 2)

Dysk M2. NVMe Cold Spare – 1 sztuka (jako dysk serwisowy do urządzeń Serwer NAS typ 2)

Zasilacz Hot Swap (Cold Spare) – 1 sztuka (jako zasilacz serwisowy do urządzenia Serwer NAS typ 2) 35

Oprogramowanie:

System operacyjny dla serwera – minimum 12 sztuk

Oprogramowanie dla serwerów do wykonywania backupów maszyn wirtualnych – dla 4 hostów (po 2 procesory)

Urządzenie do podnoszenia i instalacji serwerów w szafach – 1 sztuka

Wymagania dotyczące wdrożenia

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje wszystkie urządzenia, oraz oprogramowanie zgodnie z opracowanym przez niego szczegółowym projektem technicznym, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Szczegółowy projekt techniczny infrastruktury serwerowej powinien zawierać co najmniej:

a) Zakres rozwiązania

b) Opis architektury

c) Opis wszystkich elementów konfiguracji fizycznej i logicznej w tym co najmniej:

• topologię połączeń,

• komponenty użyte do budowy rozwiązania.

d) Adresację dla urządzeń (w uzgodnieniu z Zamawiającym)

e) Opis relacji i integracji pomiędzy wszystkimi elementami infrastruktury

f) Opis montażu i konfiguracji urządzeń i oprogramowania

g) Listę wszystkich elementów sprzętowych, oraz licencji (nazwa i model urządzenia, ilość, numer seryjny).

Zamawiający wymaga dostarczenia wszelkich komponentów potrzebnych do zamontowania dostarczonych urządzeń, oraz do podłączenia urządzeń do infrastruktury Zamawiającego (np. przewody krosowe, osprzęt montażowy). Przewody krosowe (patchcordy) o długości 2-3 m, dostosowanej do fizycznych warunków montażu w lokalizacji Zamawiającego (zalecana wizja lokalna), zakończone wtykami RJ-45, powinny być dołączone do wszystkich interfejsów fizycznych serwerów i NAS-ów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. W celu zapewnienia wysokiej jakości połączeń, wymaga się zastosowania kabli krosowych S/FTP Kat.6A (10Gbit-500MHZ) ze złączami RJ45 zaciskanymi przez producenta mechanicznie (nie dopuszcza się kabli krosowych zalewanych), wykonanych w oparciu o kabel typu linka min. kat.7 (1000MHz).

Wykonawca po zainstalowaniu wszystkich dostarczonych urządzeń opracuje szczegółową dokumentację techniczną powykonawczą zawierającą dokładny opis montażu, instalacji i konfiguracji zainstalowanych komponentów. Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała szczegółowe opisy zastosowanych rozwiązań. W ramach opracowanej dokumentacji, należy dostarczyć również dokumentację administratora która powinna zawierać co najmniej:

a) Procedury instalacji i konfiguracji

b) Procedury działań administracyjnych

c) Procedury uruchomienia środowiska po awarii

d) Procedury aktualizacji standardowych elementów dostarczonego sprzętu

e) Procedury włączenia i wyłączenia całości dostarczonego sprzętu w przypadku prac planowych

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania przedmiotu zamówienia / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Właściwości urządzeń / Weging: 50
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 130-318738
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dostawa sprzętu komputerowego (dostawa serwerów)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/10/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Infonet Projekt S.A.
Nationaal identificatienummer: 072177952
Postadres: ul. Towarowa 2
Plaats: Bielsko-Biała
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 43-300
Land: Polen
E-mail: infonet@infonet-projekt.com.pl
Telefoon: +48 334978454
Fax: +48 334978457
Internetadres: https://infonet-projekt.com.pl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 168 500.00 PLN / Hoogste offerte: 1 197 897.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Szczegółowe zasady ochrony prawnej są zawarte w dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/10/2020